ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej 28,35zł

Autor: Waldemar Furmanek

ISBN: 978-83-7996-044-6

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 398

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wprowadzenie

Część pierwsza

PRACA CZŁOWIEKA W OKRESIE TRANSFORMACJI CYWILIZACYJNEJ

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Cywilizacja informacyjna owocem nowej pracy człowieka

1. Współczesność wynikiem nowej pracy człowieka

2. Cele i wyniki nowej pracy człowieka we współczesności

3. Wielorakość wyników współczesnej pracy człowieka

4. Nowe wytwory pracy

4.1. Nowe tworzywa wytworów pracy

4.2. Nowe materiały konstrukcyjne

4.3. Nowa filozofia pozyskiwania i wykorzystywania energii

5. Utwory pracy

5.1. Utwory i usługi cyfrowe

5.2. Informacje tworzywem pracy człowieka

6. Nowa jakość wyników pracy

7. Nowe technologie

8. Nowa gospodarka

8.1. Gospodarka innowacyjna. Innowacyjność w pracy

8.2. Reindustrializacja

8.3. Deindustrializacja

9. Nowe środowisko pracy

10. Nowy pracownik

11. Nowa praca siłą etyczną

11.1. Praca kategorią agatologii, aretologii i deontologii

11.2. Nowa praca a problemy aksjologii pracy

12. Nowa praca źródłem zagrożeń dla człowieka

Technologia. Wielowymiarowość pojęcia

1. Wielość kontekstów znaczeniowych pojęcia „technologia”

2. Istota technologii w znaczeniu czynnościowym

3. Technologia w wielorakości znaczeń

4. Uszczegółowienie treści pojęcia „technologia”

5. Związek technologii z naukami technicznymi

6. Historyczna ciągłość i zmienność rozwoju technologii

7. Technologia ogólna

ROZDZIAŁ III

Technologie czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych

1. Pojęcie i cechy technologii definiujących

2. Nowe technologie podstawą rozwoju cywilizacji

3. Niektóre skutki wprowadzania nowych technologii

4. Technologie informacyjne technologiami definiującymi społeczeństwa informacyjnego

5. Wyzwania globalne cywilizacji informacyjnej

6. Przemiany pracy ludzkiej w cywilizacji informacyjnej

7. Człowiek fabryka maszyna (komputer)

ROZDZIAŁ IV

Konsekwencje przemian w technologiach

1. Nowe technologie a nowe formy i rodzaje pracy zawodowej człowieka

2. Zmiany strukturalne w gospodarce a nowe zawody

3. Konsekwentne wprowadzanie zmian w metodach produkcji

4. Praca czynnikiem zmian społecznych

5. Nowa stratyfikacja społeczna

ROZDZIAŁ V

Kierunki dalszego rozwoju technologii

1. Nanotechnologie

2. Biotechnologie

3. Technologie informacyjno-komunikacyjne

4. System nauk kognitywistycznych

5. Spintronika

Część druga

PRACA CZŁOWIEKA W PRZEMYŚLE CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Przemiany pracy w działalności produkcyjnej

1. Konsekwentne wprowadzanie zmian w metodach produkcji przemysłowej

2. Stadia rozwoju produkcji

ROZDZIAŁ II

Przemiany pracy człowieka w przemyśle i budownictwie

1. Dynamika zmian w charakterze pracy przemysłowej

2. Od fordyzmu do nowych form organizacji produkcji

3. Nowa filozofia projektowania wyrobów

4. Przemysł zaawansowanych technologii

5. Częstsze wykorzystywanie pracy zespołowej

6. Wybrane cechy pracy w cywilizacji informacyjnej

ROZDZIAŁ III

Konsekwencje przemian w technologiach i pracy człowieka

1. Upowszechnianie zjawiska przymusu nowoczesności

2. Zmiana metod produkcji

3. Zmiana form organizacji aktywności społecznej i zawodowej człowieka

4. Nowe formy organizacji i świadczenia pracy efektem przemian cywilizacyjnych

Część trzecia

ZMIENNOŚĆ FORM ŚWIADCZENIA PRACY

ROZDZIAŁ I

Przemiany w formach organizacji i świadczenia pracy

1. Czynniki zmian form świadczenia pracy

2. Od klasycznego do elastycznego zatrudnienia

3. Pojęcie elastycznych form zatrudnienia

3.1. Cechy elastycznego zatrudniania

3.2. Formy elastycznego zatrudnienia

4. Elastyczność czasu pracy

5. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia niepracowniczego

ROZDZIAŁ II

Telepraca. Nowa forma organizacyjna świadczenia pracy

1. Telepraca (teleworking)

1.1. Pojęcie i rodzaje telepracy

1.2. Wyniki telepracy

1.3. Niektóre cechy telepracy

1.4. Telepraca jako forma zatrudnienia

1.5. Telepraca nowym sposobem organizacji pracy

1.6. Praca lokalna a telepraca

1.7. Dziedziny zastosowania telepracy

2. Konsekwencje wprowadzania telepracy

3. Prawne aspekty telepracy

4. Wyzwania dla edukacji zawodowej wynikające z upowszechniania telepracy

Część czwarta

PRACA W USŁUGACH CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ

ROZDZIAŁ I

Usługi sektorem pracy ludzkiej i obiektem badań pedagogiki pracy

Wstęp

1. Swoistość pracy ludzkiej w usługach

1.1. Eksplikacja pojęcia „usługi”

1.2. Podstawowe cechy usług

1.3. Klasyfikacje usług według Europejskiej Klasyfikacji Działalności

1.4. Rodzaje usług ze względu na przeznaczenie

1.5. Rodzaje usług ze względu na rodzaj wyniku pracy

1.6. Podziały usług z innych względów

2. Technologie informacyjne w zawodach e-usługowych

2.1. Technologie informacyjne czynnikiem sprawczym przemian w usługach

2.2. Przykłady zjawisk dotyczących rozwoju usług

2.3. Usługi sieciowe

2.4. Architektura zorientowana na usługi

3. Krótka charakterystyka e-usług

3.1. Poczta elektroniczna

3.2. Usługi telefonii komórkowych

3.3. Powszechność usług telefonii komórkowych

3.4. Technologie telefonii komórkowych

4. Usługi technologii internetu

4.1. Usługi związane z wykorzystaniem technologii internetowych

4.2. Konwergencja usług sieciowych

4.3. Przykładowy katalog nowych usług sieciowych

4.4. Usługi telefonu internetowego

4.5. Komunikatory internetowe

5. E-gospodarka, e-biznes

5.1. E-usługi w życiu gospodarczym

5.2. E-wizerunek forma nowych usług w biznesie

5.3. Domy maklerskie w sieci

5.4. E-handel (e-Commerce)

5.5. E-płatności (e-Banking)

5.6. Usługi finansowe świadczone drogą elektroniczną

6. E-biblioteki i cyfrowe biblioteki wirtualne

6.1. E-book, audiobook – książki elektroniczne

7. Usługi radiowo-telewizyjne: e-multimedia, e-rtv

8. E-administracja i e-urząd (e-Government)

ROZDZIAŁ II

Technologie informacyjne w usługach społecznych

1. E-komunikacja społeczna

1.1. E-kultura E-rozrywka

1.3. Organizacja i zarządzanie czasem

2. E-komunikacja

2.1. Dzielenie się wiedzą

2.2. Formy realizacji e-komunikacji

2.3. Dostęp do informacji oraz ich udostępnianie

3. E-doradztwo

3.1. Portale społecznościowe wspomagające poszukiwania pracy

3.2. Wirtualni doradcy

4. E-zdrowie (e-Health)

5. E-turystyka

ROZDZIAŁ III

Nowe rozwiązania technologii informacyjnych

1. Od gridu do chmury obliczeniowej

1.1. IaaS

1.2. PaaS

1.3. SaaS lub CaaS

2. Kierunki rozwoju e-usług w Polsce

ROZDZIAŁ IV

E-biuro. Wirtualne biuro

1. Nowa praca w urzędach i administracji

2. Technologie informacyjne w biurze

2.1. Poczta elektroniczna w biurze

2.2. Edytor tekstu on-line w biurze

2.3. Edytor grafiki on-line w biurze

2.4. Czytnik RSS

2.5. Kalendarz i telefon internetowy

2.6. Strony WWW

ROZDZIAŁ V

E-szkoła. E-nauczanie. E-Learning. M-nauczanie

1. Potrzeba nowych rozwiązań edukacyjnych

2. Edukacja z wykorzystaniem technologii sieci internetowej. Teleedukacja

3. E-uczenie się, samokształcenie

3.1. Rozwiązanie podstawowe: e-learning

3.2. Narzędzia, usługi oraz zasoby przydatności edukacyjnej

4. E-learning – alternatywa dla tradycyjnego nauczania

5. M-nauczanie i uczenie się

6. E-Twinning – nowoczesny program dla szkół wyższych

7. E-studia

ROZDZIAŁ VI

Edukacyjne narzędzia informacyjne

1. Technologie informacyjne w systemie szkoły współczesnej

2. E-dzienniki jako narzędzie wspierające procesy edukacji szkolnej

3. E-sprawdziany

4. E-wywiadówki – sprawdzanie ocen dziecka przez internet

5. Tablice interaktywne (multitablice)

6. Wizualizery w edukacji

ROZDZIAŁ VII

Wirtualna edukacja

1. Organizacje wirtualne. Nowa forma organizacji pracy

2. Szkoła wirtualna nowy model oświaty

3. Biblioteka wirtualna

4. Wirtualna i poszerzona rzeczywistość w edukacji

5. Możliwości wykorzystania Second Life w edukacji

6. Edukacja wirtualna w edukacji medycznej. Teleedukacja medyczna

6.1. Przykład działania wirtualnej oświaty – kształcenie lekarzy

6.2. Wirtualny pacjent jako narzędzie nauczania problemowego

6.3. Medyczna platforma edukacyjna w doskonaleniu i edukacji zawodowej

ROZDZIAŁ VIII

E-praca. Wybrana problematyka telemedycyny

1. Przedmiot zainteresowań telemedycyny

2. Zastosowanie technologii informacyjnych w służbie zdrowia

3. Internet w zastosowaniach służby zdrowia

4. Urządzenia parakomputerowe w służbie zdrowia (medycynie)

ROZDZIAŁ IX

Telemedycyna – nowe oblicze pracy w służbie zdrowia

1. Technologie informacyjne zmieniają pracę służby zdrowia

2. Dyscypliny telemedycyny

3. Telekonsultacje i telekonferencje

4. Telenursing – nowa forma organizacji pracy w pielęgniarstwie

Część piąta

PRACA CZŁOWIEKA W ROLNICTWIE

ROZDZIAŁ I

Rolnictwo jako sektor działalności gospodarczej

Wstęp

1. Problemy polskiej wsi w programach rozwoju kraju

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym
Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych
Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych
Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna
Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl