ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944–1989 35,70zł

Autor: Jolanta Lenart

ISBN: 978-83-7338-855-0

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 400

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 35,70 zł (z VAT)

 

 

Biorąc pod uwagę walory teoretyczne książki, trzeba podkreślić, że jej mocną stroną jest ścisły związek treści z licznymi teoriami pedagogiki pracy. Pomimo iż w okresie 1944–1989 orientacja i poradnictwo zawo­dowe starały się być pomocne młodzieży w jej wyborach życiowych, bez względu na ich model, usytuowanie czy organizację, to jednak zawsze ich nie doceniano.

[...] przyjęty przez Autorkę profil badań [...] pozwolił pokazać w ujęciu historycznym obraz orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1944–1989 i możliwości jego rekonstrukcji do współczesności. W tym wymia­rze jest to wypełnienie istniejącej historycznej luki w obszarze przedmiotu badań. Analiza piśmiennictwa naukowego z zakresu orientacji i poradni­ctwa zawodowego, a w szczególności pedagogiki pracy, w obszarze której mieszczą się właśnie badane procesy orientacji i poradnictwa zawodo­wego, wpisuje niniejszą publikację w nurt historii nie tylko poradnictwa zawodowego, ale i pedagogiki pracy, zwłaszcza że brak jest opracowań historycznych w tym obszarze wiedzy naukowej. [...]

Można zatem stwierdzić, że książka otwiera nowe pole badań, ważne dla historyków oświaty, stanowiąc zarazem istotny przyczynek do dal­szych analiz.

 

Z recenzji dr hab. Barbary Baraniak, prof. UKSW

 


 

 

Spis treści:

 

Table of contents

 

Wstęp 

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Rodowód i rozwój poradnictwa zawodowego u podstaw jego rozwoju na świecie

1. Starożytne przesłanki poradnictwa zawodowego, źródła europejskie i chińskie

2. Od średniowiecza do kapitalizmu. Arabskie i europejskie przesłanki poradnictwa zawodowego

3. Narodziny współczesnego poradnictwa zawodowego

3.1. Charakterystyka poradnictwa zawodowego w koncepcji F. Parsonsa

3.2. Znaczenie koncepcji F. Parsonsa dla rozwoju poradnictwa zawodowego

4. Rozwój teorii poradnictwa zawodowego

4.1. Teorie cechy i czynnika

4.2. Teorie psychodynamiczne

4.3. Teorie rozwojowe

4.4. Teorie poznawczo-społeczne

 

ROZDZIAŁ DRUGI

Początki oraz rozwój orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce

1. Utwory literackie i publicystyczne źródłem wiedzy o zawodach

2. Poradniki zawodowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli ważnym instrumentem początków poradnictwa zawodowego w Polsce

3. Początki badań i piśmiennictwa nad sferą osobowościową człowieka wstępem do instytucjonalizacji poradnictwa zawodowego

4. Tło historyczne, gospodarcze i oświatowe poradnictwa zawodowego w okresie II Rzeczypospolitej

4.1. Urzędy Pośrednictwa Pracy i ich zadania

4.2. Rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży

5. Psychotechnika u podstaw rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce w okresie między-wojennym

5.1. Polskie Towarzystwo Psychotechniczne

5.2. Towarzystwo Psychologiczne im. Józefy Joteyko

5.3. Psycholodzy szkolni w rozwoju poradnictwa zawodowego

6. Metody i narzędzia badawcze u podstaw badań rozwijających poradnictwo zawodowe w II Rzeczypospolitej

7. Działalność wybranych, wiodących placówek poradnictwa zawodowego w okresie między-wojennym

7.1. Instytut Psychotechniczny i Poradnia Zawodowa Patronatu nad Polską Młodzieżą Rzemieślniczą i Przemysłową w Warszawie

7.2. Instytut Psychotechniczny w Krakowie  

7.3. Sieć poradni zawodowych Stowarzyszenia „Służba Obywatelska”  

8. Poradnictwo zawodowe w Polsce w okresie międzywojennym. Próba oceny 

9. Poradnictwo zawodowe w okresie okupacji

 

ROZDZIAŁ TRZECI

Społeczno-ustrojowe uwarunkowania poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1944–1960

1. Reaktywowanie poradnictwa zawodowego po wojnie

1.1. Poradnictwo zawodowe w działalności kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce

1.1.1. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego 

1.1.2. Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego

1.1.3. Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiegow Katowicach

1.1.4. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie

1.1.5. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego

1.1.6. Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego

1.1.7. Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego

1.1.8. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego

1.2. Działalność poradni zawodowych w pierwszych latach powojennych

2. Rozwój usług z zakresu poradnictwa zawodowego w Polsce

3. Modele powojennego poradnictwa zawodowego

3.1. Projekt Bronisława Chrzana

3.2. Projekt Instytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu Węglowego w Katowicach

3.3. Projekt Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego

4. Pierwsza konferencja poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej

5. Poradnictwo zawodowe w rekonstrukcji struktury zawodowej powojennego społeczeństwa

6. Upadek psychologicznej koncepcji poradnictwa zawodowego w Polsce po 1948 r.

7. Niedorozwój poradnictwa zawodowego w szkole podstawowej problemem szkolnictwa zawodowego

8. Poradnictwo zawodowe w szkole średniej a rekrutacja na studia wyższe

9. Udział szkół wyższych w procesie orientacji zawodowej uczniów szkół średnich

10. Zjazd Oświatowy w Łodzi nowym otwarciem w rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce po 1957 r.

10.1. Projekty organizacji poradnictwa zawodowego

10.2. Stanowisko uczestników Zjazdu Oświatowego w Łodzi w maju 1957 r. w sprawie poradnictwa zawodowego

11. Reaktywowanie poradni społeczno-wychowawczych i poradni psychologicznych

12. Stan poradnictwa zawodowego w Polsce w świetle Zalecenia nr 87 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1949 r. w sprawie poradnictwa zawodowego

13. Rola systemu szkolnego w rozwoju poradnictwa zawodowego

14. Problemy szkół zawodowych wynikające z braku właściwego poradnictwa zawodowego w szkołach podstawowych

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

Rozwój orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1961–1974

1. Prawne konteksty orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1961–1974

1.1. Orientacja i poradnictwo zawodowe w świetle Ustawy z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania

1.2. Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego wyznaczone Rekomendacją nr 56 z 1963 r. w sprawie orientacji szkolnej i zawodowej

1.3. Akty prawne regulujące działalność poradni

1.4. Uchwała Rady Ministrów z 3 maja 1974 r. w sprawie doskonalenia i rozwoju orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce

2. Instytucjonalny i podmiotowy wymiar orientacji i poradnictwa zawodowego

2.1. Szkoły podstawowe w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego

2.2. Licea ogólnokształcące w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego

2.3. Szkoły zawodowe – zasadnicze i technika – w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego

2.4. Poradnie wychowawczo-zawodowe w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego

2.4.1. Okręgowe poradnie wychowawczo-zawodowe

2.4.2. Powiatowe poradnie wychowawczo-zawodowe

2.5. Zakłady pracy w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego

2.6. Kontekst osobowy orientacji i poradnictwa zawodowego

2.6.1. Nauczyciele i wychowawcy w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu

2.6.2. Szkolni koordynatorzy do spraw orientacji zawodowej

3. Charakterystyki zawodów jako pomoc w realizacji orientacji i poradnictwa zawodowego

4. Determinanty decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów z różnych środowisk

    4.1. Motywy wyboru zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum

4.2. Zainteresowania dziewcząt kształceniem w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach

4.3. Decyzje edukacyjne i zawodowe absolwentów liceów ogólnokształcących

4.4. Decyzje edukacyjne i zawodowe uczniów ze środowisk wiejskich

5. Poszukiwanie nowych rozwiązań w orientacji i poradnictwie zawodowym

5.1. Szkoła wciąż miejscem orientacji i poradnictwa zawodowego

5.2. Orientacja i poradnictwo zawodowe w systemie wychowawczym Heliodora Muszyńskiego

5.3. Wychowanie i kształcenie przedzawodowe i zawodowe w koncepcji pedagogów pracy

5.3.1. Wkład pedagogów pracy w rozwój i doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w Polsce

5.3.2. Kształcenie przedzawodowe w przygotowaniu człowieka do wyboru zawodu i przyszłej pracy zawodowej

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1975–1989

1. Modyfikacja systemu poradnictwa zawodowego wobec nowych zadań

2. Wytyczne w sprawie działalności szkół i poradni wychowawczo-zawodowych w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego z 1981 i 1982 r.

3. Potrzeba doskonalenia systemu orientacji i poradnictwa zawodowego

3.1. Rzeczywiste funkcjonowanie organizatorów orientacji zawodowej w szkole

3.2. Pedagog szkolny w realizacji zadań z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

4. Zadania poradni wychowawczo-zawodowych w systemie orientacji i poradnictwa zawodowego

4.1. Rozwój sieci placówek poradnictwa wychowawczo-zawodowego

4.2. Pracownicy poradni wychowawczo-zawodowych

4.3. Działalność poradni wychowawczo-zawodowych

5. Gabinety orientacji i poradnictwa zawodowego

6. Działalność Centralnego Ośrodka Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania w Warszawie

7. Wydziały zatrudnienia i spraw socjalnych urzędów wojewódzkich i miejskich w realizacji orientacji zawodowej i polityki zatrudnienia

8. Orientacja i poradnictwo zawodowe w opiniach uczniów i nauczycieli – badania, oceny, postulaty

 

Zakończenie

 

Summary

 

Wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych, drukowanych, wywołanych i opracowań

 

Spis tabel i map

 

Aneks

 

Indeks osób

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2013.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Psychologia polityki
Psychologia polityki
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej
Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl