ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat) 0

Redaktor: Adam Czudec

ISBN: 978-83-7338-521-4

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 192

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)
 

Spis treści: Contents, Adam Czudec – Wstęp, Adam Czudec – Introduction, Adam Czudec Specyficzne uwarunkowania rozwoju regionów górskich (Funkcje obszarów górskich w kontekście polityki spójności, Przesłanki wspierania regionów górskich środkami publicznymi, Polityka ekonomiczna wobec regionów górskich − instrumenty i kierunki zmian), Artur Ostromęcki, Dariusz Zając – Sytuacja demograficzna a gospodarka karpackiego regionu górskiego (Demograficzne aspekty rozwoju obszarów górskich, Zmiany stanu i struktury działalności pozarolniczej, Charakterystyka zmian w rolnictwie z punktu widzenia możliwości realizacji funkcji obszarów górskich, Działania samorządów gmin na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów górskich), Ewa Baran, Bogumiła GrzebykZnaczenie zasobów środowiska przyrodniczego w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów górskich (Zasoby środowiska przyrodniczego badanego obszaru, Obszary prawnie chronione, Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju gmin w opinii przedstawicieli władz samorządowych, Zmiany stanu infrastruktury technicznej obszarów górskich, Inwestycje infrastrukturalne samorządów gmin), Grzegorz Ślusarz, Roman KadyjewskiObszary górskie w warunkach konkurencyjnej gospodarki (Konkurencyjność jednostek terytorialnych, Obszary górskie wobec wyzwań  konkurencyjności, Specyfika obszarów górskich w budowaniu przewag konkurencyjnych), Alina Walenia – Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w regionie górskim (Charakterystyka zasobów finansowych sektora samorządowego, Zmiany poziomu i struktury dochodów gmin w regionie górskim, Zmiany poziomu i struktury wydatków gmin w regionie górskim), Ryszard Kata – Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych położonych w regionie górskim (Wprowadzenie do problematyki badań i uwagi metodyczne, Ogólna charakterystyka gospodarstw położonych w regionie górskim na tle gospodarstw nizinnych, Zmiany zasobów czynników wytwórczych gospodarstw i zamierzenia rozwojowe rolników, Ekonomiczne wyniki gospodarowania i źródła utrzymania rodzin rolniczych, Teresa MiśMożliwości pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w kontekście poprawy konkurencyjności regionu górskiego (Wykorzystanie funduszy w latach 2004–2006, Zamierzenia w zakresie korzystania z funduszy UE przez samorządy lokalne w regionie górskim, Wsparcie instytucjonalne samorządów gmin w aspekcie ubiegania się o środki finansowe UE), Adam Czudec – Zakończenie, Literatura, Summary.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2010.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl