ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Jewropiejskaja rusistika głazami mołodych 10,50zł

Redaktorzy: Zofia Czapiga, Anna Żarska, Grzegorz Ziętala

ISBN: 978-83-7338-852-9

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 134

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

 

Praca zbiorowa obejmuje artykuły studentów-rusycystów członków polskich, ro­syjskich i węgierskich kół naukowych, którzy prezentowali je w sekcjach młodzieżo­wych na międzynarodowych konferencjach rusycystycznych pod nazwą „Rusycystyka i współczesność” odbytych w Sankt Petersburgu oraz Rzeszowie.

W mojej ocenie w zaprezentowanych artykułach studentów-filologów znalazły odzwierciedlenie zagadnienia o orientacji lingwistycznej, komunikacyjno-kulturowej oraz ze sfery szeroko rozumianego języka biznesu. Potwierdzają one pasję badawczą młodych autorów, świadczą o ich orientacji zarówno w sferze ogólnych problemów językoznawczych i translatorskich, jak i zagadnień wąskospecjalistycznych. Godne za­akcentowania są kontrasty dwujęzykowe zaprezentowane w niektórych artykułach, podejmowanie prób analizy tekstów językowych opartych na własnych badaniach, np. ankietowych, pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł bibliotecznych, a tak­że serwerów internetowych i rzetelna ich interpretacja naukowa. Wszystkie wymie­nione cechy mogą stanowić zadatek na przyszłość i podstawę do rozwijania solid­nego warsztatu badawczego oraz pogłębiania wiedzy o języku rosyjskim i różnych aspektach jego funkcjonowania. Te wartości zaś mogą się przyczynić do rozwoju i po­pularyzacji języka rosyjskiego na świecie.

 

Z recenzji dra hab. Sylwestra Józefiaka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

 


 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ:

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Izabela Baran

Польские фирмы и капиталовложения на восточном рынке

Izabela Baran

Вежливость в бизнесе

Miłosz Głaź

Невербальные связи – жесты поляков и русских – сходства и различия

Kamila Dybaś

Макдональдизация – путь к лучшей жизни или угроза современному обществу?

Joanna Krzemińska

Польские заимствования в русском языке и русские заимствования в польском языке

Iwona Ksiądz

Стереотип русского в сознании представителей трёх поколений поляков

Светлана Мащенко

Об актуальности обучения китайских магистрантов-филологов кейсовой технологии (на примере кейса «преподаватель РКИ: каким он должен/не должен быть?»)

Маргарита Мовчан

Речевое поведение мужчин и женщин в устной коммуникации

Юлия Немченко

Методические рекомендации по использованию дистанционного курса обучения РКИ „Модный Петербург” на базовом уровне

Marcin Nowak

Межкультурная коммуникация в обмене студенческими группами из Польши и России

Natalia Nylec

Английские заимствования в русском языке – история и современ-ность

Ewa Opalińska

Речевой этикет в бизнесе

Mateusz Sabaj

Польские эксклюзивные бренды

Mateusz Sabaj

Понятие дипломатической корреспонденции и общие принципы ее составления

Алиса Сединко

Наименования лиц по профессии: век нынешний и век минувший

Ксения Спиридонова

Арго в современной русской литературе и публицистике

Julia Hamsovszki

К вопросу об использовании фразеологизмов при формировании навыков межкультурной коммуникации (на материале польского и русского языков)

Aleksandra Szerląg

Резюме и сопроводительное письмо к резюме – половина успеха в поиске работы

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa
Interpretacyjne skutki decyzji tłumacza. Przekład literacki jako interpretacja międzykulturowa
The Highlights of American Literature
The Highlights of American Literature
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie (skrypt, dodruk)
Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie (skrypt, dodruk)
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim
Sally Meets Harry: Practical Primer to English Pronunciation and Spelling (książka z płytą CD)
Sally Meets Harry: Practical Primer to English Pronunciation and Spelling (książka z płytą CD)
Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology, wyd. II
Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology, wyd. II
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Modelling the English Lexicon in Applied Linguistics
Modelling the English Lexicon in Applied Linguistics
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl