ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Arbitraż. Między teoria i praktyką 17,85zł

Redaktorzy: Jan Olszewski, Bernadetta Fuchs

ISBN: 978-83-7338-981-6

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 226

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Wykaz skrótów

 

Uwagi wstępne

 

CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ORAZ TEORETYCZNO-PRAWNE ASPEKTY ARBITRAŻU

Rozdział I. Determinanty i propozycje w zakresie rozwoju sądownictwa arbitrażowego

Uwagi ogólne

1. Czynniki prawne

2. Czynniki pozaprawne

3. Postulaty w zakresie kierunków rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Podsumowanie

 

Rozdział II. Polubowne rozwiązywanie sporów u schyłku starożytności oraz w pierwszych wiekach średniowiecza

Uwagi ogólne

1. Grecja

2. Egipt

3. Rzym

4. Średniowiecze

Podsumowanie

 

Rozdział III. Niewykonalność zapisu na sąd polubowny

Uwagi ogólne

1. Przesłanki niewykonalności zapisu na sąd polubowny w świetle poglądów doktryny
i orzecznictwa państw obcych

2. Niewykonalność zapisu na sąd polubowny w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., II CSK 263/08

Wnioski

 

Rozdział IV. Podstawa materialnoprawna wyroku sądu arbitrażowego

 

Rozdział V. Rektyfikacja orzeczeń sądu arbitrażowego

Uwagi ogólne

1. Instrumenty rektyfikacji oraz orzeczenia im podlegające

2. Podmioty uprawnione, termin i charakter wniosku o rektyfikację

3. Formy orzeczeń porektyfikacyjnych oraz zaskarżanie orzeczeń zapadłych po rektyfikacji

 

Rozdział VI. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na gruncie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz kodeksu postępowania cywilnego

Uwagi ogólne

1. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle najważniejszych postanowień Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych

2. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Podsumowanie

 

Rozdział VII. Wybrane aspekty stosowania Regulacji UNCITRAL w sporach inwestycyjnych

Uwagi ogólne

1. Wybór prawa przy rozstrzyganiu sporu inwestycyjnego

2. Udział państwa w sporze inwestycyjnym

3. Poufność i jawność postępowania arbitrażowego

4. Instytucja amicus curiae w postępowaniu arbitrażowym

Podsumowanie

 

Rozdział VIII. Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego? Rola osób trzecich w zwiększaniu jawności w postępowaniu arbitrażowym

Uwagi ogólne

1. Definicja zasady poufności w międzynarodowym arbitrażu oraz problematyka jej zdefiniowania

2. Różnice i podobieństwa w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu oraz arbitrażu inwestycyjnego – wyjaśnienie pojęć oraz wzajemnych relacji zagadnień

3. Poufność czy jawność w regulaminach sądów arbitrażowych – zdefiniowanie oraz wskazanie na regulacje dotyczące zasady poufności

4. Wskazanie na argumenty przemawiające za zwiększeniem jawności oraz kontrargumenty dotyczące zachowania ścisłej zasady poufności w arbitrażu inwestycyjnym. Podział na rodzaje poufności

5. Wyjaśnienie instytucji amicus curiae. Stanowisko doktryny na temat opinii amicus curiae

Podsumowanie: znaczenie poufności i jawność w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Konkluzje dotyczące zastosowania zasady poufności oraz roli osób trzecich w postępowaniu arbitrażowym

 

CZĘŚĆ II. PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ARBITRAŻU

Rozdział IX. Działalność sądu arbitrażowego na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach

Uwagi ogólne

1. O arbitrażu handlowym

2. Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach – ogólna charakterystyka

Podsumowanie

 

Rozdział X. Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych – dobre i złe praktyki

A. Dobre praktyki w arbitrażu

B. Złe praktyki arbitrażu

 

Rozdział XI. Arbitraż w zbiorowym prawie pracy

 

Rozdział XII. Rola arbitrażu i ADR-ów w kontroli koncentracji przedsiębiorstw w UE

Uwagi ogólne

1. Rodzaje zobowiązań

2. Rola arbitrażu w Zawiadomieniu

3. Rola arbitrażu w procesie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

4. Rola mediacji w procesie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Podsumowanie

 

Rozdział XIII. Rola i miejsce alternatywnych metod rozwiązywania sporów w wykonywaniu postanowień Rozporządzenia nr 261/2004 WE przez władze lotnicze państw członkowskich UE

Uwagi ogólne

1. Stan regulacji unijnej w zakresie ochrony praw pasażerów lotniczych

2. Model ochrony praw pasażera w świetle Rozporządzenia 261/2004 WE

3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów pasażerów z przewoźnikami

Podsumowanie

 

Rozdział XIV. Uwagi na tle możliwości wykorzystania arbitrażu jako skutecznej metody zakończenia sporu w polskim sektorze energetycznym

Uwagi ogólne

1. Międzynarodowe źródła inwestycyjnego arbitrażu energetycznego

2. Wspólnotowe źródła konsumenckiego arbitrażu energetycznego

3. Krajowe rozwiązania dotyczące arbitrażu

4. Sektor energetyczny

5. Procedury rozwiązywania sporów z zakresu energetycznego arbitrażu inwestycyjnego na przykładzie Traktatu Karty Energetycznej

6. Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

7. Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii

8. Stałe Polubowne Sądy dla Odbiorców Paliw i Energii w projekcie ustawy Prawo energetyczne w wersji z 21 grudnia 2011 r.

Podsumowanie

 

Rozdział XV. ODR. Rozpatrywanie sporów z zakresu sporów domenowych

Uwagi ogólne

1. Definicja ODR

2. Zalety i wady ODR

3. Domena internetowa

4. Zasady rejestracji domen internetowych w Polsce

5. Arbitraż w sprawach o domeny internetowe w Polsce

6. Regulamin mediacji i arbitrażu w sprawach dotyczących sporów domenowych

Podsumowanie

 

Rozdział XVI. Arbitraż w umowach budowlanych opartych na wzorcach umownych FIDIC

 

Rozdział XVII. Charakterystyka stałych polubownych sądów konsumenckich

Uwagi ogólne

1. Arbitraż konsumencki

2. Konsument – przedsiębiorca

3. Postępowanie przed SPSK

4. Charakter spraw konsumenckich

5. Mediacja przy WIH oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporu

6. Inne instytucje o charakterze polubownym chroniące konsumenta

Podsumowanie

 

Rozdział XVIII. Funkcjonowanie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Uwagi ogólne

1. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów

2. Nadzór nad rynkiem finansowym

3. Podstawy funkcjonowania Sądu Polubownego przy KNF

4. Postępowanie przed Sądem Polubownym przy KNF

Podsumowanie

 

Bibliografia

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmiczne
Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmiczne
Principles of Tourism and Recreation
Principles of Tourism and Recreation
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Ewolucja polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 roku
Ewolucja polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 roku
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce
Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl