ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych 15,75zł

Autor: Zbigniew Chodkowski

ISBN: 978-83-7338-766-9

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 178

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

    

 

      Prezentowane opracowanie mieści się w obszarze andragogiki i szeroko rozumianej pedagogiki pracy, a zwłaszcza w zakresie środowiskowych uwarunkowań rozwoju zawodowego pracownika. Dobrze wpisuje się też w przemiany na rynku pracy i odpowiadające im trendy edukacji dorosłych, stanowiąc ważne i ambitne przedsięwzięcie badawcze.

Celem Autora było nie tylko poznanie związków pomiędzy sytuacją zawodową pracowników a ich decyzjami edukacyjnymi, ale także opra­cowanie postulatów rekomendowanych do wykorzystania w organizacji środowiska zawodowego dla zwiększenia motywacji doskonalenia zawo­dowego pracowników. Problematyka podjęta w książce jest więc niezwykle aktualna i wartościowa tak poznawczo, jak i aplikacyjnie.

Od strony metodologicznej opracowanie uważam za przejrzyste, spój­ne logicznie i dopracowane pod względem procedury badawczej oraz analizy literatury przedmiotu i zebranego materiału empirycznego. Dużą wartością recenzowanej książki jest próba interpretacji przedstawionych analiz oraz dyskusja wyników zawarta w każdym z rozdziałów badaw­czych. Sformułowane konkluzje mogą służyć zarówno teoretykom, jak i praktykom zajmującym się problematyką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcom w zakresie optymalizacji rozwoju zawodowego własnych pracowników.

Sądzę, że monografia spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników oraz istotnie wzbogaci rynek księgarski jako cenna publikacja dotycząca funkcjonowania zawodowego słuchaczy pedagogicznych studiów po­dyplomowych – tym bardziej że tego typu badania nie były dotychczas prowadzone, a wiedza o problemach zawodowych osób podejmujących kształcenie na studiach podyplomowych jest niewielka.

 

Z recenzji dr. hab. Mariusza Korczyńskiego, prof. nadzw. UMCS

 


 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział I

Organizacja edukacji dorosłych w Polsce i w Europie: historia i teraźniejszość w warunkach integracji

1.1. Wyjaśnienia terminologiczne

1.2. Rys historyczny polskiej edukacji dorosłych na tle dokonań europejskich

1.3. Współczesne funkcje i cele edukacji ustawicznej dorosłych

1.4. Formy edukacji ustawicznej dorosłych Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych

 

Rozdział II

Wybrane czynniki sytuacji zawodowej

2.1. Pojęcie sytuacji zawodowej

2.2. Motywacja do pracy

2.3. Motywacja osiągnięć a decyzje edukacyjno-zawodowe

2.4. Postawy i ich struktura

2.5. Postawy zawodowe a decyzje edukacyjne

2.6. Satysfakcja zawodowa i czynniki warunkujące jej osiąganie

2.7. Satysfakcja zawodowa a aktywność edukacyjna pracowników

2.8. Wypalenie zawodowe i jego uwarunkowania

2.9. Zapobieganie ryzyku wypalenia z uwzględnieniem decyzji edukacyjnych

2.10. Współzależność omawianych czynników sytuacji zawodowej

 

Rozdział III

Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Cele badań

3.2. Problemy badawcze

3.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

3.4. Teren badań

3.5. Dobór i charakterystyka osób badanych

 

Rozdział IV

Sytuacja zawodowa badanych osób studiujących w systemie komercyjnym i grantowym

4.1. Wprowadzenie

4.2. Forma realizowanych studiów podyplomowych a obiektywne czynniki sytuacji zawodowej

4.3. Forma realizowanych studiów podyplomowych a subiektywne czynniki sytuacji zawodowej

4.4. Forma realizowanych studiów podyplomowych a motywacja osiągnięć

4.5. Forma realizowanych studiów podyplomowych a postawy zawodowe

4.6. Forma realizowanych studiów podyplomowych a wypalenie zawodowe

4.7. Forma realizowanych studiów podyplomowych a satysfakcja z warunków pracy

4.8. Podsumowanie

 

Rozdział V

Staż pracy a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Staż pracy a motywacja osiągnięć

5.3. Staż pracy a postawy zawodowe

5.4. Staż pracy a wypalenie zawodowe

5.5. Staż pracy a satysfakcja zawodowa

5.6. Podsumowanie

 

Rozdział VI

Forma zatrudnienia a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych

6.1. Wprowadzenie

6.2. Forma zatrudnienia a motywacja osiągnięć

6.3. Forma zatrudnienia a postawy zawodowe

6.4. Forma zatrudnienia a wypalenie zawodowe

6.5. Forma zatrudnienia a satysfakcja zawodowa

6.6. Podsumowanie

 

Rozdział VII

Funkcjonowanie badanych słuchaczy studiów podyplomowych w zawodach nauczycielskich i nienauczycielskich

7.1. Wprowadzenie

7.2. Charakter wykonywanego zawodu a motywacja osiągnięć

7.3. Charakter wykonywanego zawodu a postawy zawodowe

7.4. Charakter wykonywanego zawodu a wypalenie zawodowe

7.5. Charakter wykonywanego zawodu a satysfakcja zawodowa

7.6. Podsumowanie

 

Rozdział VIII

Zajmowanie stanowisk kierowniczych a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych

8.1. Wprowadzenie

8.2. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a motywacja osiągnięć

8.3. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a postawy zawodowe

8.4. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a wypalenie zawodowe

8.5. Zajmowanie stanowisk kierowniczych a satysfakcja zawodowa

8.6. Podsumowanie

 

Rozdział IX

Status zawodowy a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych

9.1. Wprowadzenie

9.2. Status zawodowy a motywacja osiągnięć

9.3. Status zawodowy a postawy zawodowe

9.4. Status zawodowy a wypalenie zawodowe

9.5. Status zawodowy a satysfakcja odczuwana z własnej sytuacji zawodowej

9.6. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Literatura

 

Spis tabel

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu
Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Linie nieba
Linie nieba
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech
Tendencje rozwoju semantycznego leksyki dialektu miejskiego Wiednia na tle standardowych odmian języka niemieckiego w Austrii i Niemczech
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Martial Arts Phenomenon – Research and Multidisciplinary Interpretation
Martial Arts Phenomenon – Research and Multidisciplinary Interpretation
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl