ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu 48,30zł

Redaktorzy: Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga
ISBN: 978-83-7996-276-1

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 592

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 48,30 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

Od Redakcji

Bibliografia prac Profesora Jerzego Maternickiego za lata 2000-2015

 

HISTORYCY I POPULARYZATORZY DZIEJÓW

 

Dariusz Dolański, Środowisko historyczne w Polsce w XVIII wieku

Włodzimierz Bonusiak, Pierwsi historycy Kalisza

Mariola Hoszowska, Pamięć o lwowskich mistrzach - uwagi o historykach XIX i XX wieku

Agnieszka Kawalec, Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego

Впалш Тельвак, Василь Педич, „Ми, ученики професора Грушевського": до проблеми визначення персонального складу icторичноï  школи у Лововi

Lidia Michalska-Bracha, Dzieje Lwowa w twórczości historycznej Franciszka Jaworskiego (1873-1914)

Eugeniusz Koko, Listy Aleksandra Kraushara do Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1906-1929). Przyczynek do kwestii miejsca w nauce historycznej autora Bohdana Chmielnickiego

Joanna Pisulińska, Habilitacje z zakresu historii na Wydziale Filozoficznym/Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1918-1939)

Rafał Stobiecki, Redaktor i historyk. Mariana Kamila Dziewanowskiego współ­praca z Instytutem Literackim

Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna w badaniach Aleksandra Gieysztora 

Ks. Stanisław Nabywaniec, „Prawdziwie umiłował mądrość, nieustannie jej po­szukiwał". Księdza Bolesława Kumora (1925-2002) wkład w polską historio­grafię kościelną

Adrian Uljasz, Nauczycielski głos z polskiej wsi. Edukacja historyczna, kulturalna i przyrodnicza w twórczości Teodora Goździkiewicza

 

MYŚL HISTORYCZNA

 

Леонщ ЗашкiльΗяк, Формування украïнськоï сторичноï науки в Галичинi в XIX столiттi: головнi вiхи i постатi

Andrzej Stępnik, Mit Słowiańszczyzny w historiografii polskiego romantyzmu

Andrzej Wierzbicki, Jak Stanisław Smolka „wywrócił" Franciszkowi Piekosińskiemu jego „teorię". Z dziejów domysłów na temat początków państwa polskiego

Paweł Sierżęga. Historiografia rosyjska na łamach „Kwartalnika Historycznego" do 1918 roku

Julian Dybiec, Bóg i Ojczyzna. Z dziejów upowszechniania historii Polski przez modlitewniki

Christoph Augustynowicz, Das Bild Bogdan Chmelnicki im synthetischen Werk Oskar Haleckis

Barbara Klassa, Dzieje Polski według Julii Swift Orvis

Mieczysław Tanty. Bałkanistyka polska o rozpadzie Jugosławii

 

WYDAWNICTWA ZBIOROWE – CZASOPISMA

 

Tomasz Pawelec, „The Langer series" jako źródło do studiów nad postrzeganiem Europy Środkowo-Wschodniej przez amerykańską historiografię

Piotr Biliński, „Smutna historia" nieudanych starań Władysława Konopczyńskie­go o wydanie zbiorowych dziejów Polski

Violetta Julkowska. O roli międzynarodowych projektów naukowych prowa­dzonych w środowisku historyków historiografii w XXI wieku

Alfred Toczek, Czasopisma historyczne i kryptohistoryczne w Polsce w okresie pozytywizmu, neoromantyzmu i modernizmu

Лiдiя Лазурко, Початки спещалiзованоï ictopичнoï преси у Львовi (часопис „Przegląd Archeologiczny")

Elżbieta Biesiadecka, Chłopi wobec krakowskich uroczystości mickiewiczow­skich 1890 roku w świetle prasy galicyjskiej

 

TEORETYCZNE PROBLEMY HISTORIOGRAFII

 

Jolanta Kolbuszewska, Między „niedyskretną żądzą oglądania wielkich mężów w stroju domowym" a badaniem mentalności - listy prywatne jako źródło do studiów nad przeszłością od polowy XIX po schyłek XX wieku

Dorota Malczewska-Pawelec, O niektórych przyczynach trudności pisania o Śląsku w syntezach historycznych doby zaborów oraz dylematach, przed którymi musieli stanąć ich autorzy

Krzysztof Maciej Kowalski, Das Bild ais Geschichtsquelle gdańskiego historyka Ericha Keysera (w 80-lecie ogłoszenia). Znaczenie przełomowej publikacji na polu teorii i metodologii badań ikonologicznych

Marek Woźniak, Między „faktem" a „motywem", czyli o tym, dlaczego historyk potrzebuje „twardych dowodów"

Вiталiй Яремчук, Чи може кторюписання в сучаснш УкраïΗ бути вiЛьним вiЛ актуальноï полiтики. Що таке полiΤично ангажоване icторioписання?

Wojciech Łysiak, Pamięć, wiedza i świadomość. Wizerunek dziejów w kulturze ludowej

Witold Nowak, Nowoczesność i pamięć. Esej o rzeczach

 

EDUKACJA HISTORYCZNA

 

Władysława Szulakiewicz, Misja wychowawcza nauczycieli i czynniki sprzyja­jące jej realizacji. Analiza wybranych projektów

Katarzyna Błachowska, Kształtowanie obrazu przeszłości w podręcznikach  

Hanna Wójcik-Łagan, Edukacyjny przekaz o historii w świetle „Historii i Nauki o Konstytucji" (1953-1957)

Jadwiga Hoff, Kronika klasy I-V b Liceum Pedagogicznego w Toruniu (1958-1963) jako źródło historyczne

Hanna Konopka], Adrian Konopka, Edukacja i wychowanie patriotyczno-wojskowe w Federacji Rosyjskiej

Barbara Wagner, Zróżnicowanie kulturowe i religijne, postkolonializm, eduka­cyjna rozrywka - krąg zainteresowań współczesnej dydaktyki historii

Maria Kujawska, Metody i techniki interaktywne w edukacji historycznej

Grażyna Pańko, Elementy historiografii w szkolnej edukacji historycznej

 

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (1946-1954/1955)
Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (1946-1954/1955)
Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)
Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku
Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl