ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
O języku programu telewizyjnego dla młodzieży (na przykładzie „Roweru Błażeja”) 15,75zł

Autor: Wioletta Kochmańska

ISBN: 978-83-7338-712-6

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 182

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT) 

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Przedmiot pracy, metodologia badań, charakterystyka tekstów źródłowych

1.1. Przedmiot i cel pracy

1.2. Charakterystyka metod badawczych

1.3. Charakterystyka zgromadzonych tekstów źródłowych

 

Rozdział 2

Audycja, tekst, dyskurs – rozważania terminologiczne

2.1. Koncepcja audycji i jej składowe

2.2. Różne rozumienie pojęć tekstu i dyskursu

2.3. Kierunek badań

2.3.1. Tekstowe następstwo zdań

2.3.2. Zamknięta formuła całości tekstu

2.3.3. Uporządkowanie struktury tematyczno-rematycznej

2.3.4. Komunikacyjny aspekt istnienia tekstu

2.3.5. Tekst „bytem o czymś”

2.3.6. Audycja jako gatunek integrujący różne poziomy przekazu tekstu

 

Rozdział 3

Konwencja ujawniona w audycji, czyli o temacie i jego realizacji

3.1. Wprowadzenie

3.2. Charakterystyka tematu

3.3. Sposób realizacji tematu – wykładnik modelu

 

Rozdział 4

Językowe wyznaczniki kontaktu między nadawcą i odbiorcą

4.1. Funkcja fatyczna w świetle badań nad językiem

4.1.1. Działania mowne i funkcje z nimi wiązane

4.1.2. Złożoność sytuacji komunikacyjnej

4.1.3. Przegląd definicji

4.2. Rozróżnienie terminologiczne

4.3. Kryteria uporządkowania wyznaczników funkcji fatycznej

4.3.1. Charakterystyka materiału

4.3.2. Kryteria podziału

4.3.3. Sytuacja komunikacyjna

4.4. Wykładniki funkcji fatycznej w cyklu audycji „Rower Błażeja”

4.4.1. Funkcja fatyczna wyrażona bezpośrednio

4.4.2. Funkcja fatyczna wyrażona pośrednio

4.4.3. Funkcja quasi-fatyczna

4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5

Informacje o postawie intelektualnej nadawcy, czyli o wykładnikach pewności, możliwości i wątpliwości sądów w puentach audycji

5.1. Założenia wstępne

5.2. Modalność w ujęciu logiki

5.3. Modalność w świetle badań lingwistycznych

5.4. Metatekst w badaniach językoznawczych

5.5. Metatekst a modalność

5.6. Nadawca w akcie komunikacji medialnej

5.7. Przedmiot opisu

5.8. Wykładniki modalności epistemicznej o modalnej funkcji możliwości

5.8.1. MMOD możl. w postaci czasownika aktywności intelektualnej ‘myśleć, że…’

5.8.2. MMOD możl. w postaci sfrazeologizowanej konstrukcji ‘mieć nadzieję, że…’

5.8.3. MMOD możl. w postaci czasownika ‘wydawać się, że…’

5.9. Konstrukcje epistemiczne o modalnej funkcji pewności

5.9.1. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘jest pewne’

5.9.2. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘nie ulega / nie ma wątpliwości’

5.9.3. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘(jest) jasne, że…’

5.9.4. MMOD pewn. w postaci wypowiedzeń typu ‘jest oczywiste, że…’

5.10. Uwagi końcowe

 

Rozdział 6

Językowo-kulturowy obraz wartości w audycji

6.1. Założenia wstępne

6.2. Pojęcie językowego obrazu świata

6.2.1. Językowy obraz świata w perspektywie historycznej

6.2.2. Językowy obraz świata we współczesnej polskiej myśli lingwistycznej

6.3. Pojęcie wartości

6.3.1. Świat wartości w publikacjach Jadwigi Puzyniny

6.3.2. Problematyka aksjologiczna w ujęciu Jerzego Bartmińskiego

6.3.3. Wartość w badaniach Tomasza P. Krzeszowskiego

6.3.4. Człowiek jako przedmiot wartościowania w ujęciu Stanisława Grabiasa

6.3.5. Wartość jako nieodzowny komponent kultury

6.3.6. Indeks wyrazów i form wartościujących

6.4. Aspekty rozumienia wartości w „Rowerze Błażeja”

6.5. Językowy obraz prawdy w audycji

6.5.1. Prawda jako instrument wartościowania rzeczywistości

6.5.2. Bliskość emocjonalna świadectwem prawdy

6.5.3. Prawda w funkcji psychooceny człowieka

6.5.4. Prawda źródłem odczuć fizycznych

6.5.5. Prawda a kształtowanie postaw psychicznych

6.5.6. Prawda kreatywnym składnikiem ludzkiej egzystencji

6.5.7. Prawda fundamentem ludzkiej komunikacji

6.5.8. Prawda jako narzędzie unicestwienia

6.5.9. Prawda jako wolność

6.5.10. Prawda podstawą wiary w człowieka

6.5.11. Prawda w „Rowerze Błażeja” w świetle jej językowego obrazu

6.6. Kłamstwo jako centralne pojęcie systemu antywartości

6.6.1. Sytuacyjność kłamstwa

6.6.2. Kłamstwo jako antywartość mierzalna

6.6.3. Kłamstwo jako antywartość podlegająca ocenie

6.6.4. Kłamstwo jako antywartość względna

6.6.5. Kłamstwo a doznania fizyczne i psychiczne

6.7. Tolerancja i jej przedstawienie w świetle programu „Rower Błażeja”

6.7.1. Tolerancja sposobem bycia z innymi

6.7.2. Tolerancja jako przełamywanie postawy oceniającej

6.7.3. Tolerancja jako uznanie innych

6.7.4. Tolerancja jako konformistyczna realizacja konwencji społecznej

6.7.5. Tolerancja jako źródło cierpienia

6.7.6. Edukacja ku tolerancji

6.7.7. Tolerancja wartością, którą się mierzy

6.7.8. Tolerancja jako źródło odczuć psychicznych

6.8. Językowy obraz miłości w „Rowerze Błażeja”

6.8.1. Miłość w badaniach lingwistycznych

6.8.2. Rozumienie miłości w „Rowerze Błażeja

6.8.3. Miłość a czas

6.8.4. Miłość jako zdarzenie policzalne

6.8.5. Miłość jako wartość nacechowana dynamiką

6.8.6. Miłość w aspekcie fizjologicznym

6.8.7. Miłość jako wartość wyrastająca i utwierdzana w rodzinie

6.9. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Wykaz audycji stanowiących językowy materiał badawczy

 

Skróty i symbole

 

Bibliografia

 

Aneks

Transkrypcja wybranych audycji z cyklu telewizyjnego „Rower Błażeja”

A.1. Audycja z 21 marca 2001 r.

A.2. Audycja z 9 maja 2001 r.

A.3. Audycja z 11 czerwca 2001 r.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Przemiany mediów regionalnych i lokalnych
Przemiany mediów regionalnych i lokalnych
Edukacyjne zastosowania hipermediów
Edukacyjne zastosowania hipermediów
Ocena wybranych czynników jakości życia w aspekcie stabilności posturalnej osób starszych
Ocena wybranych czynników jakości życia w aspekcie stabilności posturalnej osób starszych
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminologiczne
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl