ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej 52,50zł

Redaktorzy: Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska

ISBN: 978-83-7338-713-3

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 776

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 52,50 zł (z VAT)

 

Spis treści: Kazimierz Szmyd – Wprowadzenie. Edukacja dla współistnienia kultur i ludzi – obszary badań i zastosowań edukacyjnych, I. FILOZOFICZNE I ETYCZNE KONTEKSTY WYCHOWANIA KULTUROWEGO: Eliza Maria Chodkowska, Maria Chodkowska – Edukacja dla etyki ekologicznej w kontekście współczesnych zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych jako problem międzykulturowy, Haтaлiя MeдинcькaФілософський аспект категорії ознаки, Jan Szmyd – Zmienność wartości i zasad moralnych w świecie ponowoczesnym a standardy życia społecznego i indywidualnego, Antoni Zając – Ciągłość i zmiana podstawą współczesnego wychowania, Leszek Stolarczyk – Państwo i naród jako kulturowe wartości współczesnego wychowania, Aleksandra Dąbrowska, Artur Kniejski Tożsamość jako kategoria edukacyjna, Janusz Czerny – O kulturze bez mitów, Viera Bilasová, Ľubomíra Romanová – Etické aspekty rozhodnutia na konci života, Grzegorz Grzybek – Wychowanie do szczęścia w założeniach „etyki rozwoju”, II. EDUKACJA DLA TOŻSAMOŚCI OJCZYZN I WIELOKULTUROWOŚCI: Tadeusz Aleksander Wychowanie do wielokulturowości i międzykulturowości (potrzeba – realizacja – trudności), Kazimierz Mazurek – What can the state do to facilitate a multicultural society and multicultural schools?, Ryszard Kucha – Oświata i wychowanie Polaków i Ukraińców – między emocjami a obiektywnym osądem, Μарія Cтепанівна Швед – Ментальні особливості освіти в умовах поліетнічного регіону, Наталія Горук – Освітні потреби жінок у контексті cучасних трансформаційних процесів (на прикладі неформальної освіти жінок у сша), Ivana Kundrátová – The Reproduction Behaviour of Women in EU-27: The Gender Equality (II part), Дмитро Герцюк – Європеїзація освітньої системи Yкраїни: традиція і перспективи, Sławomir J. Tabkowski – Komunikat pt. Wielokulturowość a wyzwania przyszłości w opinii maturzystów Euroregionu Południowo-Wschodniego. Projekt badań, Anna Niziołek – Poszanowanie kultury i budowanie kultury jako wyzwanie i zadanie w sytuacji unifikacji i wielokulturowości, Надія Гапон – Українська родина під впливом процесів глобалізації та міграції: освітні перспективи відродження засадничих вартостей, Halina Drewniak – Współczesne zagrożenia kultury, Anna Śniegulska – Edukacja międzykulturowa drogą do przeciwdziałania zagrożeniom i przemocy w świecie XXI wieku, Andrzej Frączek – Przeciwdziałanie alienacji grup społecznych w dobie globalizacji jako wyzwanie społeczne i edukacyjne, Hubert Sommer – Patologizacja współczesnego świata a proces wychowania we współczesnej szkole, Beáta Balogová – Reflexívne posúdenie životnej situácie klienta ako výsledok kľúčových vedomostí a zručností sociálneho pracovníka, Eduard Lukáč – Vzdelávanie dospelých v boji proti negramotnosti – kľúčový faktor v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, Anna Tokárová, Monika Bosá – Rozvoj kompetencií a aktivizácia potenciálnych aktérov k rodovej rovnosti, III. HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE DZIEDZINY OŚWIATY I WYCHOWANIA – KONTEKSTY KULTUROWE: Feliks Kiryk – Tradycje oświatowe ziemi sanockiej, Jerzy Potoczny – Wkład galicyjskich domów ludowych w rozwój polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Andrzej Szmyt – Kulturotwórcza rola Liceum Krzemienieckiego na Kresach Południowo-Wschodnich, Anna Szylar – Klaryski starosądeckie i ich działalność wychowawczo-edukacyjna (XVII do połowy XIX wieku), Małgorzata Stawiak-Ososińska – Udział duchowieństwa katolickiego w kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w przededniu odzyskania niepodległości (na przykładzie pracy katechetycznej księdza Władysława Muszalskiego), Ewa Barnaś-Baran, Dobroczynność i filantropia w społecznościach wielokulturowej Galicji, Elżbieta Dolata – Znaczenie wychowania estetycznego w kształtowaniu tożsamości kulturowej młodzieży galicyjskiej w świetle czasopisma „Muzeum”, Witold Płoszaj – Spojrzenie historyczne na edukację szkolną w Jarosławiu, Maria Chepil – Pedagogika Antoniego Łotockiego (1881–1949) w kształtowaniu tożsamości kulturowej Galicji, Bohdan Denysiuk – Educating Model of Ivan Phylypchak prose in the historical novelizm paradigm, Anatol Wychruszcz – Pedagogika Jana Twardowskiego, Ewa Frankiewicz – Prof. dr hab. Bohdan Stuparyk (1940–2002) – nauczyciel dwu słowiańskich narodów i jego spuścizna pedagogiczna, Євгенія Cявавко, Аліна ЛукановськаМісце традиції в педагогічному процесі у контексті цивілізаційних змін, Людмила Фомичева – Методологические и теоретические проблемы высшей школы, Світлана Валеріївна Лісова – Якість освіти як одне із стратегічних завдань модернізації вищої школи, Юлія Заячук – Європейська політика в галузі вищої освіти: сучасні „виклики” для України, Irena Medňanská – Európsky rámec kľúćových kompetencii, ako východisko k novej profesionalit ućiteĺa hudby na Slovensku, Agata Rzymełka-Frąckiewicz – System edukacji jako szansa i/lub bariera wspierania kultury i edukacji regionalnej (na przykładzie Górnego śląska), IV. EDUKACJA DLA DIALOGU KULTUROWEGO I CYWILIZACYJNEGO: Adam Horbowski – Edukacja kulturalna drogą do ograniczenia zagrożeń społecznych, Eugenia Iwona Laska – Tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju, Aleksandra Dąbrowska, Józef Podgórecki Komunikacja społeczna w dobie przemian cywilizacyjnych, Лариса Ковальчук – Толерантність і діалог у формуванні культури професійного мислення майбутніх педагогів, Anna Steliga – Edukacja artystyczna a społeczeństwo wielokulturowe, Iwona Bodziak – Edukacja muzyczna młodego pokolenia w zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku, Karol Medňanský – Tónové sústavy a ich miesto v hudobnej histórii, Agnieszka Uberman – Cultural aspects of the English lexicon: a cognitive-linguistic perspective, Oлексій Караманов – Виховний потенціал музейної освіти у контексті суспільних перетворень в об’єднаній європі, Marek Walancik, Teresa Wilk – Smak sztuki – refleksje o potrzebie edukacji ku dobru poprzez partycypację w sztuce, Anna Opulska – Sztuka w terapii, Надія Заячківська – Діалог культур як засіб збереження національної самоідентичності (на прикладі підготовки студентів-полоністів у львівському національному університеті імені івана франка), Maggie Winzer – The inclusive agenda In North American special education: a critique and commentory, Aleksandra Dąbrowska, Piotr KlimontowskiПрименение социального общения в социальных науках, Оксана Богданівна КолодичАльтернативні форми та інноваційний зміст національно орієнтованої освітянської діяльності у процесі євроінтеграційних змін системи вищої школи україни, Оксана БойкоСучасне бачення виховних функцій традиційної народної іграшки Українців карпат, Jana Hudáková – Udržiavanie kultúrnej identity regiónu prostredníctvom edukácie v oblasti polyestetickej výchovy vo folklórnych súboroch, Krzysztof Czubocha – Socjalizacja młodego pokolenia w zakresie rynku pracy i życia zawodowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Ewa Markowska-Gos – Młodzież współczesna jako pokolenie ponowoczesne, Yelena Novak – Dialog międzykulturowy w procesie wychowania do pokoju.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca a jakość życia człowieka
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t.1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t.1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl