ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4 10,50zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 196

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

Spis treści: Od Redakcji, DIAGNOSTYKA W sporCIE: Terézia Slančová, Daniela Slančová – Attitudinal communicative acts in the ball games training of the payers in older school-age, Pavel Ružbarský, Rastislav Hlavatý – Anaerobic capacity diagnostics of age group and junior Slovak swimmers, Pavel Ružbarský, Viera Smerecká – Intra-individual adaptation effect to load in the swimming training process, Milan Turek, Marek Kokinda – Speed skating drills and their effect on balance enhancement in junior category ice hockey players, Marcin Szewczyk – Wspomaganie treningu rozciągającego w curlingu ćwiczeniami hatha-jogi według metody B.K.S. Iyengara, FIZJOTERAPIA: Agnieszka Kędra, Małgorzata Lichota – Częstość występowania bólów kręgosłupa u uczniów szkół podstawowych, ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Renata Janiszewska – Poziom rozwoju biologicznego młodzieży radomskiej w wieku 1416 lat, Monika Sławek, Witold Półtorak – Społeczno-demograficzne uwarunkowania aktywności ruchowej studentów Politechniki Łódzkiej, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ: Grzegorz Błażejewski – Udział osób niepełnosprawnych w kulturze fizycznej, Krzysztof Warchoł, Dorota Wojciak – Analiza wybranych problemów współczesnego systemu wychowania fizycznego we Włoszech, PROMOCJA ZDROWIA: Ida Laudańska-Krzemińska, Michał Bronikowski, Monika Ciekot, Adam Kantanista – Internal evaluation as a supporting instrument in the implementation of the European Health(a)ware project, SOCJOLOGIA I HISTORIA SPORTU: Grzegorz Bielec – Wpływ systemów i metod gimnastycznych na kształt współczesnego sportu gimnastycznego, Małgorzata Tomecka – Sport a postawy patriotyczne młodzieży, Stanisław Zaborniak, Izabela Zatorska – Z tradycji biegów górskich w Polsce (1985–2008), Magdalena Gruszka, Joanna Piech – Motywy podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne przez studentów pierwszego roku Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojciech J. Cynarski, Stanisław Cieszkowski – Indywidualna droga do mistrzostwa w sztuce walki – analiza wybranych przypadków, Agata Rzeszutko, Bogdan Serwiński, Krzysztof Aftaruk – X-lecie działalności sekcji lekkoatletycznej Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria” Stalowa Wola (1999–2008), Joanna Piech – Sport i wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Łódzkim, Edyta Nizioł, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz – Kariera zawodowa absolwentów WSP Rzeszów – Punkt Konsultacyjny w Krośniew świetle 20-lecia kształcenia akademickiego nauczycieli wychowania fizycznego na Podkarpaciu, PRAWO W KULTURZE FIZYCZNEJ: Damian Korbecki, Joanna Piech – Światowy System Antydopingowy z uwzględnieniem Polski, TURYSTYKA I REKREACJA: Andrzej Śmiały – Góra Połom w Czarnowskich Górach jako cel turystyki kulturowej, VARIA: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – Profesor Jerzy Kosiewicz – życiorys naukowy. Nasze wspomnienia, Andrzej Malinowski – Życie i działalność Zdzisława Chromińskiego (1935–2006), Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz – Profesor Arsen Leonidowicz Purundżan (1947–2009), RECENZJE: Andrzej Malinowski – Nowe czasopismo antropologiczne – „Wiestnik Moskowskogo uniwiersitieta”, Seria XXIII, „Antropołogija”, Andrzej Malinowski – Recenzja książki Stanisława Nowaka i Dariusza Muchy „Klasyfikacja, rozwój i ocena ruchów człowieka”, Monografia nr 109 Politechniki Radomskiej, Radom 2009, Andrzej Malinowski – Uwagi na temat książki Stanisława Nowaka pt. „Sterowanie pozycją stojącą w procesie wychowania fizycznego”, Monografia nr 78 Politechniki Radomskiej, Radom 2005, Andrzej Malinowski – Uwagi na temat monografii pt. „Wielkość ciała a sezon urodzenia – poznańskie ośmiolatki 2007”, autorzy: K. Kościński, M. Krenz-Niedbała, E.A. Puch, A. Kozłowska-Rajewicz, Monografie Instytutu Antropologii UAM nr 13, Poznań 2009, Renata Janiszewska – Recenzja podręcznika Andrzeja Malinowskiego pt. „Auksologia – rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym”, wyd. III zmienione i poszerzone, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Andrzej Malinowski – Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Auksologia a promocja zdrowia”, Kielce – Wólka Milanowska, 25–26 czerwca 2009 r., Kazimierz Obodyński,  Wojciech J. Cynarski – Konferencja AIESEP w Pensakoli, Wojciech J. Cynarski – XX Panazjatycki Kongres Sportów i Wychowania Fizycznego w Taipei, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

 

 

Contents: From the Editors, DIAGNOSTICS IN SPORTS: Terézia Slančová, Daniela Slančová – Attitudinal communicative acts in the ball games training of the payers in older school-age, Pavel Ružbarský, Rastislav Hlavatý – Anaerobic capacity diagnostics of age group and junior Slovak swimmers, Pavel Ružbarský, Viera Smerecká – Intra-individual adaptation effect to load in the swimming training process, Milan Turek, Marek Kokinda – Speed skating drills and their effect on balance enhancement in junior category ice hockey players, Marcin Szewczyk – The support of the stretching training in curling with Hatha-Joga by B.K.S Iyengar’s method Hatha-yoga exercises in curling, physiotherapy: Agnieszka Kędra, Małgorzata Lichota – The frequency of spine ache’s occurrence among elementary school students, phisical antropology: Renata JaniszewskaLevel of biological development in Radom youth in aged 14–16 year, Monika Sławek, Witold Półtorak Socio-demographical conditions of movement activity of students of the Technical University of Łódź, Theory and metodology of physical culture: Grzegorz Błażejewski – Physical activity among the disabled, Krzysztof Warchoł, Dorota WojciakAnalysis of selected problems of the contemporary physical education system in Italy, promotion of health: Ida Laudańska-Krzemińska, Michał Bronikowski, Monika Ciekot, Adam Kantanista – Internal evaluation as a supporting instrument in the implementation of the European Health(a)ware project, sociology and history of sport: Grzegorz Bielec – Influence of systems and gymnastic methods for the shape of contemporary gymnastic sport, Małgorzata Tomecka – Sport and patriotic attitudes of youth, Stanisław Zaborniak, Izabela Zatorska – From a history of Mountain Running in Poland (1985–2008), Magdalena Gruszka, Joanna Piech – Motivations of first year students to take studies at Physical Education faculty at University of Rzeszów, Wojciech J. Cynarski, Stanisław Cieszkowski – Individual way to the mastery in martial arts – analysis of chosen cases, Agata Rzeszutko, Bogdan Serwiński, Krzysztof Aftaruk – The 10th anniversary of the athletic section of Catholic Sport Club “Victoria” in Stalowa Wola town (1999–2008), Joanna Piech – Physical Education and Sport at Łódź University, Edyta Nizioł, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz – The professional career of WSP Rzeszów alumni – Advisory Department in Krosno in regards to 20 years of experience of teaching university physical education in Podkarpacie, Law and sport: Damian Korbecki, Joanna Piech – World Anti-Doping System and Polish law regulations in the Anti-Doping area, Touristic and recreation: Andrzej Śmiały – Polom Mountain in Czarnowskie Mountains as a destination for cultural tourism, Varia: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. CynarskiProfessor Jerzy Kosiewicz – science curriculum, Andrzej Malinowski – Life and work of  Zdzisław Chromiński (1935–2006), Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz – Professor Arsen Leonidowicz Purundżan (1947–2009), review: Andrzej Malinowski New science journal of antropology – „Vestnik Moscowskogo universiteta”, Seria XXIII, „Antropołogija”, Andrzej Malinowski – Review of book Stanisław Nowak, Dariusz Mucha „Klasyfikacja, rozwój i ocena ruchów człowieka”, Andrzej Malinowski – Remarks about book of Stanisław Nowak „Sterowanie pozycją stojącą w procesie wychowania fizycznego”, Andrzej Malinowski – Remarks about monography „Wielkość ciała a sezon urodzenia – poznańskie ośmiolatki 2007”, Renata JaniszewskaReview book of Andrzej Malinowski book „Auksologia – rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym”, reports of scientific sessions: Andrzej MalinowskiReport of V International Science Conference „Auksology and promotion of health”, Kielce – Wólka Milanowska, 25–26 june 2009 r., Kazimierz Obodyński, Wojciech J. CynarskiAIESEP Conference in Pensacola, Wojciech J. Cynarski – The 20th Pan-Asian Congress of Sports and Physical Education in Taipei, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z.  2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VI, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 1–2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z.  1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl