ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2 24,15zł

Autor: Anna Śniegulska

ISBN: 978-83-7338-769-0

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 304

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

Podjęcie tematu przez Autorkę zasługuje na wysoką ocenę. Zasygnalizowany przez nią problem powinien skłonić do głęb­szej refleksji władze oświatowe, rodziców, nauczycieli, zakłady przygotowujące kandydatów do pracy opiekuńczo-wychowaw­czej i tę część społeczeństwa, dla której funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych nie jest obojętne. Temat pracy jest interesujący badawczo, ma ważne znaczenie dla praktyki peda­gogicznej.

Praca ma charakter pionierski i oryginalny. Przyjęta koncepcja badawcza pozwoliła Autorce na wykazanie istnienia przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym. Pragnę podkreślić, że praca napisana jest z dużą pasją i zadziornością oraz z dużą kompetencją. Dostrze­galny jest olbrzymi wysiłek badawczy.

 

Z recenzji I wyd. prof. dra hab. Zenona Jasińskiego

 

 

Nowością pracy jest przeanalizowanie zjawiska przemocy w środowisku stosunkowo mało poznanym, jakim jest Pogotowie Opiekuńcze. Dobrze przeprowadzone i starannie zinterpretowane badania empiryczne są niewątpliwie dużym atutem tej pracy. (...) z pełnym przekonaniem polecam II wydanie książki dr Anny Śniegulskiej, ufając, że podobnie jak pierwsze wydanie spotka się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem Czytelników”.

 

Z recenzji II wyd. ks. prof. dra hab. Mariana Wolickiego

 

 


 

Spis treści:

 

Table of contents

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Wokół sposobów rozumienia przemocy

1. Pojęcie przemocy

2. Typologia przemocy

 

Rozdział 2. Przemoc jako przejaw zaburzeń relacji interpersonalnych w rodzinie

1. O przemocy domowej – charakterystyka pojęcia

2. Przemoc w relacjach pomiędzy dorosłymi członkami rodziny

2.1. Przemoc w relacjach między rodzicami

2.2. Przemoc wobec seniorów

3. Dziecko w roli ofiary przemocy domowej

3.1. Ustalenia definicyjne

3.2. Rodzinne uwarunkowania przemocy wobec dziecka

3.3. Formy krzywdzenia dziecka w rodzinie

4. Społeczne i kulturowe konteksty przemocy domowej

4.1. Uwarunkowania ekonomiczne

4.2. Środki masowego przekazu a przemoc

4.3. Tradycja w służbie przemocy

 

Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań własnych

1. Przedmiot i cel badań

2. Problemy badawcze

3. Metody, techniki i narzędzia do badań własnych

4. Teren badań i próba badawcza

5. Harmonogram badań

 

Rozdział 4. źródła i rodzaje przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym

1. Doświadczenia socjalizacyjne wychowanków jako źródło przemocy

1.1. Środowisko życia badanych rodzin

1.2. Wykształcenie i zawód rodziców

1.3. Warunki materialne i mieszkaniowe badanych rodzin

1.4. Typ rodziny i ilość dzieci

1.5. Elementy patologii społecznej w rodzinach wychowanków Pogotowia Opiekuńczego

2. Stosunki interpersonalne a przemoc w środowisku badanym

2.1. Relacje dziecko – rodzice – rodzeństwo

2.1.1. Stosunki wewnątrzrodzinne i postawy wychowawcze w percepcji dziecka

2.1.2. Styl wychowawczy i sytuacja rodzinna w ocenie badanych matek

2.2. Relacje wychowawcy – wychowanek

2.3. Relacje wychowanek – wychowanek

3. Klimat społeczno-wychowawczy placówki

 

Rozdział 5. Założone i rzeczywiste funkcje Pogotowia Opiekuńczego

1. Funkcje założone Pogotowia Opiekuńczego w świetle ustaw i zarządzeń

2. Rzeczywista funkcja pogotowia opiekuńczego

2.1. Strukturalne i organizacyjne uwarunkowania pracy Pogotowia Opiekuńczego

2.2. Wybrane kierunki i formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej Pogotowia Opiekuńczego

3. Funkcje i działalność Pogotowia Opiekuńczego w odczuciach personelu placówki

4. Pogotowie Opiekuńcze w opiniach wychowanków

 

Rozdział 6. Czy w Pogotowiu Opiekuńczym można uniknąć przemocy?

1. W perspektywie założeń reformy systemu edukacji

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Aneks

 

Summary

 

Indeks nazwisk

 

 


 

 

Table of contents:

 

Introduction

 

Chapter 1. On ways of understanding violence 

1. Concept of violence

2. Typology of violence

 

Chapter 2. Violence as a sign of disorders of interpersonal relations in the family

1. On home violence – the characteristic of the concept

2. Violence in the relations between adult members of the family

2.1. Violence in the relations between the parents

2.2. Violence against the seniors

3. Child as a victim of home violence

3.1. Definition establishments

3.2. Family conditionings of violence against a child

3.3. Forms of a child’s harm in the family

4. Social and cultural contexts of home violence

4.1. Economic conditionings

4.2. Mass media and violence

4.3. Tradition in the service of violence 

 

Chapter 3. Metodological foundations of the research

1. Subject and the objective of the research

2. Research problems

3. Methods, techniques and tools of the research

4. Area of the research and the research test

5. Research schedule

 

Chapter 4. Sources and types of violence in the kids' shelter

1. Socialization experiences of wards as a source of violence

1.1. Life environment of the studied families

1.2. Parents' education and job

1.3. Financial and housing conditions of the studied families

1.4. Type of the family and a number of children

1.5. Elements of social pathology in the wards' families of the kids' shelter

2. Interpersonal relations and violence in the studied environment

2.1. Relations of a child – parents – siblings

2.1.1. Intra-familiar relations and educational foundations in the child's perception

2.1.2. Educational style and the family situation in the evaluation of the studied mothers

2.2. Relations of an educator – a ward

2.3. Relations of a ward – a ward

3. Social and educational climate of the institution

 

Chapter 5. Assumed and real functions of the kids' shelter

1. Assumed functions of the kids' shelter in the light of acts and regulations

2. Real function of the kids' shelter

2.1. Structural and organizational conditionings of work of the kids' shelter

2.2. Chosen directions and forms of caring, educational and didactic work of the kids' shelter

3. Functions and the activity of the kids' shelter according to the personnel of the institution

4. Kids' shelter in the wards' opinions

 

Chapter 6. Can violence be avoided in the kids' shelter?

1. In the perspective of the assumptions of the educational system reform

 

Recapitulation

 

Bibliography

 

List of tables

 

Annexe

 

Summary

 

Index of names

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2012.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl