ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4 10,50zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 196

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

Spis treści: Od Redakcji, DIAGNOSTYKA W sporCIE: Terézia Slančová, Daniela Slančová – Attitudinal communicative acts in the ball games training of the payers in older school-age, Pavel Ružbarský, Rastislav Hlavatý – Anaerobic capacity diagnostics of age group and junior Slovak swimmers, Pavel Ružbarský, Viera Smerecká – Intra-individual adaptation effect to load in the swimming training process, Milan Turek, Marek Kokinda – Speed skating drills and their effect on balance enhancement in junior category ice hockey players, Marcin Szewczyk – Wspomaganie treningu rozciągającego w curlingu ćwiczeniami hatha-jogi według metody B.K.S. Iyengara, FIZJOTERAPIA: Agnieszka Kędra, Małgorzata Lichota – Częstość występowania bólów kręgosłupa u uczniów szkół podstawowych, ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Renata Janiszewska – Poziom rozwoju biologicznego młodzieży radomskiej w wieku 1416 lat, Monika Sławek, Witold Półtorak – Społeczno-demograficzne uwarunkowania aktywności ruchowej studentów Politechniki Łódzkiej, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ: Grzegorz Błażejewski – Udział osób niepełnosprawnych w kulturze fizycznej, Krzysztof Warchoł, Dorota Wojciak – Analiza wybranych problemów współczesnego systemu wychowania fizycznego we Włoszech, PROMOCJA ZDROWIA: Ida Laudańska-Krzemińska, Michał Bronikowski, Monika Ciekot, Adam Kantanista – Internal evaluation as a supporting instrument in the implementation of the European Health(a)ware project, SOCJOLOGIA I HISTORIA SPORTU: Grzegorz Bielec – Wpływ systemów i metod gimnastycznych na kształt współczesnego sportu gimnastycznego, Małgorzata Tomecka – Sport a postawy patriotyczne młodzieży, Stanisław Zaborniak, Izabela Zatorska – Z tradycji biegów górskich w Polsce (1985–2008), Magdalena Gruszka, Joanna Piech – Motywy podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne przez studentów pierwszego roku Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojciech J. Cynarski, Stanisław Cieszkowski – Indywidualna droga do mistrzostwa w sztuce walki – analiza wybranych przypadków, Agata Rzeszutko, Bogdan Serwiński, Krzysztof Aftaruk – X-lecie działalności sekcji lekkoatletycznej Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria” Stalowa Wola (1999–2008), Joanna Piech – Sport i wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Łódzkim, Edyta Nizioł, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz – Kariera zawodowa absolwentów WSP Rzeszów – Punkt Konsultacyjny w Krośniew świetle 20-lecia kształcenia akademickiego nauczycieli wychowania fizycznego na Podkarpaciu, PRAWO W KULTURZE FIZYCZNEJ: Damian Korbecki, Joanna Piech – Światowy System Antydopingowy z uwzględnieniem Polski, TURYSTYKA I REKREACJA: Andrzej Śmiały – Góra Połom w Czarnowskich Górach jako cel turystyki kulturowej, VARIA: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – Profesor Jerzy Kosiewicz – życiorys naukowy. Nasze wspomnienia, Andrzej Malinowski – Życie i działalność Zdzisława Chromińskiego (1935–2006), Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz – Profesor Arsen Leonidowicz Purundżan (1947–2009), RECENZJE: Andrzej Malinowski – Nowe czasopismo antropologiczne – „Wiestnik Moskowskogo uniwiersitieta”, Seria XXIII, „Antropołogija”, Andrzej Malinowski – Recenzja książki Stanisława Nowaka i Dariusza Muchy „Klasyfikacja, rozwój i ocena ruchów człowieka”, Monografia nr 109 Politechniki Radomskiej, Radom 2009, Andrzej Malinowski – Uwagi na temat książki Stanisława Nowaka pt. „Sterowanie pozycją stojącą w procesie wychowania fizycznego”, Monografia nr 78 Politechniki Radomskiej, Radom 2005, Andrzej Malinowski – Uwagi na temat monografii pt. „Wielkość ciała a sezon urodzenia – poznańskie ośmiolatki 2007”, autorzy: K. Kościński, M. Krenz-Niedbała, E.A. Puch, A. Kozłowska-Rajewicz, Monografie Instytutu Antropologii UAM nr 13, Poznań 2009, Renata Janiszewska – Recenzja podręcznika Andrzeja Malinowskiego pt. „Auksologia – rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym”, wyd. III zmienione i poszerzone, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Andrzej Malinowski – Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Auksologia a promocja zdrowia”, Kielce – Wólka Milanowska, 25–26 czerwca 2009 r., Kazimierz Obodyński,  Wojciech J. Cynarski – Konferencja AIESEP w Pensakoli, Wojciech J. Cynarski – XX Panazjatycki Kongres Sportów i Wychowania Fizycznego w Taipei, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

 

 

Contents: From the Editors, DIAGNOSTICS IN SPORTS: Terézia Slančová, Daniela Slančová – Attitudinal communicative acts in the ball games training of the payers in older school-age, Pavel Ružbarský, Rastislav Hlavatý – Anaerobic capacity diagnostics of age group and junior Slovak swimmers, Pavel Ružbarský, Viera Smerecká – Intra-individual adaptation effect to load in the swimming training process, Milan Turek, Marek Kokinda – Speed skating drills and their effect on balance enhancement in junior category ice hockey players, Marcin Szewczyk – The support of the stretching training in curling with Hatha-Joga by B.K.S Iyengar’s method Hatha-yoga exercises in curling, physiotherapy: Agnieszka Kędra, Małgorzata Lichota – The frequency of spine ache’s occurrence among elementary school students, phisical antropology: Renata JaniszewskaLevel of biological development in Radom youth in aged 14–16 year, Monika Sławek, Witold Półtorak Socio-demographical conditions of movement activity of students of the Technical University of Łódź, Theory and metodology of physical culture: Grzegorz Błażejewski – Physical activity among the disabled, Krzysztof Warchoł, Dorota WojciakAnalysis of selected problems of the contemporary physical education system in Italy, promotion of health: Ida Laudańska-Krzemińska, Michał Bronikowski, Monika Ciekot, Adam Kantanista – Internal evaluation as a supporting instrument in the implementation of the European Health(a)ware project, sociology and history of sport: Grzegorz Bielec – Influence of systems and gymnastic methods for the shape of contemporary gymnastic sport, Małgorzata Tomecka – Sport and patriotic attitudes of youth, Stanisław Zaborniak, Izabela Zatorska – From a history of Mountain Running in Poland (1985–2008), Magdalena Gruszka, Joanna Piech – Motivations of first year students to take studies at Physical Education faculty at University of Rzeszów, Wojciech J. Cynarski, Stanisław Cieszkowski – Individual way to the mastery in martial arts – analysis of chosen cases, Agata Rzeszutko, Bogdan Serwiński, Krzysztof Aftaruk – The 10th anniversary of the athletic section of Catholic Sport Club “Victoria” in Stalowa Wola town (1999–2008), Joanna Piech – Physical Education and Sport at Łódź University, Edyta Nizioł, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz – The professional career of WSP Rzeszów alumni – Advisory Department in Krosno in regards to 20 years of experience of teaching university physical education in Podkarpacie, Law and sport: Damian Korbecki, Joanna Piech – World Anti-Doping System and Polish law regulations in the Anti-Doping area, Touristic and recreation: Andrzej Śmiały – Polom Mountain in Czarnowskie Mountains as a destination for cultural tourism, Varia: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. CynarskiProfessor Jerzy Kosiewicz – science curriculum, Andrzej Malinowski – Life and work of  Zdzisław Chromiński (1935–2006), Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz – Professor Arsen Leonidowicz Purundżan (1947–2009), review: Andrzej Malinowski New science journal of antropology – „Vestnik Moscowskogo universiteta”, Seria XXIII, „Antropołogija”, Andrzej Malinowski – Review of book Stanisław Nowak, Dariusz Mucha „Klasyfikacja, rozwój i ocena ruchów człowieka”, Andrzej Malinowski – Remarks about book of Stanisław Nowak „Sterowanie pozycją stojącą w procesie wychowania fizycznego”, Andrzej Malinowski – Remarks about monography „Wielkość ciała a sezon urodzenia – poznańskie ośmiolatki 2007”, Renata JaniszewskaReview book of Andrzej Malinowski book „Auksologia – rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym”, reports of scientific sessions: Andrzej MalinowskiReport of V International Science Conference „Auksology and promotion of health”, Kielce – Wólka Milanowska, 25–26 june 2009 r., Kazimierz Obodyński, Wojciech J. CynarskiAIESEP Conference in Pensacola, Wojciech J. Cynarski – The 20th Pan-Asian Congress of Sports and Physical Education in Taipei, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2010.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z.  2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl