ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. IX, z. 3 15,75zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 2082-369X

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 128

Format: A4

Oprawa: broszurowa         

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści: Contents, Od redakcji, PracA RedakcyjnA: Jolanta Zwolińska – Fizykoterapia jako składowa fizjoterapii, Prace Oryginalne: Joanna Glück, Barbara Rymarczyk, Barbara Rogala – Zwiększone stężenie chemokiny CCL3/MIP-1 alfa w ciężkiej astmie oskrzelowej, Paulina Krawiec, Monika Miedzwiecka, Elżbieta Pac-Kożuchowska – Zatrucia wśród dzieci – aktualny problem w praktyce pediatrycznej, Dorota Gutkowska, Monika Binkowska-Bury, Barbara Różak, Paweł Januszewicz – Zachowania populacji „otwartej” w czasie epidemii grypy, Ewa Puszczałowska-Lizis, Andrzej Kwolek – Częstość występowania płaskostopia podłużnego u młodzieży akademickiej w świetle różnych technik opracowania plantogramu, Grzegorz Przybylski, Ryszard Pujszo, Małgorzata Pyskir, Jerzy Pyskir, Małgorzata Bannach – Dobrostan fizyczny młodych mężczyzn niewidomych i niedowidzących na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych, Marlena Rynkiewicz, Urszula Rogulska, Jan Czernicki – Ocena zmian sprawności funkcjonalnej osób we wczesnym okresie po udarze mózgu, Barbara Gugała, Joanna Głaz, Anna Drelich – Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet, Łukasz Hajduk, Monika Binkowska-Bury, Anna Jacek – Informowanie o prawach pacjenta przez personel medyczny, Prace POGLĄDOWE: Ewa Otto-Buczkowska – Układ endokanabinoidowy i kontrola homeostazy glukozy, Monika Kosik – Replikacja plazmidów bakteryjnych i terapia antyplazmidowa, Janina Książek, Anna Wonaszek – Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca a wsparcie społeczne, Prace Kazuistyczne: Bogumił Lewandowski, Robert Brodowski – Wykorzystanie badania stomatologicznego do identyfikacji szczątków ludzkich, Andrzej Myśliwiec, Jakub Bielawski, Andrzej Knapik, Jerzy Rottermund, Edward Saulicz, Michał Kuszewski, Tomasz Wolny – Wpływ wspinaczki rekreacyjnej na zmianę wybranych parametrów u osoby po przebytym udarze mózgu – opis przypadku, SprawozdaniA: Ewa Puszczałowska-Lizis – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Moloda Sportivna Nauka Ukrainy” Lwów, 24–26 marca 2011 r., Małgorzata Marć, Jadwiga Daszykowska – Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Dziecko przewlekle chore i jego rodzina. Metody i formy pomocy: aspekt medyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjalny i duchowy”, Płock, 14 kwietnia 2011 r., Regulamin ogłaszania prac.

 

Contents: Editorial, Editorial remarks: Jolanta Zwolińska – Physical therapy as part of physiotherapy, Oryginal papers: Joanna Glück, Barbara Rymarczyk, Barbara Rogala – Increased chemokine CCL3/MIP-1 alpha serum level in severe bronchial asthma, Paulina Krawiec, Monika Miedzwiecka, Elżbieta Pac-Kożuchowska – Poisonings among children- current problem in paediatric practice, Dorota Gutkowska, Monika Binkowska-Bury, Barbara Różak, Paweł Januszewicz – Behaviors of „open” population during influenza epidemic, Ewa Puszczałowska-Lizis, Andrzej Kwolek – Frequency of occurrence of longitudinal flat feet in students in the light of different techniques of plantography preparations, Przybylski Grzegorz, Pujszo Ryszard, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata – The wellness of blind and visually impaired young men on the basis of chosen spirometric parameters, Marlena Rynkiewicz, Urszula Rogulska, Jan Czernicki – Evaluation of changes in functional capacity of people in the early period after stroke, Barbara Gugała, Joanna Głaz, Anna Drelich – The need for patient education in the prevention of incontinence in women, Łukasz Hajduk, Monika Binkowska-Bury, Anna Jacek – Informing about Patient’s Rights by medical personnel, Review papers: Ewa Otto-Buczkowska – The endocannabinoid system and the control of glucose homeostasis, Monika Kosik – Replication of bacterial plasmids and antiplasmid therapy, Janina Książek, Anna Wonaszek – Association Against Lung Cancer as a factor of patients’ social support, casuistic papers: Bogumił Lewandowski, Robert Brodowski – The use of dental examination in the human remains body identification, Andrzej Myśliwiec, Jakub Bielawski, Andrzej Knapik, Jerzy Rottermund, Edward Saulicz, Michał Kuszewski, Tomasz Wolny – The influence of recreational climbing on changes in selected parameters in person after a stroke – case report, reports: Ewa Puszczałowska-Lizis – XV International Scientific Conference “Moloda Sportivna Nauka Ukraini” Lviv, 24–26 March 2011, Małgorzata Marć, Jadwiga Daszykowska – Report of the International Scientific Conference on „The chronically ill child and his family. Methods and forms of assistance: medical, psychological, pedagogical, social and spiritual aspects”, Plock, 14 April 2011, instructions for autors.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 1
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl