ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej 52,50zł

Redaktorzy: Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska

ISBN: 978-83-7338-713-3

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 776

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 52,50 zł (z VAT)

 

Spis treści: Kazimierz Szmyd – Wprowadzenie. Edukacja dla współistnienia kultur i ludzi – obszary badań i zastosowań edukacyjnych, I. FILOZOFICZNE I ETYCZNE KONTEKSTY WYCHOWANIA KULTUROWEGO: Eliza Maria Chodkowska, Maria Chodkowska – Edukacja dla etyki ekologicznej w kontekście współczesnych zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych jako problem międzykulturowy, Haтaлiя MeдинcькaФілософський аспект категорії ознаки, Jan Szmyd – Zmienność wartości i zasad moralnych w świecie ponowoczesnym a standardy życia społecznego i indywidualnego, Antoni Zając – Ciągłość i zmiana podstawą współczesnego wychowania, Leszek Stolarczyk – Państwo i naród jako kulturowe wartości współczesnego wychowania, Aleksandra Dąbrowska, Artur Kniejski Tożsamość jako kategoria edukacyjna, Janusz Czerny – O kulturze bez mitów, Viera Bilasová, Ľubomíra Romanová – Etické aspekty rozhodnutia na konci života, Grzegorz Grzybek – Wychowanie do szczęścia w założeniach „etyki rozwoju”, II. EDUKACJA DLA TOŻSAMOŚCI OJCZYZN I WIELOKULTUROWOŚCI: Tadeusz Aleksander Wychowanie do wielokulturowości i międzykulturowości (potrzeba – realizacja – trudności), Kazimierz Mazurek – What can the state do to facilitate a multicultural society and multicultural schools?, Ryszard Kucha – Oświata i wychowanie Polaków i Ukraińców – między emocjami a obiektywnym osądem, Μарія Cтепанівна Швед – Ментальні особливості освіти в умовах поліетнічного регіону, Наталія Горук – Освітні потреби жінок у контексті cучасних трансформаційних процесів (на прикладі неформальної освіти жінок у сша), Ivana Kundrátová – The Reproduction Behaviour of Women in EU-27: The Gender Equality (II part), Дмитро Герцюк – Європеїзація освітньої системи Yкраїни: традиція і перспективи, Sławomir J. Tabkowski – Komunikat pt. Wielokulturowość a wyzwania przyszłości w opinii maturzystów Euroregionu Południowo-Wschodniego. Projekt badań, Anna Niziołek – Poszanowanie kultury i budowanie kultury jako wyzwanie i zadanie w sytuacji unifikacji i wielokulturowości, Надія Гапон – Українська родина під впливом процесів глобалізації та міграції: освітні перспективи відродження засадничих вартостей, Halina Drewniak – Współczesne zagrożenia kultury, Anna Śniegulska – Edukacja międzykulturowa drogą do przeciwdziałania zagrożeniom i przemocy w świecie XXI wieku, Andrzej Frączek – Przeciwdziałanie alienacji grup społecznych w dobie globalizacji jako wyzwanie społeczne i edukacyjne, Hubert Sommer – Patologizacja współczesnego świata a proces wychowania we współczesnej szkole, Beáta Balogová – Reflexívne posúdenie životnej situácie klienta ako výsledok kľúčových vedomostí a zručností sociálneho pracovníka, Eduard Lukáč – Vzdelávanie dospelých v boji proti negramotnosti – kľúčový faktor v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, Anna Tokárová, Monika Bosá – Rozvoj kompetencií a aktivizácia potenciálnych aktérov k rodovej rovnosti, III. HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE DZIEDZINY OŚWIATY I WYCHOWANIA – KONTEKSTY KULTUROWE: Feliks Kiryk – Tradycje oświatowe ziemi sanockiej, Jerzy Potoczny – Wkład galicyjskich domów ludowych w rozwój polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Andrzej Szmyt – Kulturotwórcza rola Liceum Krzemienieckiego na Kresach Południowo-Wschodnich, Anna Szylar – Klaryski starosądeckie i ich działalność wychowawczo-edukacyjna (XVII do połowy XIX wieku), Małgorzata Stawiak-Ososińska – Udział duchowieństwa katolickiego w kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w przededniu odzyskania niepodległości (na przykładzie pracy katechetycznej księdza Władysława Muszalskiego), Ewa Barnaś-Baran, Dobroczynność i filantropia w społecznościach wielokulturowej Galicji, Elżbieta Dolata – Znaczenie wychowania estetycznego w kształtowaniu tożsamości kulturowej młodzieży galicyjskiej w świetle czasopisma „Muzeum”, Witold Płoszaj – Spojrzenie historyczne na edukację szkolną w Jarosławiu, Maria Chepil – Pedagogika Antoniego Łotockiego (1881–1949) w kształtowaniu tożsamości kulturowej Galicji, Bohdan Denysiuk – Educating Model of Ivan Phylypchak prose in the historical novelizm paradigm, Anatol Wychruszcz – Pedagogika Jana Twardowskiego, Ewa Frankiewicz – Prof. dr hab. Bohdan Stuparyk (1940–2002) – nauczyciel dwu słowiańskich narodów i jego spuścizna pedagogiczna, Євгенія Cявавко, Аліна ЛукановськаМісце традиції в педагогічному процесі у контексті цивілізаційних змін, Людмила Фомичева – Методологические и теоретические проблемы высшей школы, Світлана Валеріївна Лісова – Якість освіти як одне із стратегічних завдань модернізації вищої школи, Юлія Заячук – Європейська політика в галузі вищої освіти: сучасні „виклики” для України, Irena Medňanská – Európsky rámec kľúćových kompetencii, ako východisko k novej profesionalit ućiteĺa hudby na Slovensku, Agata Rzymełka-Frąckiewicz – System edukacji jako szansa i/lub bariera wspierania kultury i edukacji regionalnej (na przykładzie Górnego śląska), IV. EDUKACJA DLA DIALOGU KULTUROWEGO I CYWILIZACYJNEGO: Adam Horbowski – Edukacja kulturalna drogą do ograniczenia zagrożeń społecznych, Eugenia Iwona Laska – Tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju, Aleksandra Dąbrowska, Józef Podgórecki Komunikacja społeczna w dobie przemian cywilizacyjnych, Лариса Ковальчук – Толерантність і діалог у формуванні культури професійного мислення майбутніх педагогів, Anna Steliga – Edukacja artystyczna a społeczeństwo wielokulturowe, Iwona Bodziak – Edukacja muzyczna młodego pokolenia w zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku, Karol Medňanský – Tónové sústavy a ich miesto v hudobnej histórii, Agnieszka Uberman – Cultural aspects of the English lexicon: a cognitive-linguistic perspective, Oлексій Караманов – Виховний потенціал музейної освіти у контексті суспільних перетворень в об’єднаній європі, Marek Walancik, Teresa Wilk – Smak sztuki – refleksje o potrzebie edukacji ku dobru poprzez partycypację w sztuce, Anna Opulska – Sztuka w terapii, Надія Заячківська – Діалог культур як засіб збереження національної самоідентичності (на прикладі підготовки студентів-полоністів у львівському національному університеті імені івана франка), Maggie Winzer – The inclusive agenda In North American special education: a critique and commentory, Aleksandra Dąbrowska, Piotr KlimontowskiПрименение социального общения в социальных науках, Оксана Богданівна КолодичАльтернативні форми та інноваційний зміст національно орієнтованої освітянської діяльності у процесі євроінтеграційних змін системи вищої школи україни, Оксана БойкоСучасне бачення виховних функцій традиційної народної іграшки Українців карпат, Jana Hudáková – Udržiavanie kultúrnej identity regiónu prostredníctvom edukácie v oblasti polyestetickej výchovy vo folklórnych súboroch, Krzysztof Czubocha – Socjalizacja młodego pokolenia w zakresie rynku pracy i życia zawodowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Ewa Markowska-Gos – Młodzież współczesna jako pokolenie ponowoczesne, Yelena Novak – Dialog międzykulturowy w procesie wychowania do pokoju.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl