ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia 36,75zł

Autor: Maciej Kijowski

ISBN: 978-83-7338-971-7

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 454

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Zagadnienia wprowadzające

1.1. Niektóre aspekty postrzegania śmierci człowieka w wybranych aktach pra­w­­nych

1.2. Wybrane problemy aksjologiczne

1.3. Oddziaływanie śmierci człowieka na realizację praw i wolności jednostki

1.4. Wybrane aspekty zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich

1.5. Prawnomiędzynarodowy kontekst postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

1.6. Prawnowyznaniowy aspekt śmierci i pogrzebu człowieka

1.7. Uwagi końcowe

 

Rozdział 2

Ustawowa regulacja żałoby narodowej i zagadnienia po­k­rewne

2.1. Geneza regulacji

2.2. Praktyka ustrojowa

2.3. Problematyka art. 37 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o orga­nizo­wa­niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Inspirująca rola Prezydenta RP we wprowadzaniu żałoby przez wojewodów

2.4. Akty towarzyszące żałobie narodowej

2.5. Kompetencje Rady Ministrów w zakresie uczczenia pamięci osób zmar­łych

2.6. Ocena regulacji

2.7. Problem żałoby lokalnej

2.8. Problematyka żałobna w tekstach Ceremoniału Wojskowego i Regu­la­mi­nu Służby Okrętowej

2.9. Chwila (minuta) ciszy (milczenia) w praktyce funkcjonowania organów władzy publicznej

2.10. Uwagi końcowe

 

Rozdział 3

Pogrzeb państwowy z tytułu zasług

3.1. Pogrzeb państwowy sensu largo

3.2. Pogrzeb państwowy sensu stricto i sensu strictiore

3.3. Zagadnienia pokrewne

3.4. Ceremonialne aspekty pogrzebu

3.5. Uwagi ogólne i wnioski końcowe

 

Rozdział 4

Problemy stanowienia i stosowania prawa przez polskie organy władzy i administracji publicznej w następstwie katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Żałoba narodowa

4.3. Aspekt prawnofinansowy

4.4. Wybrane aspekty innych aktów prawnych wydanych w następstwie wy­padku

4.5. Problem śmierci osób sprawujących niektóre kierownicze stanowiska pań­stwowe

4.6. Zbędne przejawy aktywności prawodawczej wywołanej katastrofą

4.7. Uwagi końcowe

 

Konkluzje

Bibliografia

Dzienniki urzędowe

Dokumenty

Literatura

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Prawo ukraińskie, teksty – źródła – tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych
Prawo ukraińskie, teksty – źródła – tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl