ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej 31,50zł

Autor: Waldemar Furmanek

ISBN: 978-83-7338-873-4

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 474

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

na magazynie 6 egz.

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Część pierwsza

PEDAGOGIKA PRACY DYSCYPLINĄ NAUKOWĄ

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Pedagogika pracy  w kontekście ogólnej charakterystyki  dyscyplin naukowych

1. Wymiary charakteryzujące dyscypliny naukowe

2. Przedmiot badań nauk pedagogicznych

3. Potrzeba dookreślenia przedmiotu badań pedagogiki

4. Wychowanie jako działalność człowieka i obiekt badań pedagogiki

ROZDZIAŁ II. Współczesność a nauki pedagogiczne,  w tym pedagogika pracy

1. Ideologizacja w naukach pedagogicznych

2. Ponowoczesność i jej wpływ na przedmiot badań pedagogiki pracy

3. Antycypowane i obecne zagrożenia rozwoju współczesności a przedmiot badań pedagogiki pracy

ROZDZIAŁ III. Przemiany w filozofii edukacji

1. Utylitaryzm – określenie pojęcia

2. Hedonizm

3. Utylitaryzm a edukacja

4. Liberalizm, liberalizm na rynku pracy

5. Zagrożenia wynikające z rozwoju liberalizmu

6. Liberalizm a edukacja

7. Ideologia genderowa przykładem dyktatury relatywizmu

ROZDZIAŁ IV. Przedmiot badań pedagogiki pracy

1. Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań nauk pedagogicznych

2. Modele człowieka we współczesnej psychologii

3. Zakres badanej rzeczywistości w pedagogice pracy

4. Zakres badanej rzeczywistości w humanistycznej pedagogice pracy

5. Wstępne określenie pracy osoby ludzkiej

ROZDZIAŁ V. Dorobek polskiej pedagogiki pracy

1. Główne kierunki dotychczasowych badań

2. Rozwinięcie siatki problemowej współczesnej pedagogiki pracy

ROZDZIAŁ VI. Charakterystyka punktu widzenia na przedmiot badań

1. Wzgląd badań nauk pedagogicznych

2. Wzgląd badań humanistycznej pedagogiki pracy

3. Humanistyczne aspekty współczesnej pedagogiki pracy

4. Idee humanizmu wobec wyzwań rozwijającej się cywilizacji

5. Rozwój zawodowy człowieka dookreśla wzgląd badań pedagogiki pracy

ROZDZIAŁ VII. Funkcje społeczne i zadania współczesnej pedagogiki pracy

1. Metodologiczne funkcje badań naukowych w pedagogice pracy

2. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji deskryptywnej

3. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji eksplikacyjnej

4. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji prakseologicznej

5. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji ewaluacyjnej

6. Zadania pedagogiki pracy wynikające z funkcji prognostycznej badań naukowych

 

Część druga

PRZEMIANY W METODOLOGII BADAŃ HUMANISTYCZNEJ PEDAGOGIKI PRACY

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Paradygmaty metodologiczne pedagogiki pracy

1. Paradygmaty badań w pedagogice pracy

2. Pojęcie „metateorii pedagogicznej”

3. Paradygmat systemowości w humanistycznej pedagogice pracy

4. Paradygmaty humanistycznej pedagogiki pracy

5. Paradygmat aksjologiczny przemian cywilizacyjnych

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań  problemów humanistycznej pedagogiki pracy

1. Kłopoty z metodologią nauk humanistycznych

2. Procesy badania systemu aksjologicznego człowieka (nie)pracującego

3. Psychologia rozumienia fundamentem badań w pedagogice pracy

ROZDZIAŁ III. Problematyka języka pedagogiki pracy

1. Konieczność prac nad terminologią pedagogiki pracy

2. Terminologia humanistycznej pedagogiki pracy obiektem badań

3. Problematyka języka współczesnej pedagogiki pracy

4. Potrzeba reinterpretacji pojęć w cywilizacji informacyjnej

ROZDZIAŁ IV. Kierunki przemian przedmiotu badań  humanistycznej pedagogiki pracy

1. Konieczność aksjologicznego podejścia w pedagogice pracy

2. Niezbędność wielokierunkowej metarefleksji  dla rozwoju pedagogiki pracy

3. Konieczność metarefleksji nad istotą człowieka

4. Konieczność metarefleksji nad pracą osoby ludzkiej

5. Aksjologiczne ujęcie pracującej osoby i pracy człowieka

6. Zadania pedagogiki pracy w orientacji aksjologicznej

 

Część trzecia

PRZYSZŁOŚĆ PRACY WYZNACZNIKIEM PRZEDMIOTU BADAŃ HUMANISTYCZNEJ PEDAGOGIKI PRACY

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Myślenie o przyszłości w humanistycznej pedagogice pracy

1. Istota prognozowania

2. Przyszłość? Jak ją rozumieć? Addytywnie czy kreatywnie?

3. Nowa futurologia a pedagogika pracy

4. Trudności w modelowaniu przemian

5. Postmodernizm a przemiany cywilizacyjne

ROZDZIAŁ II. Przemiany w myśleniu o pracy ludzkiej

1. Od przekleństwa do pożądania

2. Przyszłość pracy – rozumienie pojęcia

3. Trzecia fala przemian cywilizacji a praca człowieka

4. Rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych a przemiany cywilizacyjne

5. Technologie informacyjne a procesy poznawania

6. Nowe technologie a przemiany pracy człowieka

ROZDZIAŁ III. Przemiany pracy wyznacznikiem przedmiotu badań pedagogiki pracy

1. Przemiany pracy człowieka w świetle rozwoju cywilizacji

2. Ciągłość przemian w pracy człowieka

3. Zmiany w strukturze zatrudnienia w gospodarce

4. Przemiany we współczesnych procesach produkcji przemysłowej

5. Przykłady przemiany w rolnictwie

6. Przykłady przemian w usługach

7. Zagrożenia wynikające z dynamiki przemian w pracy człowieka

ROZDZIAŁ IV. Przemiany na rynku pracy a problematyka humanistycznej pedagogiki pracy

1. Charakter przemian na rynku pracy

2. Ku społeczeństwu wiedzy i gospodarce opartej na wiedzy

3. Wiek dostępu a problemy badań pedagogiki pracy

4. Elastyczność zatrudnienia

5. Telepraca

ROZDZIAŁ V. Perspektywy pracy człowieka terenem badań humanistycznej pedagogiki pracy

1. Przyszłość pracy kategorią humanistycznej pedagogiki pracy

2. Raporty o rozwoju społecznym

3. W trosce o pracę

ROZDZIAŁ VI. Wybrane koncepcje teoretyczne przyszłości pracy

1. Przyszłość pracy w XXI wieku

2. Przyszłość pracy w ujęciu E. Gelpiego

3. Inne koncepcje dotyczące przyszłości pracy

ROZDZIAŁ VII. Ewolucja zawodów przedmiotem badań humanistycznej pedagogiki pracy

1. Problematyka ewolucji zawodów

2. Zawody przyszłości

3. Przyszłe zawody poszukiwane na rynku

4. Zawody XXI wieku

5. Zawody na wymarciu

6. Podstawowe tezy J. Rifkina i ich analiza

ROZDZIAŁ VIII. Kierunki rozwoju humanistycznej pedagogiki pracy

1. Rozwój problematyki humanistycznej pedagogiki pracy

2. Konsekwencje przemian cywilizacyjnych dla edukacji

3. Edukacja dla pracy

4. Informacja i wiedza czynnikiem zmianotwórczym

ROZDZIAŁ IX. Przyszłość pedagogiki pracy w świetle przemian pracy człowieka

1. Aksjologiczne wyznaczniki kierunków rozwoju pedagogiki pracy

ROZDZIAŁ X. Praca jako siła etyczna

1. Wymiarowość pracy

2. Wolność człowieka w pracy

3. Odpowiedzialność w zjawiskach pracy

4. Psychopatologia a aksjologia pracy człowieka

5. Szanse rozwoju humanistycznej pedagogiki pracy

ROZDZIAŁ XI. Przyszłość pracy a przyszłość szkoły obiektem zainteresowań humanistycznej pedagogiki pracy

1. Potrzeba refleksji nad kierunkami przebudowy szkoły

2. Dobra szkoła – trudne pojęcie

3. Szkoła zorientowana na współczesność i przyszłość

4. Szkoła obiektem planowania strategicznego

5. Szkoła a praca

ROZDZIAŁ XII. Problematyka szkoły i edukacji zawodowej terenem badań humanistycznej pedagogiki pracy 

1. Potrzeba ujednolicania paradygmatów teorii edukacji zawodowej

2. Pojęcie i cechy współczesnej edukacji zawodowej

3. Dysfunkcjonalność dotychczasowej edukacji zawodowej

4. Paradygmaty współczesnej edukacji zawodowej

5. Edukacja zawodowa a europejskie ramy kwalifikacji zawodowych

6. Szkolnictwo wyższe terenem badań humanistycznej  pedagogiki pracy

Zakończenie

Bibliografia

Posłowie

Potrzeba dookreślenia problematyki badań  humanistycznej pedagogiki pracy

Humanistyczna czy współczesna pedagogika pracy

Program edycji

Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej

Humanistyczna pedagogika pracy. Człowiek obiektem badań

Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka obiektem badań

Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej

Humanistyczna pedagogika pracy. Aksjologiczne problemy pracy

Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka obiektem badań

Humanistyczna pedagogika pracy. Edukacja a rynek pracy. Wyzwania dla pedagogiki

Humanistyczna pedagogika pracy. Wychowanie ku wartościom pracy

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl