ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Multimedialne kompetencje nauczycieli 21,00zł

Autor: Aleksander Piecuch

ISBN: 978-83-7338-698-3

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 282

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21 zł (z VAT)

 

 

Kompetencje nauczycieli są kluczowym elementem wszelkich reform edukacyjnych. W przypadku kompetencji multimedialnych mamy do czy­nienia zarówno z kompetencjami kierunkowymi, jak i informacyjnymi. Dobrze zatem się stało, że ta złożona problematyka doczekała się obszernej i wielowątkowej publikacji.

W części I książki: Kompetencje nauczycieli  technologie informatycz­ne, informacyjne i multimedialne w procesie kształcenia  Autor umiejętnie łączy wątki techniczne i technologiczne ze współczesną myślą pedago­giczną i nowoczesną dydaktyką. Swobodnie porusza się w sferze teorii i praktyki, właściwie uzasadnia celowość rekomendowanych rozwiązań.

W części II: Metodologiczne podstawy badań kompetencji w zakre­sie konstruowania i stopnia wykorzystania multimedialnych opracowań metodycznych na podkreślenie zasługuje staranna charakterystyka bada­nego środowiska z licznymi danymi, podziałem na grupy przedmiotowe i miejsce pracy.

Część III: Kompetencje multimedialne nauczycieli w świetle wyników badań własnych będąca opisem i komentarzem dotyczącym wyników badań, zawiera wnikliwe analizy jakościowe świadczące o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym Autora, jego kompetencjach informacyj­nych i dydaktycznych, znajomości szkoły i uwarunkowań jej efektywności. Autorskie wnioski i uogólnienia wnoszą nowe elementy tak do teorii dy­daktycznej, jak i praktyki, znacznie wykraczając poza wąsko rozumiane stosowanie multimediów.

 

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

 


 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Kompetencje nauczycieli – technologie informatyczne, informacyjne i multimedialne w procesie kształcenia

1. Multimedia a kompetencje

1.1. Multimedialne programy dydaktyczne – eksplikacja pojęć

1.2. Skutki transformacji cywilizacyjnej dla szkoły

1.3. O potrzebach nauczania technologii informacyjnych i edukacji medialnej

1.4. Kompetencje informatyczne w dokumentach oświatowych

1.5. Uczenie się i nauczanie z multimediami – w kierunku indywidualizacji procesu kształcenia

1.6. Nauczyciel współczesnej szkoły

 

2. Kompetencje nauczycieli w komputerowym wspomaganiu procesów uczenia się i nauczania

2.1. Techniczne środki nauczania w kształceniu

2.2. Inżynieria dydaktyczna

2.3. Proces projektowania multimedialnych programów dydaktycznych (MPD)

2.3.1. Cele i rola projektowania materiałów multimedialnych

2.3.2. Postulowane kompetencje informatyczne

2.3.3. Postulowane kompetencje informacyjne

2.3.4. Postulowane kompetencje multimedialne

 

CZĘŚĆ DRUGA

Metodologiczne podstawy badań kompetencji nauczycieli w zakresie projektowania, konstruowania i wykorzystania multimedialnych opracowań metodycznych    

1. Wprowadzenie do problematyki badawczej

1.1. Cele badań

1.2. Problemy badawcze

1.3. Hipotezy badawcze

1.4. Zmienne i ich wskaźniki

2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3. Charakterystyka badanego środowiska

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Kompetencje multimedialne nauczycieli w świetle wyników badań własnych     

1. Analiza wyników badań w zakresie wyposażenia placówek oświa­towych w środki multimedialne

2. Analiza wyników badań w zakresie  wykorzystywania środków multimedialnych w procesie kształcenia

3. Analiza wyników badań w zakresie przygotowania nauczycieli w obszarze technologii informatycznej, informacyjnej i multimedialnej

4. Analiza wyników badań w zakresie przygotowania nauczycieli do wykorzystywania multimedialnych opracowań metodycznych

5. Analiza wyników badań w zakresie przygotowania nauczycieli do projektowania i konstruowania własnych multimedialnych opracowań metodycznych

6. Wnioski i uogólnienia

6.1. Nauczyciele wobec komputerowego wspomagania procesów nauczania

6.2. Nauczyciele przedmiotów humanistyczno-społecznych

6.3. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

6.4. Nauczyciele przedmiotów artystycznych

6.5. Nauczyciele przedmiotów technika, technologia informacyjna i informatyka

6.6. Nauczyciele przedmiotu wychowanie fizyczne

6.7. Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2011.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Media w kampaniach wyborczych
Media w kampaniach wyborczych
Porównywalne – nieporównywalne. Metoda komparatystyczna
Porównywalne – nieporównywalne. Metoda komparatystyczna
Polityka wyżywienia ludności
Polityka wyżywienia ludności
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”)
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich
Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich
Mała szkoła w przestrzeni medialnej
Mała szkoła w przestrzeni medialnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl