ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki 54,60zł

Redakcja: Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko

ISBN: 978-83-7996-432-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 576

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 54,60 zł (z VAT)

 

Księga jubileuszowa dedykowana profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej.

 

SPIS TREŚCI

 

O Jubilatce

 

I. WOLNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ

 

Artur Biłgorajski

Wolność jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. Definicja i potoczne intuicje

Andrzej Bisztyga

Idee wolności i niezależności a zmiana Konstytucji RP

Hanna Duszka-Jakimko, Monika Haczkowska

Niezależność władzy sądowniczej – realna czy iluzoryczna? Rozważania teoretyczno-prawne

Mariusz Jagielski

Wolność a konstytucjonalizm

Jerzy Jaskiernia

Wolność, niezależność i demokracja jako przesłanki członkostwa państwa w Radzie Europy na przykładzie procedury akcesyjnej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej

Paweł Kuczma

Ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego a jego niezależność

Justyna Michalska

Status sędziego w demokratycznym państwie prawnym

Łukasz Pikuła

Idea wolności w filozofii prawa Rudolfa Stammlera

Aldona Ziobro

Zasada niezależności w świetle funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji

 

II. PRAWA, WOLNOŚCI  I ŚRODKI OCHRONY

 

Małgorzata Babula, Krzysztof Eckhardt

Prawo pacjenta do informacji jako element konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia

Ryszard Balicki

Sąd konstytucyjny i demokracja – czyli po co obywatelom sąd konstytucyjny?

Łukasz Buczkowski

O pojęciu dobrej administracji w świetle postanowień Konstytucji RP

Natalie Fox, Piotr Mikuli

Rola sądu lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza a konstytucyjne prawo do sądu

Agnieszka Gajda

Europejska inicjatywa obywatelska „Right2Water” jako instrument wpływania społeczności europejskiej na kształtowanie katalogu praw człowieka

Monika Giżyńska, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz

Prawo „do bycia zapomnianym” – idea i praktyka

Sabina Grabowska, Radosław Grabowski

Konstytucyjne regulacje prawa azylu i ekstradycji w Polsce

Piotr Kapusta

Wolności związkowe związków zawodowych i ich normatywny wyraz

Paweł Króliczek

Zmiany w procedurze rozpoznawania skarg konstytucyjnych w latach 2015–2016 a ochrona praw i wolności jednostki

Marian Andrzej Liwo

Idea praw, wolności i bezpieczeństwa w świadczeniu pracy oraz służby w Rzeczypospolitej Polskiej

Artur Ławniczak

Sądowe systemy badania zgodności prawa z Konstytucją

Dobrochna Minich

Władza publiczna w demokratycznym państwie prawa

Grzegorz Pastuszko

Idea powołania sądu konstytucyjnego dla Zjednoczonego Królestwa

Jerzy Paśnik

Sposoby wykonywania przez ustawodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. K 23/11

Sławomir Patyra

Nowe czasy – stare błędy. Refleksje na temat skutków łączenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości na gruncie ustawy
z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

Andrzej Pogłódek

Instytucja recall we współczesnych konstytucjach

Krzysztof Prokop

Specyfika konstytucyjnej regulacji organów kontroli państwowej i ochrony prawa w Belgii

Viktoriya Serzhanova

Prawa i wolności w Konstytucji Republiki Finlandii

Beata Stępień-Załucka

Granice wolności słowa w kontekście art. 135 § 2 k.k. Sens czy nonsens regulacji?

Andrzej Szmyt

Petycja w prawie i praktyce

Jerzy Szukalski

Instytucja Pełnomocnika Olij Madżlisu ds. Praw Człowieka w Uzbekistanie: ujęcie normatywne i praktyka

Mariusz Śladkowski

Przymusowe doprowadzenie dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku

w świetle konstytucyjnej zasady wolności

 

III. WYBRANE PROBLEMY PRAWNOUSTROJOWE

 

Bogusław Banaszak

Łączenia mandatu parlamentarnego w Polsce z pełnieniem funkcji komisarza Komisji Europejskiej

Stanisław Bożyk

Podział władz w systemie ustrojowym Republiki Argentyny

Małgorzata Grzesik-Kulesza

Rozporządzenia z mocą ustawy w Małej konstytucji z 1992 r.

Krystian Nowak

Kształtowanie się konstytucyjnej koncepcji zwierzchnika sił zbrojnych
w pracach nad Konstytucją RP w latach 1993–1997

Joanna Uliasz

Kilka refleksji o zasadzie praworządności

Jacek Zaleśny

Akty amnestyjne w Polsce w XX w.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 1
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Administracja niewładcza
Administracja niewładcza
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Sądy konstytucyjne w wybranych państwach europejskich (skrypt, dodruk)
Sądy konstytucyjne w wybranych państwach europejskich (skrypt, dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl