ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. IV 22,05zł

Redaktor: Paweł Grata

ISBN: 978-83-7996-343-0

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 220

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

 

Karol Chylak

Polityka zwalczania żebractwa i włóczęgostwa w Drugiej Rzeczypospolitej

Wstęp

Pierwsze próby ograniczania zjawiska żebractwa i włóczęgostwa na ziemiach polskich

Ku ustanowieniu prawa o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa w Drugiej Rzeczypospolitej

Aktywność władz publicznych na rzecz wdrożenia prawa o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa

Konkluzje

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 19221939

Wstęp

Przejęcie ubezpieczeń przez państwo polskie

Powstanie polskich instytucji ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenie na wypadek choroby

Ubezpieczenie od wypadków

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci robotników

Ubezpieczenie brackie górników

Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne robotników kolejowych

Ubezpieczenie od bezrobocia

Ubezpieczenie pracowników prywatnych

Konkluzje

 

Elżbieta Słabińska

Zakłady opieki całkowitej (zamkniętej) dla dzieci opuszczonych w Drugiej Rzeczypospolitej

Wstęp

Aspekty prawne opieki nad dziećmi w zakładach zamkniętych

Cele zakładów zamkniętych dla dzieci

Statystyka zakładów zamkniętych dla dzieci

Finansowanie działalności sierocińców

Zasady przyjmowania i usuwania dzieci z sierocińców

Zaspokajanie potrzeb materialnych wychowanków sierocińców

Problemy wychowawcze

Higiena osobista i opieka medyczna

Wykształcenie i zatrudnienie

Konkluzje

 

Paweł Grata

Działania ratownicze w ramach opieki społecznej w tzw. Polsce Lubelskiej

Wstęp

Organizacja działań opiekuńczych

Pomoc dla osób wysiedlonych z terenów przyfrontowych

Pomoc dla ludności żydowskiej

Pozostałe formy działań opiekuńczych

Pomoc dla repatriantów

Opieka nad inwalidami wojennymi

Próba zorganizowania pomocy dla ludności walczącej Warszawy

Konkluzje

 

Dariusz Jarosz

Problemy sytuacji materialnej emerytów i rencistów w świetle listów do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 19811989

Wstęp

Sytuacja materialna emerytów i rencistów w latach 1981–1989: próba obiektywizacji

Pisanie do KC: skala zjawiska

Położenie materialne emerytów i rencistów: obraz własny

Przyczyna zła: stary portfel i nowy stary portfel

Położenie materialne emerytów i rencistów a podziały społeczne i legitymizacja władzy

Konkluzje

 

Maciej Cesarski

Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce Ludowej

Wstęp

Polityka mieszkaniowa – cele i realia

Sytuacja mieszkaniowa i jej uwarunkowania

Ocena oraz społeczna percepcja polityki i sytuacji mieszkaniowej

 

Jerzy Krzyszkowski

Ewaluacja systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku

Wstęp

Budowa systemu pomocy społecznej po 1989 roku

Reformy systemu: ku decentralizacji

Główni odbiorcy pomocy społecznej

Pojęcie ewaluacji, jej rodzaje i modele

Ewaluacja pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.

Konkluzje

 

Bogusław Kotarba

Informowanie organów stanowiących gmin o realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Ujęcie normatywne i praktyka

Wstęp

Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ocena zasobów pomocy społecznej

Sprawozdania z realizacji rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Konkluzje

 

Anna Kołomycew

Przedsiębiorstwa społeczne w procesie koprodukcji usług publicznych. Analiza uwarunkowań prawno-instytucjonalnych

Wstęp

Koprodukcja i collaborative governance. Nowe koncepcje teoretyczne czy realna konieczność?

Przedsiębiorstwa społeczne jako dostawcy usług publicznych – możliwości i bariery

Rola przedsiębiorstw społecznych w świadczeniu usług publicznych – regulacje i zalecenia na poziomie europejskim

Prawne podstawy współpracy sektora publicznego i przedsiębiorstw społecznych

Konkluzje

 

Wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań

Źródła archiwalne

Źródła drukowane

Opracowania

Noty o autorach

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Woprosy lingwodidaktiki i metodyki prepodawanija inostrannych jazykow
Woprosy lingwodidaktiki i metodyki prepodawanija inostrannych jazykow
Syn bogini. Wincenty "Witek" Różański, wyd. 2
Syn bogini. Wincenty "Witek" Różański, wyd. 2
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Obszary polonistyki 2. Język – kultura – literatura
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl