ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań 31,50zł

Autor: Marta Wrońska

ISBN: 978-83-7338-758-4

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 292

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

Monografia Marty Wrońskiej podejmuje temat bardzo ważny i nie­zwykle aktualny dla współczesnych nauk o edukacji. Celowo używam terminu „nauk”, gdyż jest to praca interdyscyplinarna, podejmująca problem kształcenia adolescentów w aspekcie nie tylko pedagogicznym, ale też psychologicznym, socjologicznym, kulturowym i informatycznym.

Autorka napisała książkę wartościową merytorycznie i dobrze skonstruowaną ze względu na logikę wywodu. Recenzowana monografia zawiera podstawy teoretyczne i empiryczną weryfikację podjętego problemu naukowego: Jaki jest poziom kultury medialnej współczesnych adolescentów? W rezultacie zarówno dociekania teoretyczne, przeprowadzone z wykorzystaniem właściwie dobranej interdyscyplinarnej literatury przedmiotu, jaki analizy empiryczne stanowią rzetelną podstawę do sporządzenia trafnych twierdzeń zależnościowych i rozwiązań praktycznych (twierdzeń optymalizacyjnych).

Na podkreślenie zasługuje ciekawie i dobrze przedstawiona charakterystyka przestrzeni medialnej adolescenta. Autorka trafnie wyróżniła istotne cechy tej przestrzeni, a także słusznie zwróciła uwagę na zjawiska i procesy, jakim podlegają media (remediacja, metamorfoza, konwergencja). Dobrze scharakteryzowano również pojęcie nowych mediów, podkreślając przy tym, że stare i nowe media funkcjonują równolegle.

Niewątpliwie duże znaczenie dla recenzowanej książki ma rozdział drugi, którego celem jest zdefiniowanie pojęcia „kultura medialna”. Autorka słusznie rozpoczyna wywody od przeglądu i analizy tego terminu. Prawdą jest, że kulturę można rozpatrywać w różnych aspektach i obsza­rach. Jestem pełen uznania dla przeprowadzonej analizy tego pojęcia.

Praca Marty Wrońskiej stanowi wartościową pozycję [...], która w istotny sposób uzupełnia literaturę dotyczącą współczesnej pedagogiki i edukacji medialnej. Książka jest dziełem oryginalnym, wzbogacającym wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu kultury i edukacji medialnej, przydatną zwłaszcza dla współczesnych edukatorów i nauczycieli.

 

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Wacława Strykowskiego

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 


 

Spis treści:

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Adolescent w przestrzeni medialnej

1.1. Adolescent – charakterystyka kategorii

1.2. Przestrzeń medialna – przeobrażenia, konwergencja

1.3. Cyfrowe technologie – możliwości – nowy wymiar kontaktów

1.4. Adolescent w przestrzeni medialnej – kontekst socjologiczno-psychologiczny

1.5. Dokąd zmierza świat? – dualizm technologii cyfrowych

 

ROZDZIAŁ II

Społeczny kontekst kultury medialnej

2.1. Wieloaspektowość kultury

2.2. Kultura medialna – konwencje terminologiczne

2.3. Komponenty kultury medialnej

2.3.1. Wiedza o mediach

2.3.2. Umiejętności stosowania mediów

2.3.3. Postawy wobec mediów

2.4. Kultura medialna a tożsamość i styl życia adolescenta w „płynnej nowoczesności”

 

ROZDZIAŁ III

Edukacja szkolna w kształtowaniu kultury medialnej

3.1. Transformacje systemu edukacji w Polsce po 1989 r. – konteksty edukacji medialnej

3.2. Stan obecny, realizacja i perspektywy edukacji medialnej

3.3. Kompetencje medialne nauczyciela i ucznia

3.4. Integracja „środowiska edukacyjnego” poprzez edukację medialną

 

ROZDZIAŁ IV

Metodologiczne podstawy badań własnych

4.1. Cel, problem, metoda, narzędzia

4.2. Organizacja badań, charakterystyka populacji badawczej

 

ROZDZIAŁ V

Kultura medialna adolescentów – analiza wyników badań własnych

5.1. Wiedza o mediach i umiejętności ich stosowania

5.1.1. Wiedza o mediach

5.1.2. Umiejętności stosowania mediów

5.1.3. Implikacje dotyczące wiedzy o mediach i umiejętności ich stosowania

5.2. Postawy adolescentów wobec mediów

5.3. Rozwijanie kultury medialnej – eksperyment pedagogiczny

 

ROZDZIAŁ VI

Implementacja kultury medialnej

6.1. Postulaty

6.2. Propozycje

6.3. Konkluzje

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl