ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych 27,30zł

Autor: Joanna Uliasz

ISBN: 978-83-7996-538-0

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 272

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30  (z VAT)

 

na magazynie 1 egz.

 

 

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

R O Z D Z I A Ł  I

Zagadnienia wprowadzające

1. Rozwój idei ochrony wolności i praw jednostki

2. Wolność a prawo – współczesne rozstrzyganie o sferze chronionego dobra

3. Prywatność – między prawem a wolnością

4. Funkcje prawa

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Funkcje konstytucji

4.3. Funkcje prawa do prywatności

5. Efekt horyzontalny norm konstytucyjnych dotyczących prywatności jednostki

R O Z D Z I A Ł  II

Uniwersalny i europejski standard ochrony wolności i praw człowieka – casus prawa do prywatności

1. Obowiązek państwa przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i jego następstwa w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 roku

2. Uniwersalny system ochrony praw człowieka a prawo do prywatności

2.1. Uwagi ogólne

2.2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

3. Europejski system ochrony praw człowieka

3.1. Prawo do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

3.2. Prawo do prywatności w Karcie Praw Podstawowych

R O Z D Z I A Ł  III

Koncepcje prawa do prywatności w dorobku doktryny i judykatury wybranych

państw

1. Uwagi ogólne

2. Godność i wolność – różne paradygmaty ochrony prywatności

3. Prawo do prywatności w USA

3.1. Rozwój prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ujęciu historycznym

3.2. Prywatność i prawo do prywatności w dorobku doktryny amerykańskiej w ujęciu porównawczym

3.2.1. Uwagi ogólne

3.2.2. S.D. Warrena i L.D. Brandeisa prawo do bycia pozostawionym w spokoju (right to be let alone)

3.2.3. Prywatność jako ograniczony dostęp do jednostki według Ruth Gavison

3.2.4. Prywatność jako kontrola nad informacjami o sobie według Charlesa Frieda

3.2.5. Godność, nienaruszalna osobowość a prywatność w ujęciu Edwarda Blousteina

3.2.6. Prywatność jako intymność w teorii Toma Gerety’ego oraz prywatność jako sekretność według Richarda Posnera

3.2.7. Teoria czynów niedozwolonych naruszających prywatność Williama Prossera

3.3. Konstytucjonalizacja prawa do prywatności w USA

4. Prawo do prywatności w Niemczech

4.1. Źródła prawa do prywatności w niemieckim porządku prawnym

4.1.1. Godność człowieka jako wartość nadrzędna w stosunku do pozostałych praw konstytucyjnych w niemieckiej Ustawie Zasadniczej

4.1.2. Ogólne prawo osobistości jako jedna z podstaw ochrony prywatności w niemieckim porządku prawnym

4.2. Konstytucyjna ochrona tajemnicy telekomunikacji oraz nienaruszalności mieszkania w Ustawie Zasadniczej RFN

R O Z D Z I A Ł  IV

O pojęciu prywatności i prawa do prywatności w dorobku polskiej doktryny

1. Uwagi ogólne

2. Koncepcja jednolitego prawa osobistości i teoria sfer

3. Sfera życia prywatnego jako odrębne dobro osobiste

4. Sfera intymna i prawo do intymności

5. Prywatność a autonomia jednostki

R O Z D Z I A Ł  V

Ochrona prywatności w Konstytucji RP z 1997 roku oraz w dorobku orzeczniczym sądów i Trybunału Konstytucyjnego

1. Uwagi ogólne

2. Godność jako źródło prawa do prywatności w prawie polskim

3. Podmiot chronionej prywatności

4. Przedmiot chronionej prywatności

4.1. Prawo do ochrony życia prywatnego, czci i dobrego imienia oraz prawo do decydowania o swoim życiu osobistym

4.2. Prawo do ochrony życia rodzinnego oraz prawo rodziców do wychowania dzieci

4.3. Wolność i tajemnica komunikowania się

4.4. Nienaruszalność mieszkania

4.5. Ochrona informacji o sobie jako autonomia informacyjna jednostki

4.6. Wolność sumienia i wyznania w aspekcie indywidualnym

R O Z D Z I A Ł  VI

Granice ochrony prywatności. Aspekty konstytucyjne

1. Uwagi ogólne

2. Konstytucyjne wymogi dotyczące ograniczenia prawa do prywatności

2.1. Wymóg ustawowego ograniczenia w zakresie korzystania z prawa lub wolności (przesłanka formalna)

2.2. Ochrona interesu publicznego jako przesłanka materialna ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności

2.3. Zasada proporcjonalności i zakaz naruszenia istoty poszczególnych praw i wolności

3. Zróżnicowanie granic ochrony poszczególnych komponentów prywatności ze względu na rodzaj chronionego dobra

3.1. Granice ochrony poszczególnych komponentów prywatności w stanach zwyczajnych

3.2. Granice ochrony poszczególnych komponentów prywatności w stanach nadzwyczajnych

4. Kolizja wartości konstytucyjnych jako przesłanka ograniczenia prawa do prywatności

4.1. Prywatność jako wartość konstytucyjna

4.2. Prywatność a jawność rozprawy

4.3. Prywatność a wolność słowa

4.4. Prywatność a prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej

4.5. Prywatność a porządek publiczny i bezpieczeństwo demokratycznego państwa

4.6. Prywatność a dochodzenie praw stanu cywilnego. Prawo do prywatności matki a prawo filiacji ojca biologicznego

Podsumowanie

Bibliografia

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl