ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów 21,00zł

Redaktorzy: Maria Chodkowska, Aleksandra Mach

ISBN: 978-83-7338-627-3

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 292

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wprowadzenie Maria Chodkowska, Aleksandra Mach, CZĘŚĆ I:  W POSZUKIWANIU SPOSOBÓW PRZECIWDZIAŁANIA  PROBLEMOM MARGINALIZUJĄCYM SYTUACJĘ SPOŁECZNĄ JEDNOSTEK I GRUP: Karol Poznański – Z doświadczeń historycznych pedagogicznego działania na rzecz wsparcia osób zagrożonych marginalizacją, Maria Chodkowska – Pedagogika wobec wyzwań przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Marek Walancik – Proces wyłaniania się pewnych marginalnych grup społecznych, jak i przeistaczanie się niektórych jednostek na obszary ekskluzji, Vladimír Frk – Rodina ako nenahraditelná inštitúcia v sociáľnom système organizácie (Rodzina jako podstawowa jednostka organizacyjna w społeczeństwie obywatelskim), Ryszard Bera – Migracje zarobkowe młodych Polaków a ich zagrożenie marginalizacją w ojczyźnie, Eduard Lukáč – Úloha univerzít pri predchádzaní marginálizácie osôb prostredníctvom saturácie edukačných potrieb (Rola edukacyjna uniwersytetów w zapobieganiu marginalizacji), CZĘŚĆ II: WYBRANE KWESTIE MARGINALIZACJI W ŚWIETLE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH: Beáta Balogová – Výber vhodného sociálnodiagnostického prístupu  v kontexte posúdenia životnej situácie klienta-rodiny. Možnosti súčasnej teórie a praxe. (Dobór właściwego postępowania socjalnodiagnostycznego w kontekście oceny sytuacji życiowej rodziny – klienta. Współczesne możliwości w teorii i praktyce), Krystyna Barłóg – Edukacja osób zagrożonych społecznym wykluczeniem jako metoda i proces budowania gotowości do zmiany, Ryszard Kalamarz – Przejawy marginalizacji w zakresie uczestnictwa w kulturze niektórych grup i środowisk osób dorosłych z terenu województwa podkarpackiego (w świetle badań diagnostycznych), Franciszek Kozaczuk – Diagnozowanie w skali regionu potrzeb byłych więźniów, ich sytuacji egzystencjalnej, możliwości wsparcia społecznego jako elementu systemowych oddziaływań zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, Antoni Zając – Relacje pomiędzy kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym, Ewa Tłuczek-Tadla – Stan kompetencji obywatelskich młodych dorosłych – na przykładzie opinii studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ewa Czerwińska-Jakimiuk – Perspektywy życiowe uczniów szkół średnich i ich szkolne determinanty, CZĘŚĆ III: INSTYTUCJONALNE I ŚRODOWISKOWE WSPIERANIE JEDNOSTEK I GRUP ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ: Ivana Pirohová – K problematike otvorenosti univerzit voči potrebám učiaceho sa regiónu (Uczelnie wyższe wsparciem dla rozwoju ekonomicznego regionu), Janusz Miąso – Społeczeństwo informacyjne, medialne, sieciowe determinantem transformacji społecznych – potrzeba pedagogiki medialnej, Ewa Markowska-Gos – Aktywizacja zawodowa a problem marginalizacji osób niepełnosprawnych powiatu przemyskiego, Magdalena Wasylewicz – Punkty konsultacyjne jako jedna z form pomocy środowiskom zagrożonym marginalizacją, Ewa Barnaś-Baran – Udział towarzystw dobroczynnych w przeciwdziałaniu marginalizacji ubogich dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – aspekt historyczny, Magdalena Pakuła – Przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez edukacyjną ofertę uniwersytetów trzeciego wieku, Beata Szluz – Znaczenie edukacji w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób bezdomnych, Dorota Bis – Bezdomność jako powód marginalizacji i wykluczenia społecznego, Ewa Sarzyńska – Rola doradztwa zawodowego w przeciwdziałaniu marginalizacji osób bezrobotnych, Zbigniew Chodkowski – Wspieranie osób bezrobotnych poprzez ofertę pedagogicznych studiów podyplomowych, Gizela Brutovská – Trh práce z pohľadu sociológie, ekonómie a ekonomickej sociológie (Rynek pracy w kontekście socjologii, ekonomii i socjologii gospodarczej), CZĘŚĆ IV: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZAGROŻENIA MARGINALIZACJĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KOBIET: Andrzej Garbarz – Monitorowanie przemocy w rodzinie – „Niebieska Karta”, Grzegorz Grzybek – Pedagogika socjalna a potrzeby społeczne rodziny, Elżbieta Dolata Dziejowy model edukacji kobiet – marginalizacja w procesie kształcenia, Anna Śniegulska – Przeciw społecznemu wykluczeniu kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Monika Parchomiuk – Stygmatyzacja a ryzyko marginalizacji osób niepełnosprawnych.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Psychologia polityki
Psychologia polityki
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone (dodruk)
Cechy – procesy – przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych
Cechy – procesy – przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl