ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wybrane problemy pedagogiki rodziny (Family pedagogy – selected problems) 18,90zł

Autorzy: Zofia Frączek, Barbara Lulek

Rodzaj publikacji: podręcznik

ISBN: 978-83-7338-615-0

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 212

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

     Praca dr Zofii Fraczek i dr Barbary Lulek zasługuje na uwagę każdego, kto zajmuje się podstawami pedagogiki, a zwłaszcza tą jej subdyscypliną, jaką jest pedagogika rodziny. Książka wpisuje się w wiele kontekstów, przy pomocy których możemy usiłować ją rozpatrywać. Wielość tych kontekstów świadczy sama przez się o wartości publikacji i jej swoistej „wielofunkcyjności”. Książka zawiera niezbędne elementy, które układają się w interesującą lekturę i studium. Układ treści podręcznika w szczególny sposób zdaje się wpisywać w bardzo interesujące ujęcie problematyki, które możemy określić jako antropologiczne, czyli antropologiczną pedagogikę rodziny, zwracając się do postaw wychowania, wynikających z lektury sytuacji człowieka i jemu najbliższego środowiska rodzinnego.

W tym sensie nade wszystko trzeba podkreślić, że książka jest aktualna i zdaje się odzwierciedlać tendencję współczesnej myśli pedagogicznej (także w Polsce), która uświadamia sobie niemożność prowadzenia nie tylko pracy dydaktycznej i wychowawczej, lecz również budowania refleksji teoretycznej w każdej z dyscyplin i subdyscyplin pedagogicznych bez podłoża antropologicznego. Autorki książki, skupiając się zwłaszcza na fakcie wychowania w rodzinie i jej roli w życiu ludzkim, potrafiły skorzystać z tej interdyscyplinarności i podjęły wytrwałą analizę nie tylko podstawowych aspektów i problemów bezpośrednio związanych z obszarem swoich zainteresowań, lecz również dążyły do odzwierciedlenia tła społecznego i kulturowego swoich poszukiwań.

Przedstawienie problemu, konstrukcja opracowania, stałe utrzymywanie się w rytmie dobrej narracji, wieloaspektowe wyczerpanie problematyki pozwalają stwierdzić, że książka stanowi dojrzały owoc poszukiwań Autorek oraz wartościowy wkład do budowania w Polsce współczesnej pedagogiki rodziny.

 

Z recenzji ks. dra hab. Mariana Nowaka, prof. KUL

 Spis treści: Contents, Wstęp, Introduction, Rozdział I: Kształtowanie się pedagogiki rodziny jako dyscypliny naukowej (Zofia Frączek) – Uzasadnienia dla integracji wiedzy o rodzinie, Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna, Specyfika wychowania w rodzinie, Zasady wychowania w rodzinie, Rozdział II: Znaczenie rodziny w życiu człowieka (Zofia Frączek) – Pojęcie rodziny – przegląd stanowisk, Przemiany funkcji i zadań rodziny, Potrzeby dziecka i jego wspieranie w rodzinie, Wspólnota rodzinna miejscem odkrywania wartości miłości, Rozdział III: Wychowawcza wartość rodziny (Zofia Frączek) – Przemiany ról rodzicielskich i ich wychowawcze konsekwencje, Wpływ postaw rodzicielskich i stylów wychowania w rodzinie na rozwój dziecka, Ocena wychowawczej działalności rodziny w jej wybranych typologizacjach, Specyfika i skuteczność metod wychowania w rodzinie, Dysfunkcjonalny system rodzinny jako środowisko wychowawcze, Rozdział IV: Współpraca szkoły z rodziną ucznia (Barbara Lulek) – Współdziałanie – współpraca – partnerstwo – dialog nauczycieli i rodziców, Dziedziny współpracy szkoły z rodziną, Tradycyjne i współczesne formy partnerstwa – współpracy – współdziałania rodziców z nauczycielami, Wybrane modele współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem, Rozdział V: Uwarunkowania procesu diagnostycznego w rodzinie (Barbara Lulek) – Diagnoza rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego, Kryteria diagnozy rodziny, Diagnoza typologiczna i klasyfikacyjna środowiska życia dziecka, Przegląd metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie rodziny, Zasady diagnozy w środowisku rodzinnym, Rozdział VI: Rodzina jako miejsce realizacji działań profilaktycznych (Barbara Lulek) – Poziomy i strategie działań profilaktycznych w rodzinie, Rola rodziny w procesie działań profilaktycznych, Sposoby opracowania programów profilaktycznych w rodzinie, Programy profilaktyczne kierowane ku rodzinie, Modele profilaktyki realizowane w środowisku rodzinnym, Zakończenie, Conclusion, Bibliografia, Spis tabel, Słownik ważniejszych pojęć.

 

Contents: Wstęp, Introduction, Chapter I: Family pedagogics as a scientific discipline – formation (Zofia Frączek) – Reasoning for family knowledge integration, Family pedagogics as a pedagogical subdiscipline, Specific character of family education, Rules of family education, Chapter II: Significance of a family in man’s life (Zofia Frączek) – Family concept – conceptions review, Changes in family function and duty, Supporting child in a family and child’s needs, Family union as a place of discovering love value), Chapter III: Educational value of a family (Zofia Frączek) – Parental role changes and their educational consequences, Parental attitude and family education styles – their influence on child’s development, Evaluating educational activity of a family in selected types, Family education methods – this specific character and effectiveness, Disfunctional family system as an educational environment, Chapter IV: Cooperation between school and student’s family (Barbara Lulek) – Cooperation – coworking – partnership – teachers and parents dialogue, School and family coworking fields, Parents and teachers – traditional and modern forms of partnership-coworking-cooperation, School, family and evrironment cooperation models, Chapter V: Conditioning of family diagnostic process (Barbara Lulek) – Diagnosing family as a basic educational environment, Family diagnosis criteria, Typological and classificational diagnosis of child’s living environment, Diagnosing family – the review of methods, techniques and tools, The rules of diagnosing in a family environment, Chapter VI: Family as a place of executing preventive activity (Barbara Lulek) –Preventive activities in a family – levels and strategies, Family role in preventive activities process, Family preventive program – ways of elaborating, Preventive programs directed to family, Preventive models exectuted in family environment, Zakończenie, Conclusion, Bibliography, Tables index, Glossary of main concepts.

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Zdrowie publiczne, cz. 1: Żywienie w zdrowiu publicznym
Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem  młodzieży akademickiej
Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem młodzieży akademickiej
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania – diagnozy – praktyka
Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy)
Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży (na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy)
Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka, t. 1
Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka, t. 1
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl