ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
System ochrony praw człowieka w RP 18,90zł

redakcja naukowa Halina Zięba-Załucka

ISBN: 978-83-7996-141-2

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 218

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Celem tego opracowania jest przedstawienie środków ochrony praw człowieka w zwartej formule, z najbardziej kluczowymi problemami w tym zakresie, z wykorzystaniem orzecznictwa TK, SN czy NSA. Wielość współcześnie obowiązujących praw człowieka skłania do wzmocnienia środków ich ochrony. System środków ochrony praw człowieka nie ma charakteru zamkniętego, chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich współpracuje z Rzecznikiem Ubezpieczonych. (…)

Ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela, jest uzasadnieniem dla ukazania się tej pozycji książkowej w naszym kraju.

ze wstępu

 

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ I

PRAWA CZŁOWIEKA – ZARYS OGÓLNY

1. Geneza praw człowieka

2. Pojęcie oraz generacje praw człowieka

3. Godność człowieka

4. Zasada wolności, równości i sprawiedliwości

5. Klasyfikacja praw człowieka

6. Wertykalne i horyzontalne obowiązywanie praw człowieka

7. Ograniczanie praw i wolności

 

ROZDZIAŁ II

PRAWO DO SĄDU

1. Prawo do sądu w regulacjach międzynarodowych

2. Prawo do sądu w Konstytucji z 1997 r.

2.1. Podmiot prawa do sądu

2.2. Komponenty prawa do sądu

2.3. Pojęcie sprawy

2.4. Ograniczenia prawa do sądu

 

ROZDZIAŁ III

INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PAŃSTWA

1. Ogólna charakterystyka i zakres regulacji

2. Zakres podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej państwa  

3. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej państwa

3.1. Normatywne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa

4. Kodeksowe warianty wyrządzenia szkody przez władzę publiczną

4.1. Wyrządzenie szkody przez wydanie niezgodnego z prawem aktu nor­ma­tyw­nego

4.2. Wyrządzenie szkody przez niewydanie aktu normatywnego

4.3. Wyrządzenie szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej decyzji administracyjnej

4.4. Wyrządzenie szkody przez niewydanie orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej

4.5. Wyrządzenie szkody przez zgodne z prawem wykonywanie władzy pu­blicz­nej

 

ROZDZIAŁ IV

SKARGA KONSTYTUCYJNA

1. Geneza i definicja skargi konstytucyjnej

2. Elementy skargi konstytucyjnej

2.1. Materialne przesłanki wniesienia skargi konstytucyjnej

2.2. Formalne przesłanki do wniesienia skargi konstytucyjnej

 

ROZDZIAŁ V

PYTANIE PRAWNE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

1. Przesłanka podmiotowa pytania prawnego

1.1. Pojęcie „sądu”

1.2. Pojęcie sprawy w art. 193 Konstytucji

1.3. Problem kompetencji sądu z wniesieniem pytania prawnego

2. Przesłanka przedmiotowa pytania prawnego

3. Funkcjonalna przesłanka pytania prawnego

4. Procedura wystąpienia i rozstrzygania o pytaniu prawnym

5. Pytanie prawne a skarga konstytucyjna

 

ROZDZIAŁ VI

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I RZECZNIK PRAW DZIECKA

1. Geneza i istota instytucji ombudsmana oraz ekspansja w świecie

2. Podstawy prawne funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich

3. Kompetencje i środki działania Rzecznika Praw Obywatelskich

4. Kierunki działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

5. Rzecznik Praw Dziecka oraz zakres i formy jego działalności

 

ROZDZIAŁ VII

SKARGA INDYWIDUALNA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

1. Uwagi ogólne

2. Organizacja i funkcjonowanie Trybunału

2.1. Status sędziego ETPC

2.2. Sędziowie ad hoc

2.3. Skład Trybunału

3. Skarga indywidualna

3.1. Podmiotowy zakres skargi indywidualnej

3.2. Warunki wniesienia i dopuszczalności skargi indywidualnej

3.2.1. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych

3.2.2. Termin do wniesienia skargi

3.2.3. Kryterium znaczącego uszczerbku

4. Roszczenie o tzw. słuszne zadośćuczynienie

5. Polubowne załatwienie sprawy oraz jednostronna deklaracja

6. Wyroki pilotażowe

7. Obowiązek państw wykonania orzeczeń ETPC oraz monitorowanie egzekucji wyroków przez Komitet Ministrów

8. Wyrok ETPC a zasada stabilności orzeczeń sądów krajowych

 

BIBLIOGRAFIA

INFORMACJA O AUTORACH

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dziecko wiejskie podkarpackie
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl