ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką 24,15zł

Redaktorzy: Jan Olszewski, Elżbieta Małecka

ISBN: 978-83-7996-366-9

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 264

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

CZĘŚĆ I

ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAWA AUTORSKIEGO I SUGEROWANE KIERUNKI REFORM

Rozdział I

Ostatnie zmiany w prawie autorskim i propozycje dalszych reform

Uwagi wstępne

1. Przegląd ostatnich nowelizacji w prawie autorskim i nowe wykładnie Trybunału Konstytucyjnego

1.1. Wykreślenie art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

1.2. Wprowadzenie konkursu dla organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie do- starczania utworów do zasobów bibliotecznych

1.3. Dozwolony użytek w zakresie tytułów osieroconych

1.4. Nadużywanie informacji uzyskiwanych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych od organów ścigania

1.5. Supremacja prawa autorskiego nad prawem własności

2. Propozycje dalszego reformowania prawa autorskiego

2.1. Opracowanie czytelnych granic w ramach dozwolonego użytku

2.2. Roszczenie i zwiększenie przejrzystości w zakresie autorskich praw osobistych

2.3. Nowe media jako formy promocji utworów

2.4. Popularyzacja instytucji creative commons

Uwagi końcowe

 

Rozdział II

Dozwolony użytek osobisty utworów chronionych a uniwersalna dostępność publikacji (UDP)

 

Rozdział III

„Przenoszalność” autorskich praw majątkowych

Uwagi wstępne

1. Zasady przenoszenia praw inter vivos

1.2. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

1.3. Umowy licencyjne

1.4. Rodzaje licencji

2. Przeniesienie praw mortis causa

Uwagi końcowe

 

Rozdział IV

Problematyka pojęcia utworu zbiorowego

Uwagi wstępne

1. Pojęcie utworu

2. Utwór zbiorowy

2.1. Pojęcie dzieła zbiorowego w ustawie o prawie autorskim z 1926 r

2.2. Pojęcie dzieła zbiorowego na gruncie ustawy o prawie autorskim z 1952 r

3. Utwór zbiorowy obecnie

3.1. Istota utworu zbiorowego

3.2. Co jest, a co nie jest utworem zbiorowym?

Uwagi końcowe

 

Rozdział V

Prawo własności na dobrach niematerialnych w odniesieniu do praw autorskich w sieci

Uwagi wstępne

1. Utwór w Internecie

2. Zabezpieczenia techniczne

3. Test trójstopniowy

4. Plagiat w Internecie

5. Dozwolony użytek

5.1. Dozwolony użytek prywatny (osobisty)

5.2. Dozwolony użytek publiczny

6. Creative Commons

7. Pole eksploatacji

8. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w sieci

Uwagi końcowe

 

Rozdział VI

Własność intelektualna użytkownika portalu społecznościowego a regulamin portalu

Uwagi wstępne

1. Regulamin jako umowa obustronnie zobowiązująca

2. Regulamin Facebooka a prawa własności intelektualnej

3. Użytkownik a szczegółowe kwestie dochodzenia praw regulaminowych

Uwagi końcowe

 

Rozdział VII

Charakterystyka przestępstw z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wybrane zagadnienia

Uwagi wstępne

1. Zagadnienia ogólne dotyczące przepisów karnych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2. Omówienie wybranych przepisów z rozdziału pt. „Odpowiedzialność karna” ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

3. Stosowanie polskiej ustawy – statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości

Uwagi końcowe

 

Rozdział VIII

Plagiat a utwór inspirowany

Uwagi wstępne

1. Definicja

2. Autoplagiat

3. Konsekwencje dokonania autoplagiatu

4. Plagiat a inspiracja

5. Odpowiedzialność

6. Prawo cytatu

7. ZAiKS

Uwagi końcowe

 

CZĘŚĆ II

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Rozdział IX

Ochrona poufnych informacji przedsiębiorstwa – przegląd zasadniczych instrumentów prawnych

Uwagi wstępne

1. Ochrona poufnych informacji przedsiębiorstwa na gruncie prawa konkurencji, prawa handlowego oraz prawa cywilnego

2. Ochrona prawnokarna, regulacje z zakresu postępowania koncesyjnego oraz prawa pracy

Uwagi końcowe

 

Rozdział X

Koszty uzyskania przychodów z działalności twórczej

Uwagi wstępne

1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

2. Sposoby prowadzenia działalności twórczej i formy jej opodatkowania

3. Wprowadzenie limitu w zakresie odliczania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów – uzasadnienie i ocena

4. Odliczenie faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów

Uwagi końcowe

 

Rozdział XI

O prawnych skutkach śmierci w świecie (nie tylko) wirtualnym. Zarys problematyki

Uwagi wstępne

1. Świat wirtualny, konto wirtualne, dobro wirtualne, treść cyfrowa – definicja

2. Dopuszczalność dziedziczenia dóbr wirtualnych jako przedmiotów praw bezwzględnych i/lub względnych

3. Prawne regulacje dziedziczenia treści cyfrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

4. Dziedziczenie treści cyfrowych a kwestia dóbr osobistych zmarłego

Uwagi końcowe

 

Rozdział XII

Prawa autorskie związane z umowami dotyczącymi zaprojektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych

Uwagi wstępne

1. Projekt budowlany w rozumieniu art. 34 PB

2. Projekt budowlany jako utwór w rozumieniu art. 1 UPAPP

3. Prawa autorskie do projektu budowlanego w rozumieniu art. 61 UPAPP

Uwagi końcowe

 

Rozdział XIII

Możliwości wykorzystania arbitrażu i mediacji w rozwiązywaniu sporów w sprawach z za-kresu prawa własności intelektualnej

Uwagi wstępne

1. Pojęcie sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej

2. Zjawisko ADR

2.1. Arbitraż

2.2. Mediacja

2.3. Ogólna zdatność sporu

3. Możliwości wykorzystania arbitrażu i mediacji w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa własności intelektualnej (szczególna zdatność sporów z zakresu prawa własności intelektualnej)

3.1. Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu własności przemysłowej

3.2. Zdatność mediacyjna sporów z zakresu własności przemysłowej

3.3. Zdatność arbitrażowa sporów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

3.4. Zdatność mediacyjna sporów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Komisja Prawa Autorskiego

Uwagi końcowe

 

CZĘŚĆ III

ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Rozdział XIV

Wynalazek – pojęcie oraz sposoby jego skutecznej ochrony jako nowatorskiego rozwiązania technicznego na gruncie prawa własności intelektualnej

Uwagi wstępne

1. Pojęcie wynalazku

2. Ochrona praw wynalazcy

3. Procedura patentowa

4. Wyłączenia ustawowe

Uwagi końcowe

 

Rozdział XV

Ewolucja systemu ochrony własności przemysłowej – prace urzędu patentowego RP

 

Rozdział XVI

Jednolity system ochrony patentowej w Unii Europejskiej

Uwagi wstępne

1. Powstanie jednolitego systemu ochrony patentowej

2. Patent europejski o jednolitym skutku

3. Jednolity Sąd Patentowy

Uwagi końcowe

 

Rozdział XVII

Zasadność ograniczenia prawa patentu

Uwagi wstępne

1. Przywilej komunikacyjny

2. Wykorzystanie wynalazku do celów państwowych

3. Przywilej badawczy

4. Przywilej rejestracyjny

5. Przywilej apteczny

6. Przywilej farmerski

7. Uprawnienia używaczy

8. Wyczerpanie patentu

Uwagi końcowe

 

Rozdział XVIII

Oznaczenia geograficzne w kontekście Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie handlu i inwestycji UE-USA

Uwagi wstępne

1. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona w USA

2. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona w Unii Europejskiej

3. Oznaczenia geograficzne w ramach Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Wolnego Handlu i Inwestycji (TTIP)

Uwagi końcowe

 

Rozdział XIX

Wypaczenie znaku towarowego

Uwagi wstępne

1. Pojęcie, cechy oraz cele znaku towarowego

2. Rodzaje znaków towarowych

3. Wyłączenie udzielenia praw ochronnych

4. Czym jest wypaczenie znaku towarowego?

Uwagi końcowe

 

Rozdział XX

Status prawny organów postępowania upadłościowego w procesie dotyczącym ochrony własności przemysłowej

Uwagi wstępne

1. Roszczenia cywilnoprawne z zakresu ochrony własności przemysłowej

2. Legitymacja czynna do występowania w procesie dotyczącym ochrony własności przemysłowej

3. Legitymacja czynna do występowania w procesie cywilnym po ogłoszeniu upadłości

4. Legitymacja czynna do występowania w procesie cywilnym w czasie postępowania restrukturyzacyjnego

Uwagi końcowe

Bibliografia

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej
Wartości i idee a polityka
Wartości i idee a polityka
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka
Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl