ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości 28,35zł

Redaktorzy: Maria Chodkowska, Marta Uberman

ISBN: 978-83-7338-526-9

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 400

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wprowadzenie, DAWNE I WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EDUKACYJNE: Zbigniew Kwieciński – Szkoła dla zmiany społecznej – warunki konieczne, Zofia Szymanek Od szkoły w środowisku do szkoły środowiskowej. Inspiracje myśli Floriana Znanieckiego w kontekście aktualnych dylematów edukacyjnych, Zbigniew ChodkowskiAktualność dylematów szkoły w koncepcji Floriana Znanieckiego, Maria Kocór – Edukacja katalizatorem rozwoju społecznego – założenia a rzeczywistość, Krystyna Barłóg Misja szkoły w ujęciu Floriana Zna­nieckiego a wyzwania edukacji współ­czesnej, Barbara Lulek Szkoła środowiskowa – postulaty a rzeczywistość, Ryszard PęczkowskiNauczanie w klasach łączonych – uwag kilka, Olga Zamecka-Zalas Nauczyciel edukacji elementarnej wobec wyzwań edukacyjnych jutra, Justyna Miko-GiedykNierówne szanse edukacyjne uczniów wiejskich i próby ich przez­wyciężenia przez nauczycieli, Agnieszka Uberman Rozwijanie kompetencji językowych dla cywilizacji przyszłości, Edyta Sadowska Rola rodzinnego środowiska wychowawczego w funkcjonowaniu ucznia we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, Ewa Tłuczek-Tadla Socjalizacja obywatelska młodzieży a jej „deficyt obywatelstwa” – kontekst szkolny i pozaszkolny, SZKOŁA W DOŚWIADCZENIACH STUDENTÓW I ROKU UAM (2005/06) – PIERWSZEGO ROCZNIKA REFORMY EDUKACJI. ZARYS BADAŃ I FRAGMENTY WYNIKÓW: Maria Dudzikowa Uwagi wstępne i kilka założeń teoretyczno-metodologicznych, Renata Wawrzyniak-Beszterda Omówienie metodologii badań pierwszej fali, Ewa Bochno, Ireneusz BochnoWizerunek własnej szkoły podstawowej w doświadczeniach studentów I roku UAM (2005/06), Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla Wizerunek własnego gimnazjum stu­den­tów I roku UAM (2005/06), Karina Knasiecka-Falbierska Wizerunek własnego liceum studentów I roku UAM (2005/06), Mateusz MarciniakPorównanie wizerunków własnych szkół studentów I roku UAM (2005/06) w odniesieniu do trzech szczebli kształcenia, Bibliografia do części II, WYCHOWANIE DO TWÓRCZOŚCI: Adam HorbowskiKoncepcja wychowania dla przyszłości Floriana Znanieckiego elementem strategii pedagogiki kultury, Krzysztof Rejman Diagnoza kryzysu kultury w twórczości Floriana Znanieckiego, Marta Uberman, Anaksjomatyzacja i hiperaksjomatyzacja w edukacji plastycznej dziecka, Mirosław Dymon Subiektywizm i obiektywizm wartości we współczesnej edukacji mu­zycznej, Róża Herdzik – Warunki i bariery twórczej edukacji, AKSJOLOGICZNY KONTEKST EDUKACJI W SZKOŁACH RÓŻNEGO POZIOMU: Elżbieta Magierska Rozważania na temat wartości w kontekście inspiracji Floriana Znanieckiego, Urszula Gruca-Miąsik Odpowiedzialność systemu edukacyjnego za kwestię moralności młodzieży, Monika ParchomiukMoralność i wychowanie moralne w ocenie młodzieży studiującej, Stanisława Byra Indywidualizm czy kolektywizm? Preferencje wartości studiującej młodzieży, Beata SzabałaUdział wartości w kształtowaniu identyfikacji zawodowej u młodzieży aka­demickiej, Zdzisław Kazanowski Uznawanie autorytetów a struktura roli zawodowej w przekonaniach studentów pedagogiki, Alicja Olszak Postawy allocentryczne i egocentryczne studentów pedagogiki, Beata Romanek Nowa aksjologia w języku młodego pokolenia, Beata Kunat, Katarzyna Szorc System wartości młodych Polaków – analiza porównawcza na przestrzeni dekady, Łukasz Kalisz Uczciwy obywatel – celem wychowania moralnego w koncepcji peda­go­gicznej ks. Jana Bosko, Jolanta Lenart Wychowanie do wolności wyboru jako zadanie współczesnej szkoły, WYZWANIA I EFEKTY EDUKACJI SPECJALNEJ: Janusz KirenkoNiepełnosprawni wobec niepełnosprawności, Elżbieta Maria Minczakiewicz Pedagogika specjalna jako obszar poszukiwań i źródło edukacyjnych doświadczeń w kreowaniu przyszłości młodzieży niepełnosprawnej. Implikacje dla praktyki, Danuta Apanel Szanse edukacyjne i życiowe dziecka niepełnosprawnego w Polsce na tle uwarunkowań europejskich – zarys problemu, Beata Gumienny Kształtowanie kompetencji społecznych niepełnosprawnych inte­lektu­al­nie wychowanków domów dziecka celem przeciw­działania marginalizacji, Aleksandra Mach, Alicja Ungeheuer-GołąbPercepcja literatury przez dziecko a praca z tekstem poetyckim w grupie dzieci niewidomych, Alicja KubikPotrzeby edukacyjne dzieci ryzyka dysleksji – teoria a praktyka szkolna, Sławomira Pusz Funkcjonowanie piąto- i szóstoklasistów z dysleksją w roli ucznia, EDUKACJA W TROSCE O HARMONIJNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA: Lidia Perenc Współczesna szkoła jako miejsce promocji zdrowia, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk Edukacja przeciw wykluczeniu – idea ucznia two­rzącego wiedzę, Ilona Urych Teraźniejszość i przyszłość – konteksty edukacji humanistycznej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, Magdalena Mazur, Jadwiga Wilk, Edyta Zygmunt, Bogusław BerdelMłodzi nie szanują zdrowia. Plotka czy prawda? (Komunikat  z pracy koła naukowego Vita Activa), Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Myśl polityczna w Polsce w XX–XXI wieku. Wybrane problemy
Myśl polityczna w Polsce w XX–XXI wieku. Wybrane problemy
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie
Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl