ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3 4,20zł

Redaktor: Andrzej Andrusiewicz

 

ISBN: 83-7338-012-4

Rok wydania: 2003

Format: B5

Liczba stron: 320

Cena: 4,20 (z VAT)

  

W trzecim tomie pracy zbiorowej „Polska i jej wschodni sąsiedzi”, polscy i zagraniczni uczeni ukazują zmieniającą się rzeczywistość Rosji, Ukrainy i Białorusi. Praca została podzielona na części tematyczne, w których wyodrębniono problematykę historii najnowszej, badania historiozoficzne, analizy socjologiczne, politologiczne, ekonomiczne, demograficzne, religioznawcze. W szerokim wyborze ukazano rozwój sytuacji kulturowej, aspiracje i potrzeby społeczeństw Europy Wschodniej, kierunki trzeciej rewolucji naukowo-technicznej, przyrodniczej, informacyjnej, globalizacji. Teksty opublikowane są w dwu językach: polskim i ukraińskim.

Spis treści: Wstęp; Artykuły: Iwan A. Iljin – O rosyjskiej idei; Stanisław Nabywaniec – Prześladowania Cerkwi prawosławnej w Rosji Radzieckiej i Związku Radzieckim w latach 1917–1941; Monika Ślufińska – Francuskich socjalistów krytyka rewolucji; Henryk Bartoszewicz – 1947 – rok wahań i decyzji w polityce zagranicznej ZSRR; Wiaczesław Szalkiewicz – Klemens Hankiewicz jako historyk filozofii narodów słowiańskich; Beata Świętojańska – Myśl Franciszka Duchińskiego w historiozofii Feliksa Konecznego; Władysław Szalkiewicz – K charaktieristikie etico-prawowych wzgliadow W. D. Spasowicza; Jurij P. Prisiażniuk – Mentalnost’ ukrajinśkich sielan drugoj połowini XIX – poczatku XX st. jak istoricznij fienomien ta ob’jest suczasnich dosliżdień; Igor Czechowśkij – Ukrajinśko-rumynśki paraleli kalendarnoji demonołogiji; Swietłana Czerepanowa, Nadija Zajiczkiwśka – Teorieticzni ta prakticzni problema wzajemin miż pokolinnjami w ukrajinśkomu suspilstwi; Aleksandra A. Dubaseniuk – Socialni czinniki formuwannia osobistosti pidlitka ukrajinśkoj szkoły; Olga W. Kot – Ukrajina: stan, problemi ta perspektiwi ekołogo-ekonomicznoji reabilitaciji radiozabrudnienich regioniw; Jerzy Jestal – Sytuacja polityczna i gospodarcza Ukrainy na przełomie XX i XXI wieku; Małgorzata Majka-Onyszkiewicz – Rola kulturotwórcza ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej a pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę; Monika Ślęzak – Mniejszości narodowe w świetle prawa polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ukraińskiej); Dariusz Wojakowski – Pogranicze w polskiej literaturze socjologicznej. Zarys problemu; Adam Łukaszewski – Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce; Artykuły recenzyjne: Andrzej Andrusiewicz – Archidiecezja na Kresach; Elżbieta Cesarz-Maternicka – Narodziny cesarskiego imperium w oczach historyków rosyjskich XVIII i XIX wieku; Henryk Stroński – O katolicyzmie na Ukrainie; Andrzej Andrusiewicz – Człowiek i maszyny; RECENZJE: Beata Świętojańska – Feliks Koneczny: Napór Orientu na Zachód; Jolanta Czartoryska – Jerzy Ogonowski: Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939; Jolanta Czartoryska – Prawa człowieka: Wprowadzenie. Wybór źródeł; Jerzy Jestal – Roman Szporluk: Imperiia ta natsii. Z istorycznoho doswidu Ukrajiny, Rosiji, Polszy ta Białarusji; Adam Laska – Joanna Dufrat: „Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919)”; Omówienia: Andrzej Andrusiewicz – Acta Polono-Ruthenica; Andrzej Andrusiewicz – Antoni Płażyński: Marszałek Józef Piłsudski odbrązowiony; Andrzej Andrusiewicz – Roman Kiś: Finał Tret’oho Rimu. Rosijśka mesijanśka ideja na złami tisiaczolit; Piotr Kozłowski – Marek Jabłonowski, Bogusław Polak: Polskie formacje graniczne 1918–1939, t. 2: Straż Graniczna 1928–1939. Dokumenty organizacyjne. Wybór źródeł; Piotr Kozłowski – Joanna Gierowska-Kałłaur: Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja; Andrzej Andrusiewicz – Dżulietto K’jeza: Russkaja ruletka. Czto słuczitsa, jesli Rossija raspadajetsa?; Joanna Tomczyk – Bohdan Hud’: Ukraińcy – Polacy: Kto winien?; Joanna Tomczyk – Grzegorz Hryciuk: Polacy we Lwowie 1939–1944; Andrzej Andrusiewicz – Ryszard Paradowski: Euroazjatyckie imperium Rosji. Studium idei; Andrzej Andrusiewicz – Marek Styczyński: Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych. Studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa; Andrzej Andrusiewicz – Andrzej Czajowski: Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999; Andrzej Andrusiewicz – Jan Sobczak: O Rosji nieco inaczej. Szkice i eseje z dziejów politycznych Rosji XVIII–XX w.; Krzysztof Kubala – Andrzej Andrusiewicz: Carowie i cesarze Rosji. Szkice biograficzne; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Galicja i jej dziedzictwo. Tom 15: Działalność wyzwoleńcza; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Stanisław Uliasz: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice; Joanna Wróbel – Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939”; Grzegorz Szopa – Jerzy Husar: Władysław Koba. Przyczynek do dziejów Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Polsce południowo-wschodniej; Anna Andrusiewicz – Paul Hodkinson: Goth, Identity, Style and Subculture, Oxford 2002; Zapiski bibliograficzne (opr. Andrzej Andrusiewicz): Europa Środkowowschodnia w warunkach globalizacji handlu; Ogniska konfliktów: Bałkany, Kaukaz; Szkice o Rosji; Fiłosofskije i bogosłowskije idiei w pamiatnikach driewnierusskoj mysli; Oleg Arin – Carskaja Rossija. Mify i riealnost’; Ewa M. Thompson – Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm; Władysław Bułhak – „Dmowski”, Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej Obozu Narodowego 1886–1908; Rudolf Jaworek – Wybacz im Serbio; O. Riabow – Matuszka-Ruś. Opyt giendiernogo analiza poiskow nacyonalnoj idienticznos i Rossii w otieczestwiennoj i zapadnoj istoriosofii; Witalij Trietjakow – Russkaja politika i politiki w normie i w patołogii. Wzgliad na sobytija rossijskoj żyzni 1990–2000; Wadim Kożynow – Pobiedy i biedy Rossiji. Russkaja kultura kak porożdienije istorii; W. A. Aczkasow, S. A. Babajew – Mobilizowannaja etnicznost’: Etniczeskoje izmierienije politicznoj kultury sowriemiennoj Rossii; Marian Broda – Problemy s Leontjewym; S. Kara-Murza – Sowietskaja cywilizacyja. Kn. 1: Ot naczała do wielikoj pobiedy; Istoriczeskije zapiski. Nr 4; Istoriko-politiczni problemi suczasnogo switu. Zbirnik naukowich statiej. Tom 8; Kronika naukowa: Andrzej Andrusiewicz – Międzynarodowy kongres naukowy: Ukraińska nauka historyczna na progu XXI wieku; Roman Jurkowski – Ogólnopolska konferencja naukowa „Europa a Rosja. Opinie – konflikty – współpraca”; Andrzej Andrusiewicz – Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska – Słowiańszczyzna Wschodnia”; Krystyna Strycharz – VIII Wystawa Polskiej Książki Naukowej, Kijów, 2–6 czerwca 2002 roku; Miscellanea: Niedoszła zabójczyni; Dokumenty: Program Demokratycznej Partii Ukrainy; Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  5
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl