ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Dziecko wiejskie podkarpackie 13,65zł

Autor: Marta Nowak

ISBN: 978-83-7338-646-4

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 162

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 13,65 zł (z VAT)

 

Zróżnicowanie regionalne czy międzyśrodowiskowe poziomu rozwoju fi­zycznego dzieci i młodzieży w Polsce przemawia za koniecznością stosowania lokalnych, środowiskowych biologicznych układów odniesienia.

Zaprezentowane w tej monografii normy rozwojowe są efektem szeroko zakrojonych badań antropometrycznych przeprowadzonych przeze mnie w roku szkolnym 2004/05 w populacji dzieci i młodzieży wiejskiej (w wieku 6–19 lat) na terenie województwa podkarpackiego. W opracowaniu zamieszczono: staty­styczne i graficzne charakterystyki wybranych parametrów somatometrycznych, komponentów tkankowych, wskaźników proporcji, stanu odżywienia i informacje na temat wieku dojrzewania płciowego, jak również tabele i siatki centylowe oraz graficzną metodę oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo-wzrostowych.

Niniejsza publikacja adresowana jest głównie do pracowników naukowych zajmujących się problematyką rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, a zatem do antropologów, auksologów, a także do lekarzy pediatrów, specjalistów w zakresie higieny szkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego. Przeznaczona jest również dla studentów biologii, wychowania fizycznego czy pedagogiki. Zamieszczone w niej normy regionalne mogą zostać wykorzystane przez rodziców, opiekunów oraz dzieci i młodzież zainteresowanych tematyką książki.

 

***

 

Praca posiada duże znaczenie poznawcze i ma pionierski charakter w kontekście norm rozwojowych dzieci i młodzieży tego obszaru Polski.

 

Z recenzji dra hab. Henryka Głąba


 

Spis treści:

 

I. Wprowadzenie

1.1. Tabele norm

1.2. Siatki centylowe

1.3. Graficzna metoda oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo-wzrostowych

II. Materiał i metody badań

2.1. Charakterystyka grupy badawczej. Organizacja badań

2.2. Pomiary antropometryczne

2.3. Ocena wieku dojrzewania płciowego

2.4. Metody opracowania statystycznego i graficznego

III. Rozwój fizyczny chłopców i dziewcząt na przykładzie wybranych parametrów somatometrycznych

IV. Rozwój proporcji ciała chłopców i dziewcząt na podstawie wybranych wskaźników antropometrycznych

V. Dojrzewanie płciowe

VI. Wartości centylowe parametrów morfologicznych oraz wskaźników proporcji ciała

VII. Siatki centylowe parametrów somatometrycznych oraz wskaźników antropologicznych

VIII. Graficzna metoda oceny wieku rozwojowego i proporcji wagowo-wzrostowych dla chłopców i dziewcząt

IX. Podsumowanie i dyskusja wyników

X. Literatura

Wykaz tabel

Wykaz rycin

 
Contents:

I. Introduction

1.1. Tables of norms

1.2. Percentile graphs

1.3. Graphic method of estimation of morphological age and weight to height proportion

II. Material and methods

2.1. Characteristics of study group. Research organization

2.2. Anthropometric measurements

2.3. Estimation of sexual maturation age

2.4. Statistic and graphic methods

III. Physical development of boys and girls on the basis of chosen somatometric parameters

IV. Development of body proportions of boys and girls on the basis of chosen anthropometric indices

V. Sexual maturation

VI. Percentile values of morphological parameters and indices of body proportions

VII. Percentile graphs of somatometric parameters and anthropological indices

VIII. Graphic method of estimation of morphological age and weight to height proportions of boys and girls

IX. Conclusion and discussion of results

X. References

Index of tables

Index of figures

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 16
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl