ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 34 31,32zł

Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej

 

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISBN: 978-83-7338-964-9

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 428

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,32 zł (z VAT)

  

 

Spis treści:

 

Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński, Michał G. Woźniak

Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną. Doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy

Marcin Garbat

Pauperyzacja i powstanie polityki społecznej na przykładzie Anglii w epoce elżbietańskiej

Анжела Мерзляк, Дарья Скрябина

Мировые финанансовые кризисы: сущность, механизмы предотвращения и факторы стабилизации экономики

Beata Kasprzyk, Aleksander Kasprzyk

The Comparison and Evaluation of Income Inequality for the EU-27 and Polish Regions

Janusz Czerny

Moralny wymiar nierówności społecznych

Barbara Piontek

„Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych. Część II: Uwarunkowania proceduralne i cele szczegółowe

Justyna Krasowska

Ekonomiczno-polityczny wymiar podziału społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI wieku z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań

Małgorzata Stec

Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski

Jerzy Bański, Viktoriya Pantyley

Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osadniczych

Ewa Baran

Ośrodki wzrostu w regionie Polski Wschodniej

Małgorzata Leszczyńska

Spójność społeczno-ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych wskaźników społecznych

Małgorzata Wosiek

Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach

Iwona Lubimow-Burzyńska, Ewaryst Kowalczyk

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako instrument przezwyciężania kryzysu finansów publicznych – ocena najnowszych regulacji prawnych

Anatoliy Tkach, Tadeusz Pliszka

Zadłużenie publiczne w Polsce w kontekście kryzysu demograficznego

Anna Barwińska-Małajowicz, Małgorzata Lechwar

Niewykorzystane zasoby ludzkie na krajowym rynku pracy w kontekście nierówności społeczno-gospodarczych

Alicja Kłos, Janusz Szura

Szkolenia jako forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

Anna Barwińska-Małajowicz

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w warunkach pełzającego kryzysu w Niemczech i w Polsce

Małgorzata Lechwar

Kreatywne partnerstwa szansą na ograniczenie problemów obszarów peryferyjnych – studium przypadku

Anna Kołomycew

Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych

Oksana Tsisinska, YuliaTsybulska

Institutional Maintenance of Cross-Border Projects Monitoring

Beata Ujda-Dyńka

Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Arkadiusz Świadek, Marlena Płonka

Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw

Marcel Kamba-Kibatshi

The Importance of the Operation of Small and Medium-sized Enterprises in Poland in the Context of the Economic Market Turbulence

Liliana Mierzwińska

Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i ekonomiczny we współczesnej organizacji

Andrzej Kurek

Znaczenie wyceny według wartości godziwej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

Małgorzata Uchman-Rojek

Strategie przedsiębiorstw na rynku usług telekomunikacyjnych na przykładzie ST WIST w Łące

Renata Nesterowicz

Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce

Jakub Bis

Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie

Anatoliy Volodymyrovych  Kolodiychuk

Innovational Development and its Regulation (International Experience)

Tatiana Obolenska, Kateryna Leshchenko

The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union

Fedir Anatoliyovych Vazhynsky, Vsevolod Ivanovych Zhovtanetsky

Agrarian Transformations in the Countries of EU: Experience for Ukraine

 

Wskazówki dla autorów

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2014.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl