ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16 0

Autor: Wiesława Kuźniar

ISBN: 978-83-7338-839-0

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 302

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

1. Marketing terytorialny jako nowoczesna koncepcja zarządzania jednostką terytorialną

1.1. Ewolucja zarządzania jednostką terytorialną na tle przeobrażeń w sferze zarządzania publicznego

1.1.1. Teoretyczne podstawy zarządzania publicznego

1.1.2. Nowoczesne koncepcje zarządzania w administracji publicznej

1.1.3. Implementacje rozwoju zarządzania publicznego dla samorządu gminy  

1.1.4. Rozwijanie aktywności marketingowej w administracji samorządowej  

1.2. Istota i determinanty rozwoju marketingu terytorialnego

1.2.1. Geneza i czynniki rozwoju marketingu terytorialnego

1.2.2. Interpretacja pojęcia marketingu terytorialnego

1.3. Adresaci i cele marketingu terytorialnego

1.3.1. Typologia rynków docelowych w marketingu terytorialnym

1.3.2. Cele marketingu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki adresatów

1.4. Koncepcja terytorialnego marketingu-mix

1.4.1. Kompozycje instrumentów marketingowych w literaturze przedmiotu

1.4.2. Adaptacja koncepcji marketingu-mix w gminach ukierunkowanych na rozwój turystyki wiejskiej

1.4.3. Potencjał ludzki jako wiodący instrument w oddziaływaniu na adresatów oferty gminy ukierunkowanej na rozwój turystyki wiejskiej

1.5. Organizacyjne przesłanki wdrażania orientacji marketingowej w jednostce terytorialnej

1.5.1. Oddziaływanie specyfiki jednostki terytorialnej na organizację marketingu

1.5.2. Rozwiązania w zakresie organizacji marketingu w praktyce

1.6. Rozwój marketingu terytorialnego w wybranych krajach Europy

 

2. Uwarunkowania rozwoju i znaczenie turystyki wiejskiej

2.1. Istota turystyki wiejskiej

2.1.1. Złożoność turystyki i jej oddziaływanie na turystykę wiejską

2.1.2. Turystyka wiejska w literaturze przedmiotu

2.1.3. Istota turystyki wiejskiej przez pryzmat uwarunkowań przestrzennych

2.1.4. Definiowanie turystyki wiejskiej

2.1.5. Agroturystyka i agroekoturystyka jako formy turystyki wiejskiej

2.2. Rola turystyki w podnoszeniu konkurencyjności obszarów wiejskich

2.2.1. Konkurencyjność obszarów wiejskich – wybrane aspekty

2.2.2. Oddziaływanie turystyki na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich

2.3. Turystyka wiejska jako czynnik przemian społeczności lokalnej

2.3.1. Społeczny i kulturowy wymiar turystyki wiejskiej

2.3.2. Oddziaływanie turystyki wiejskiej na zmiany postaw i zachowań lokalnej społeczności

2.4. Kierunki zmian jakościowych w turystyce wiejskiej

2.4.1. Determinanty zmian w turystyce wiejskiej

2.4.2. Oczekiwania współczesnego konsumenta wobec turystyki wiejskiej

2.4.3. Wyzwania wobec turystyki wiejskiej w świetle zmieniających się cech współczesnego turysty

2.5. Turystyka wiejska w Polsce w wymiarze ilościowym i przestrzennym

2.5.1. Rozwój turystyki wiejskiej w Polsce – ujęcie statystyczne

2.5.2. Wybrane wskaźniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich według województw

 

3. Marketingowe przesłanki kreowania zintegrowanego markowego produktu turystyki wiejskiej

3.1. Produkt obszaru recepcji turystycznej – wymiar marketingowy

3.1.1. Specyfika produktu turystycznego

3.1.2. Interpretacja produktu turystycznego postrzeganego w kategorii terytorium

3.1.3. Struktura produktu turystycznego gminy

3.1.4. Kształtowanie zintegrowanego produktu turystycznego gminy jako elementu złożonej struktury megaproduktu

3.2. Produkty markowe w turystyce wiejskiej i ich rola w kształtowaniu wizerunku jednostki terytorialnej

3.2.1. Istota i rodzaje wizerunku jednostki terytorialnej

3.2.2. Specyfika produktów markowych w turystyce wiejskiej oraz proces ich kształtowania

3.2.3. Założenia w zakresie kreowania produktów markowych turystyki wiejskiej w skali kraju

3.2.4. Przykłady markowych produktów turystycznych na wsi

3.3. Znaczenie promocji w propagowaniu walorów turystycznych wsi

3.3.1. Specyfika promocji jednostek ukierunkowanych na rozwój turystyki wiejskiej

3.3.2. Instrumenty promocji wykorzystywane w rozwoju turystyki wiejskiej

3.3.3. Event marketing jako skuteczna forma promocji wiejskich obszarów recepcji turystycznej

3.4. Podmioty kreujące i koordynujące rozwój turystyki wiejskiej w gminie w ujęciu systemowym

 

4. Rozwój turystyki wiejskiej w województwie podkarpackim i jego marketingowe uwarunkowania w świetle wyników badań

4.1. Charakterystyka wybranych elementów potencjału turystycznego obszarów wiejskich badanego województwa

4.1.1. Profil społeczno-gospodarczy

4.1.2. Potencjał przyrodniczo-kulturowy

4.1.3. Rozwój turystyki wiejskiej na Podkarpaciu w świetle założeń dokumentów strategicznych

4.2. Waloryzacja wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej województwa w zestawieniu ze stopniem rozwoju turystyki

4.2.1. Charakterystyka zastosowanych mierników i ich wartości dla gmin

4.2.2. Typowanie gmin do badań szczegółowych

4.2.3. Ocena atrakcyjności wytypowanych gmin do pełnienia funkcji turystycznej

4.3. Turystyczny wizerunek badanych jednostek i sposoby jego kreowania w ocenie respondentów

4.3.1. Ocena wybranych czynników kształtujących wizerunek gminy

4.3.2. Atrakcyjność promocyjna gmin w opinii respondentów

4.4. Partnerstwo podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w gminie – wyzwania mar­ketingowe

4.4.1. Ocena partnerskiej współpracy lokalnych podmiotów w zakresie turystyki

4.4.2. Wsparcie marketingowe turystyki w gminie ze strony lokalnych partnerów

4.5. Końcowa ocena aktywności marketingowej gmin o wysokim i niskim poziomie rozwoju funkcji turystycznej

4.5.1. Syntetyczny wskaźnik marketingu gminy

4.5.2. Szacowanie oddziaływania marketingu w gminie na rozwój turystyki wiejskiej

 

5. Wyzwania marketingowe gminy wobec rozwoju turystyki wiejskiej

5.1. Typologia gmin – potencjalnych liderów turystyki

5.1.1. Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki i ich konsekwencje dla obszaru recepcji

5.1.2. Klasyfikacja gmin ze względu na orientację marketingową a możliwości rozwijania przedsięwzięć turystycznych

5.2. Marketingowe bariery rozwoju turystyki wiejskiej i sposoby ich pokonywania

5.2.1. Identyfikacja najważniejszych barier

5.2.2. Rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami turystów a oferowanymi usługami

5.3. Scenariusz wdrażania marketingowo zorientowanej koncepcji rozwoju turystyki wiejskiej w gminie na poziomie strategicznym i operacyjnym

5.3.1. Lider marketingowy gminy i jego zadania

5.3.2. Propozycje rozwiązań strategicznych i operacyjnych w sferze marketingu gminy ukierunkowanej na rozwój turystyki wiejskiej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Wykaz tabel, map i rysunków

 

Aneks

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2013.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl