ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. X, z. 4 15,75zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 2082-369X

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 144

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści: Contents, Od redakcji, PracA RedakcyjnA: Krzysztof Gutkowski Podstawy etiopatogenezy procesu włóknienia wątroby, Prace Oryginalne: Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Karol Bibrowicz – Badanie zależności pomiędzy wybranymi parametrami charakteryzującymi postawę ciała oraz masą i wysokością ciała a miejscem zamieszkania, Filip Georgiew, Aldona Kania, Elżbieta Gancarz – Porównanie progu pobudliwości czuciowej i ruchowej nerwu pośrodkowego przy pomocy krzywej i/t, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek – Skuteczność leczenia fizjoterapeutycznego pacjentów z zespołem cieśni kanału nadgarstka, Ewelina Czenczek, Ewa Szeliga, Łukasz Przygoda – Jakość życia rodziców dzieci autystycznych, Jolanta Adamek, Teresa Pop, Anna Bejster, Lucyna Pikor – Stopień ograniczenia sprawności funkcjonalnej osób przyjmowanych do hospicjum, Dorota Rębak, Stanisław Głuszek – Poczucie koherencji w grupie ratowników medycznych w kontekście wybranych zmiennych socjodemograficznych, Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora, Beata Penar-Zadarko, Lucyna Gazdowicz – Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej a umiejscowienie kontroli zdrowia, Barbara Katarzyna Błońska, Joanna Gotlib – Występowanie zaburzeń snu wśród studentów, Prace POGLĄDOWE: Paulina Jarosz, Bartosz Woźniak – Angiogeneza w chorobach nowotworowych, Agata Sałek, Bożenna Karczmarek-Borowska – Czynniki ryzyka zachorowania na międzybłoniaka opłucnej, Krzysztof Czupryna, Olga Nowotny-Czupryna, Janusz Nowotny, Jerzy Rottermund – O skoliozach inaczej (cześć II) Podstawy leczenia zachowawczego, PracA KazuistycznA: Piotr Dąbrowski, Grzegorz Świder, Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Kądziela, Andrzej Wadowski – Zapalenie mięśni jako  manifestacja choroby nowotworowej – opis trzech przypadków, Krzysztof Gutkowski, Bartłomiej Siwiec, Michał Żorniak, Marek Hartleb – Hepatosplenomegalia w przebiegu pierwotnego włóknienia szpiku u 49 letniej pacjentki – opis przypadku, SPRAWOZDANIA: Bożenna Karczmarek-Borowska, Aleksandra Stryjkowska – Sprawozdanie z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago, Bogumił Lewandowski, Justyna Kosydar-Bochenek, Dorota Ozga, Edyta Niemczyk – II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w Ratownictwie Medycznym oraz Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Terapii” Solina WZW Jawor, 5–6 października 2012, Regulamin ogłaszania prac.

 

 

Contents: Editorial, Editorial remarks: Krzysztof Gutkowski – Basics of pathogenesis of liver fibrosis, OrIginal papers: Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Karol Bibrowicz – Examining the relationship between selected parameters describing the body posture and mass and the height of the body and the place of living, Filip Georgiew, Aldona Kania, Elżbieta Gancarz – Comparison of the results of sensor and nervous – muscular agitation of the median nerve odtained throught the use of the i/t curve, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek – Effectiveness of physiotherapeutic treatment of patients with carpal tunnel syndrome (CTS), Ewelina Czenczek, Ewa Szeliga, Łukasz Przygoda – Quality of life among parents of children with autism, Jolanta Adamek, Teresa Pop, Anna Bejster, Lucyna Pikor – The degree of functional capacity impairment in patients admitted to hospice care, Dorota Rębak, Stanisław Głuszek – The sense of coherence in a group of paramedics  in the context of selected socio-demographic variables, Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora, Beata Penar-Zadarko, Lucyna Gazdowicz – Selected health behaviours presented by university students vs. health locus of control, Barbara Katarzyna Błońska, Joanna Gotlib – Prevalence of sleep disorders among students, Review papers: Paulina Jarosz, Bartosz Woźniak – Angiogenesis in cancer diseases, Agata Sałek, Bożenna Karczmarek-Borowska – Risk factors of morbidity of malignant pleural mesothelioma, Krzysztof Czupryna, Olga Nowotny-Czupryna, Janusz Nowotny, Jerzy Rottermund – About scoliosis – another approach (2) The basis of conservative treatment, casuistic papers: Piotr Dąbrowski, Grzegorz Świder, Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Kądziela, Andrzej Wadowski – Myositis as a manifestation of neoplastic disease – report of the three cases, Krzysztof Gutkowski, Bartłomiej Siwiec, Michał Żorniak, Marek Hartleb – Hepatosplenomegaly in the course of the primary myelofibrosis in 49-year-old female patient – a case report, reports: Bożenna Karczmarek-Borowska, Aleksandra Stryjkowska – Proceedings of the conference of the American Association of Clinical Oncology in Chicago, Bogumił Lewandowski, Justyna Kosydar-Bochenek, Dorota Ozga, Edyta Niemczyk – II. International Scientific and Training Conference „Advances in medical rescue and anaesthetic nursing and intensive care”, Solina WZW Jawor, 5–6 October 2012, instructions for autHors.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2013.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl