ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4 10,50zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 1730-3524

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 96

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Bożenna Karczmarek-Borowska Czynniki prognostyczne i predykcyjne dla raka piersi, PRACE ORYGINALNE: Mariusz Drużbicki, Daniel Szymczyk, Sławomir Snela, Joanna Dudek, Magdalena Chuchla Obiektywne, ilościowe metody analizy chodu w praktyce klinicznej, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Karol Bibrowicz Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej, Justyna Podgórska, Andrzej KwolekZnaczenie postępowania terapeutycznego u dziecka z ADHD, Justyna Rykała Wpływ masy ciała na jakość życia i częstość występowania powikłań u osób po udarze mózgu, Justyna Rykała, Andrzej Kwolek – Wpływ wybranych czynników na jakość życia oraz stan funkcjonalny pacjentów po udarze mózgu, Justyna BarłowskaWpływ nasilenia zmian radiologicznych w układzie kostno-stawowym i wybranych czynników społeczno-demograficznych na jakość życia pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Ewa Frydlewicz-Bartman, Justyna RykałaRola regularnego uprawiania sportu w życiu osób po urazie rdzenia kręgowego, PRACE POGLĄDOWE: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska Neurobiologiczne uwarunkowania antyspołecznych zaburzeń zachowania, Anna Wilmowska-Pietruszyńska Znaczenie rehabilitacji w ubezpieczeniu społecznym, Stanisław KijowskiOd  płatnerskiego  gorsetu   Ambroise Pare do  gorsetu    dynamicznego    zaopatrzenie rehabilitacyjne w leczeniu skolioz, PRACA KAZUISTYCZNA: Anna Siwiec,  Bogusław T. Marczak Porfiriachoroba poznana – nierozpoznawana. 25-letnia chora z kłębkowym zapaleniem nerek i pierwszym w życiu  atakiem porfirii – opis przypadku, SPRAWOZDANIA: Andrzej MaciejczakSprawozdanie z kongresu naukowego The Spine Society of Europe – Europejskiego Towarzystwa Kręgosłupowego, Justyna Podgórska, Justyna Rykała1 Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA (Warszawa 10–13 września 2009 r.), Regulamin ogłaszania prac.

 

Contents: Editorial, EDITORIAL REMARKS: Bożenna Karczmarek-Borowska – Factors related to prognosis and prediction of breast cancer, ORYGINAL PAPERS: Mariusz Drużbicki, Daniel Szymczyk, Sławomir Snela, Joanna Dudek, Magdalena Chuchla Objective, quantitative methods of gait analysis in clinical practice, Justyna Drżał-Grabieć, Sławomir Snela, Karol Bibrowicz Body position in peroneal plane in children from Ist to IIIrd grades of elementary school, Justyna Podgórska, Andrzej KwolekSignificance of therapeutic proceeding in children with ADHD, Justyna RykałaInfluence of the body weight on the quality of life and the frequency of complications occurrence of people after a brain stroke, Justyna Rykała, Andrzej Kwolek Influence of selected factors on the quality of life and the functional state of people after a brain stroke, Justyna BarłowskaThe influence of radiological changes intensification in osteoperiosteal system and selected socio-demographic factors on quality of life of patients with rheumatoid arthritis, Ewa Frydlewicz-Bartman, Justyna Rykała The role of an regular sport work out in the lives of people with spinal cord injury, REVIEW PAPERS: Mieczysław Radochoński, Adam Perenc, Anna Radochońska Neurobiological determinants of antisocial behavior, Anna Wilmowska-PietruszyńskaThe signifance of rehabilitation in social  insurance system, Stanisław KijowskiFrom the armored jacket of Ambroise Pare to dynamic jacket – rehabilitation supply In treatment of scoliosis, CASUISTIC PAPERS: Anna Siwiec  Bogusław T. MarczakPorphyria – known disease – undiagnosed. 25 years old patient with glomerulonephritis and the first attack of porphyria – clinical case, REPORTS: Andrzej MaciejczakProceedings of the scientific congress of the Spine Society of Europe, Justyna Podgórska, Justyna RykałaIst International Congress REHABILITATION  IN POLAND (Warsaw, September 10–13, 2009), Instruction for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 1
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 1
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. IX, z. 3
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. IX, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VIII, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VII, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z.  1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl