ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 1 10,50zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 1730-3524

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 108

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

  

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Bartosz Korczowski, Monika LoncPrzewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku, PRACE ORYGINALNE: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Sławomir Ziarko, Piotr Radziwon, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz – Ekspresja cząsteczek CD43 i PSGL-1 na neutrofilach chorych na boreliozę z Lyme, Ludwika Sadowska, Małgorzata Skórczyńska, Marlena Błażejczyk, Anna Maria Choińska, Barbara Górecka, Roksana Bibrowska, Łukasz Przygoda – Kształtowanie się więzi uczuciowej między matką i dzieckiem z niepełnosprawnością psychosomatyczną – część I, Anna Radochońska, Lidia Perenc – Zmiany proporcji budowy ciała dzieci i młodzieży rzeszowskiej w wieku od 3–18 lat w dwudziestopięcioleciu 1978–2004, Grzegorz Trojan, Aleksander Panek, Grzegorz Magoń, Wojciech DziubaOdległe wyniki leczenia czynnościowego pacjentów z powodu złamania bliższego końca kości piszczelowej, Stefania Lewicka, Janina Sobczak-Kowalak – Leczenie w sanatoriach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego w ocenie pacjentów, Tetiana Bojczuk, Grzegorz Przysada, Łukasz Strzępek – Wpływ ćwiczeń leczniczych  na wskaźniki jakości życia u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa, PRACA HISTORYCZNA: Monika Binkowska-Bury – Pięciolecie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, PRACE POGLĄDOWE: Wojciech J. Cynarski  Medycyna w tradycji sztuk walki, Jerzy Kiszka, Krzysztof Gutkowski – Złamania miednicy u dorosłych: epidemiologia, klasyfikacja, diagnostyka i leczenie, PRACA KAZUISTYCZNA: Stanisław Kijowski – Postępowanie fizjoterapeutyczne w dystonii uogólnionej u chorego po implantacji elektrod do obustronnej stymulacji gałki bladej wewnętrznej (GPi-DBS), SPRAWOZDANIA: Andrzej Kwolek – II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji: „Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego”, Katarzyna Walicka-Cupryś, Adrian Kużdżał – XIV Konferencja Naukowa „Młoda Sportowa Nauka Ukrainy” Lwów 2010, Regulamin ogłaszania prac.

 

Contents: Editorial, EDITORIAL REMARKS: Bartosz Korczowski, Monika LoncChronic recurrent multifocal osteomyelitis, ORYGINAL PAPERS: Aneta Iżycka, Ewa Jabłońska, Sławomir Ziarko, Piotr Radziwon, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz – Expression of CD 43 and PSGL-1 on peripheral blood neutrophils of patients with Lyme borreliosis, Ludwika Sadowska, Małgorzata Skórcyńska, Marlena Błażejczyk, Anna Maria Choińska, Barbara Górecka, Roksana Bibrowska, Łukasz Przygoda – Forming of the emotional bonds between mother and child with a psychosomatic disorder – part I, Anna Radochońska, Lidia Perenc – Changes in proportions of the body build in the Rzeszow children and youth aged 3 to 18 years during the period of 25 years  (1978–2004), Grzegorz Trojan, Aleksander Panek, Grzegorz Magoń, Wojciech DziubaDistant results of functional treatment of patients with fractures of the proximal end of the tibia, Stefania Lewicka, Janina Sobczak-Kowalak – Treatment in health spas of the Podkarpackie Region in the eyes of patients, Tetiana Bojczuk, Grzegorz Przysada, Łukasz Strzępek – Influence of therapeutic exercises on quality of life indices in patients with chronic spine pain, HISTORICAL PAPERS: Monika Binkowska-Bury – V Anniversary of the Institute of Nursing and Obstetrics of Medical Faculty of Rzeszow University, REVIEW PAPERS: Wojciech J. CynarskiMedicine in tradition of martial arts, Jerzy Kiszka, Krzysztof Gutkowski – Adult pelvic fractures: epidemiology, classification, diagnostics and treatment, CASUISTIC PAPERS: Stanisław Kijowski – Physiotherapy treatment in generalised dystonia with patient after implementation of electrodes to two-side stimulation of the internal globus pallidus (GPi-DBS), REPORTS: Andrzej Kwolek – II International Days of Rehabilitation: Needs and standards of rehabilitation in diseases and injuries of central nervous system, Katarzyna Walicka-Cupryś, Adrian Kużdżał – XIV Scientific Conference „Young Sport Science in Ukraine” Lvov 2010, Instruction for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. IX, z. 3
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. IX, z. 3
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl