ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 2 2,10zł

Redaktor: Jerzy Potoczny

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0530
Rok wydania: 2005
Format: B5
Liczba stron: 268
Cena: 2,10 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wstęp; I) NAUCZYCIEL WOBEC PRZEMIAN I WYZWAŃ XXI WIEKU ORAZ ZADAŃ REFOMY SYSTEMU EDUKACJI: Jolanta Szempruch – Współczesne konteksty edukacji nauczycielskiej; Zofia Frączek – Osobowość nauczyciela w perspektywie potrzeb współczesnej edukacji; Jan Kida – Rola nauczyciela humanisty we współczesnej szkole; Janusz Miąso, Ryszard Pęczkowski, Marta Wrońska – Kształcenie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych. Propozycje rozwiązań programowych; Alicja Ungeheuer-Gołąb – Poezja żartobliwa a wybory lekturowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; Dorota Szumna – Słuchanie a przekazywanie informacji zwrotnych jako zachowania komunikacyjne nauczyciela wspomagające rozwój ucznia; Alicja Kubik – Z badań nad językiem mówionym nauczycieli klas początkowych; Beata Szluz – O awansie zawodowym nauczyciela (krytycznie); Beata Romanek – Nauczyciel w zreformowanej szkole; Adam Horbowski, Adam Krzanowski – Kształcenie nauczycieli w zakresie realizacji programu edukacji regionalnej; II) WPŁYW WZORÓW I CECH OSOBOWYCH NA PRACĘ WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA: Kazimierz Szmyd – Edward Horwath (1881–1962). Z biografii nauczyciela, moralisty  i świadka dziejów Galicji; Ewa Barnaś‑Baran – Stefan Szuman w poszukiwaniu uniwersalnych cech osobowości nauczyciela wychowawcy; Jan Szmyd – Edukacja „drugiego dna”. Wychowanie i edukacja w koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana; Elżbieta Dolata – Społeczno-osobowy ideał nauczyciela w ujęciu „szkoły twórczej”; Jadwiga Daszykowska – Czas wolny nauczyciela a pełnienie roli wzoru osobowego w wychowaniu do czasu wolnego; III) Z DZIEJÓW KSZTAŁCENIA, SAMOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI: Marta Uberman – Nauczanie rysunku w ludowych szkołach Galicji doby autonomicznej; Jerzy Potoczny – Nauczyciel dorosłych i popularyzator wiedzy w galicyjskiej teorii i praktyce andragogicznej przełomu XIX i XX stulecia; Eugeniusz Szal – Rola rejonowych konferencji pedagogicznych w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w okręgu rzeszowskim w latach 1945–1948; IV) SYLWETKI – Kazimierz Szmyd – Prof. dr hab. Czesław Majorek (1938–2002). Sylwetka uczonego i nauczyciela; Jerzy Potoczny – In memoriam. Prof. dr hab. Bogdan Stuparyk (1940–2002); Jerzy Tomala, Marta Uberman – Mgr Zdzisław Kubik (1951–2001); Adam Horbowski – Dr Leszek Wojtaszczyk (1945–2002). Muzyk, pedagog; Adam Rząsa – Dr Józef Galant (1910–2003); V) POLEMIKI I RECENZJE: Maria Rączy – Jakość kształcenia studentów a jakość kształcenia nauczycieli w szkole wyższej w świetle niektórych aktów prawnych; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Alicja Puszka, Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868–1914), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 392; Jerzy Potoczny – Kazimierz Szmyd, Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1868–1939), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003, ss. 532; Roman Król – Dawid Tuohy, Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 192; Roman Król – Mirosław J. Szymański, Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, wydanie drugie poszerzone, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, ss. 244; VI) MATERIAŁY: Andrzej Meissner – Towarzystwo Historii Edukacji; Jan Kida – Troska o język, kulturę, kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4
Jutro edukacji technicznej
Jutro edukacji technicznej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl