ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa 31,50zł

Autor: Lesław Niemczyk

ISBN: 978-83-7996-175-7

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 356

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 Pierwszy autorski podręcznik obejmujący swym zakresem kapitał finansowy, kapitał intelektualny, kapitał relacyjny oraz metodykę ujmowania ich na kontach księgowych, a następnie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Dominujący obecnie paradygmat rachunkowości skoncentrowany na kapitale finansowym charakterystyczny dla tradycyjnego kapitalizmu uniemożliwia przedstawianie w sprawozdaniu finansowym istoty przedsiębiorczości bazującej na kapitale intelektualnym. Dlatego powstawaniu gospodarki opartej na wiedzy towarzyszy zadziwiający paradoks: przedsiębiorstwa bazujące na kapitale intelektualnym ujawniają w swoich bilansach wyłącznie kapitał finansowy. Coraz szersze grupy interesariuszy innowacyjnych przedsiębiorstw kwestionują wartość informacyjną tak sporządzanych sprawozdań. Ponadto w literaturze z zakresu nauk ekonomicznych twierdzi się, że najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa jest aktualnie kapitał intelektualny, choć od ponad 500 lat bilanse przedsiębiorstw prezentują tylko i wyłącznie zbywalny majątek oraz równoważący go kapitał finansowy. Współczesna rewolucja kapitału intelektualnego sprzyja zatem nowatorskim nurtom nauk o finansach, które proponują rozbudować zakres bilansów przedsiębiorstw o kategorie kapitałów niefinansowych. Właśnie ten podręcznik pokazuje, jak to zrobić od podstaw.

 

 

Spis treści

 

Od autora

Wstęp

Część I. Kapitał intelektualny jako klucz do nowej ekonomii

Rozdział 1. Rewolucja kapitału intelektualnego

1.1. Kapitał finansowy a rozwój tradycyjnej gospodarki kapitalistycznej

1.2. Kapitał intelektualny oraz pojęcia bliskoznaczne w świetle literatury

1.3. Nowy model łańcucha tworzenia wartości

1.4. Jednostka edukacji zawodowej jako generator kapitału intelektualnego

Rozdział 2. Postindustrialne społeczeństwo i gospodarka

2.1. Wykwalifikowany pracownik jako mikropodmiot w gospodarce opartej na wiedzy

2.2. Kapitał intelektualny jako kryterium stratyfikacji społecznej

2.3. Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy oraz jego interesariusze

Rozdział 3. Kapitał intelektualny a formy prawne przedsiębiorczości

3.1. Indywidualni przedsiębiorcy

3.2. Spółki osobowe

3.3. Spółki kapitałowe

Część II. Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem kapitału intelektualnego

Rozdział 4. Elementy teorii rachunkowości

4.1. Aksjomatyka teorii rachunkowości

4.2. Układ równań postindustrialnej teorii rachunkowości

4.3. Reguły metodyczne oraz funkcje rachunkowości

4.4. Rachunkowość a zarządzanie

4.5. Transformacja kapitału intelektualnego w kapitał finansowy

Rozdział 5. Prawdziwy i rzetelny obraz przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy

5.1. Tradycyjny bilans

5.2. Luka ewidencyjna tradycyjnego bilansu

5.3. Bilans oparty na wiedzy

5.4. Bilans pełny

5.5. Czytanie bilansów

Rozdział 6. Konto księgowe jako podstawowe urządzenie ewidencji rachunkowej

6.1. Logiczna konstrukcja konta księgowego

6.2. Typologia kont księgowych

6.3. Korespondencja kont

6.4. Podzielność kont

6.5. Zakładowy plan kont przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy

Rozdział 7. Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy

7.1. Dowody księgowe oraz ich dekretacja

7.2. Dziennik, księga główna i księgi pomocnicze

7.3. Księga kompetencji

7.4. Księga relacji z otoczeniem

7.5. Inwentaryzacja

Część III. Zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich pochodzenia

Rozdział 8. Zakładanie przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy

8.1. Poszerzony zakres inwentarza przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy

8.2. Wyposażanie jednostki w zasoby kapitału finansowego

8.3. Wyposażanie jednostki w zasoby kapitału intelektualnego

8.4. Środki pieniężne jako zasób płynności finansowej

Rozdział 9. Aktywa trwałe

9.1. Środki trwałe

9.2. Wartości niematerialne i prawne

9.3. Inwestycje długoterminowe

Rozdział 10. Rozrachunki

10.1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

10.2. Rozrachunki publicznoprawne

10.3. Rozrachunki z wykwalifikowanymi pracownikami

10.4. Pozostałe rozrachunki

10.5. Kredyty bankowe

Rozdział 11. Aktywa niemajątkowe i kapitały niefinansowe

11.1. Aktywa kompetencyjne w układzie rodzajowym

11.2. Aktywa kompetencyjne w układzie funkcjonalnym

11.3. Odpisy aktualizujące aktywa kompetencyjne

11.4. Projekty badawcze oraz odpisy aktualizujące ich wartość

11.5. Kapitał intelektualny jako źródło pochodzenia aktywów kompetencyjnych

11.6. Aktywa marketingowe i kapitał relacji z otoczeniem

Rozdział 12. Szczególne przypadki rachunkowości postindustrialnej

12.1. Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy

12.2. Połączenia przedsiębiorstw bazujących na wiedzy

12.3. Likwidacja oraz upadłość jednostki a jej zasoby

Część IV. Działalność przedsiębiorstwa oraz jej rezultat ekonomiczny

Rozdział 13. Materiały i towary

13.1. Materiały

13.2. Towary

13.3. Rozliczenie zakupu

13.4. Rozchód materiałów i towarów

Rozdział 14. Koszty działalności operacyjnej

14.1. Rachunek kosztów

14.2. Koszty w układzie rodzajowym

14.3. Koszty kompetencji jako nowy składnik kosztów rodzajowych

14.4. Koszty w układzie kalkulacyjnym

14.5. Ewidencja kosztów a organizacja procesu wytwórczego

Rozdział 15. Produkty i usługi bazujące na wiedzy

15.1. Klasyfikacja produktów i usług

15.2. Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu lub usługi

15.3. Ewidencja wyrobów gotowych

Rozdział 16. Przychody ze sprzedaży

16.1. Ofertowanie i kontraktowanie sprzedaży

16.2. Fakturowanie

16.3. Dyskontowanie przychodów z odroczonym terminem płatności

16.4. Rejestrowanie sprzedaży detalicznej na kasach fiskalnych

Rozdział 17. Wynik finansowy

17.1. Wynik ze sprzedaży

17.2. Wynik z działalności operacyjnej

17.3. Wynik z działalności gospodarczej

17.4. Wynik finansowy brutto

17.5. Wynik finansowy netto

17.6. Przyrost kapitału własnego jako rezultat zysku

Część V. Sprawozdawczość finansowa oraz jej użyteczność informacyjna

Rozdział 18. Tradycyjne sprawozdanie finansowe

18.1. Bilans

18.2. Rachunek zysków i strat

18.3. Informacja dodatkowa

18.4. Rachunek z przepływów pieniężnych

18.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

18.6. Sprawozdanie z działalności jednostki

Rozdział 19. Nowe obszary sprawozdawczości przedsiębiorstwa

19.1. Raport roczny

19.2. Raport zrównoważonego rozwoju

19.3. Raport informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności

19.4. Raport zintegrowany

19.5. Raport finansowy o kapitale intelektualnym

Rozdział 20. Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy

20.1. Kapitałocentryzm tradycyjnej analizy finansowej

20.2. Analiza struktury i dynamiki bilansu opartego na wiedzy

20.3. Analiza struktury i dynamiki bilansu pełnego

20.4. Postindustrialne wskaźniki rentowności

20.5. Stopień dźwigni intelektualnej

Rozdział 21. Audyt kapitałów niefinansowych

21.1. Tradycyjny zakres audytu finansowego

21.2. Procedury rewizji finansowej

21.3. Audyt kapitału intelektualnego

21.4. Audyt kapitału relacji z otoczeniem

Literatura

Table of contents

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych
Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl