ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Rachunkowość przedsiębiorstw. Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. Sprawozdawczość 26,25zł

Autorzy: Paulina Filip, Mariola Grzebyk, Renata Nesterowicz, Bożena Sowa

ISBN: 978-83-7996-049-1

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 314

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

   Rachunkowość przedsiębiorstw (z różną szczegółowością i w różnej konfiguracji) jest przedmiotem prowadzonym na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych i pokrewnych. Zaproponowany podręcznik jest zatem adresowany do szerokiego grona odbiorców, a jego użyteczność w prowadzeniu zajęć, w szczególności osobiście przez Autorki, nie podlega dyskusji.

 

                                                   Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Jaworskiego

 

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ 1

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

 

Rozdział I

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(Mariola Grzebyk)

1.1. Zakładanie działalności gospodarczej - obowiązki rejestracyjne

1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa

1.3. Odrębność przedsiębiorstwa - ekonomiczna, organizacyjna, prawna

1.4. Funkcje przedsiębiorstwa

Rozdział II

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - UJĘCIE FINANSOWE

I RACHUNKOWE

(Mariola Grzebyk)

2.1. Pojęcie kapitału i jego funkcje

2.2. Wybór źródeł finansowania działalności gospodarczej30

2.3. Etapy rozwoju firmy a sposoby finansowania

2.4. Finansowe strategie przedsiębiorstwa

2.5. Zasobowe podejście do zarządzania składnikami przedsiębiorstwa

Rozdział III

RACHUNKOWOŚĆ W SYSTEMIE POMIARU ZASOBÓW I WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

(Paulina Filip)

3.1. Rachunkowość w systemie pomiaru działalności gospodarczej

3.2. Funkcje, metody i zasady rachunkowości

3.3. Bilans i jego elementy składowe

3.4. Rachunek wyników i jego pomiar

3.5. Operacje gospodarcze i ich ewidencjonowanie na koncie księgowym

CZĘŚĆ 2

RACHUNKOWE UJĘCIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO WYNIKÓW - WYBRANE OBSZARY

Rozdział IV

AKTYWA PIENIĘŻNE, INWESTYCJE FINANSOWE I ROZRACHUNKI (Renata Nesterowicz)

4.1. Ewidencja księgowa środków pieniężnych

4.1.1.Obrót gotówkowy

4.1.2.Obrót bezgotówkowy

4.2. Inwestycje finansowe i ich zakres

4.3.Pojęcie, klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji

4.3.1.Zasady ewidencji na kontach Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachun­ki z dostawcami

4.3.2.Zasady ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych

4.3.3.Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Inne rozrachunki z pracownikami

4.3.4.Pozostałe rozrachunki i ich ewidencja

Rozdział V

EWIDENCJA KSIĘGOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

(Paulina Filip)

5.1. Aktywa trwałe i ich zakres

5.2. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych

5.3. Amortyzacja środków trwałych

5.4. Likwidacja środków trwałych

Rozdział VI

OBRÓT ZAPASAMI W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (Renata Nesterowicz)

6.1. Klasyfikacja zapasów

6.2. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego na różnych szczeblach obrotu

6.3. Poziomy cen stosowanych do wyceny bilansowej oraz ewidencji obrotu za­pasami

6.4. Ewidencja syntetyczna i analityczna materiałów i towarów

6.5. Rozliczanie odchyleń metodą narzutu przeciętnego

6.6. Rozliczanie i wycena produktów gotowych

6.7. Optymalizacja i zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Rozdział VII

IDENTYFIKACJA, POMIAR I EWIDENCJA KOSZTÓW

Bożena Sowa, Paulina Filip)

7.1. Koszty - istota, pojęcia pokrewne, moment ich ustalania

7.2. Kryteria klasyfikacji kosztów

7.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym

7.4. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym

7.5. Koszty pozostałej działalności operacyjnej i koszty finansowe

Rozdział VIII

EWIDENCJA PRZYCHODÓW I POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO

(Bożena Sowa)

8.1. Pojęcie i zakres przychodów

8.2. Przychody w ujęciu rachunkowym i podatkowym - zasada memoriałowa versus kasowa

8.3. Podział przychodów

8.4. Zasady i metody ustalania wyniku finansowego

Rozdział IX

KAPITAŁ WŁASNY W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH - POZYSKIWANIE, TWORZENIE, WYKORZYSTYWANIE

(Paulina Filip)

9.1. Pojęcie i funkcje kapitału - ujęcie bilansowe

9.2. Charakterystyka kapitałów własnych. Zasady i reguły ich tworzenia

9.3. Ewidencja księgowa kapitałów własnych

9.3.1. Ewidencja księgowa kapitałów podstawowych

9.3.2. Księgowanie na koncie kapitał własny firm osób fizycznych

9.3.3. Spółki prawa cywilnego i ich kapitał

9.3.4. Kapitał podstawowy spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, koman­dytowej, komandytowo-akcyjne

9.3.5. Kapitał własny w spółce akcyjnej

9.3.6. Kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

9.4. Kapitał zapasowy

9.5. Kapitały (Fundusze) rezerwowe

9.6. Kapitał z aktualizacji wyceny

9.7. Wynik finansowy netto

9.8. Kapitały własne a likwidacja jednostek

CZĘŚĆ 3

KONTROLA ZASOBÓW I WYNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Rozdział X

INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU JAKO FORMA KONTROLI

ZASOBÓW I WYNIKÓW

(Bożena Sowa)

10.1. Istota i zadania inwentaryzacji

10.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy inwentaryzacji

10.3. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji

10.4. Rodzaje, formy i techniki inwentaryzacji

10.5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji

10.6. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych

10.7. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

Rozdział XI

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

(Paulina Filip)

11.1. System sprawozdawczości elementem zarządzania przedsiębiorstwem

11.2. Obowiązek sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

11.3. Układ i treść bilansu

11.4. Układ oraz analiza rachunku zysków i strat

11.5. Informacja dodatkowa

11.6. Rachunek przepływów pieniężnych

11.7. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

BIBLIOGRAFIA

SPIS SCHEMATÓW

SPIS TABEL

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rozwiązaniami
Podstawowe elementy metodyki prognostycznej. Przykłady z rozwiązaniami
Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie (skrypt, dodruk)
Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie (skrypt, dodruk)
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej
Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej
Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty
Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty
Badania naukowe w rehabilitacji
Badania naukowe w rehabilitacji
Przemiany mediów regionalnych i lokalnych
Przemiany mediów regionalnych i lokalnych
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl