ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań 31,50zł

Autor: Waldemar Furmanek

ISBN: 978-83-7996-445-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 402

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wprowadzenie

Część pierwsza

WYBRANE ZJAWISKA EKONOMII WYZWANIEM DLA HUMANISTYCZNEJ PEDAGOGIKI PRACY

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Wybrane problemy teoretyczne

Człowiek w centrum zainteresowań edukacji i ekonomii

Edukacja przedmiotem zainteresowania ekonomii

Ekonomizacja języka pedagogiki

W poszukiwaniu nowego modelu życia

Cywilizacja miłości a ekonomia

Prymat człowieka nad kapitałem

Konflikt pracy i kapitału na obecnym etapie historycznym

Niektóre konsekwencje prymatu człowieka nad kapitałem

Ekonomizm, liberalizm i konsumpcjonizm

Potrzeba reinterpretacji pojęcia „homo oeconomicus”

ROZDZIAŁ II

Gospodarka i ekonomia w procesie przemian

Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych

Nowa gospodarka i nowa ekonomia

Znaczenie wiedzy jako czynnika produkcji – gospodarka oparta na wiedzy

Nowe funkcje wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy

Zarządzanie wiedzą

Wiedzochłonność wyników pracy

Znaczenie kadr w nowoczesnej gospodarce

ROZDZIAŁ III

Z teorii kapitału intelektualnego

Nowa treść pojęcia „kapitał”

Kapitał a zasoby

Kapitał ludzki (osobowy), kapitał intelektualny

Kapitał ludzki w teorii ludzkiego rozwoju

Kapitał społeczny

Kapitał ludzki a kapitał społeczny

Kapitał strukturalny

Kapitał relacyjny

Zarządzanie zasobami ludzkimi czy kapitałem ludzkim?

Kapitał intelektualny w konwencji pedagogiki

Ekonomia i ekonomika oświaty we współczesnej pedagogice pracy

Edukacja a życie społeczne i gospodarcze

Opłacalność edukacji w Polsce. Finansowanie edukacji

Współdziałanie edukacji i gospodarki

Część druga

WYBRANE PRZEMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU PRACY

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Współczesny rynek pracy, próba pedagogicznego oglądu

Sens pojęć: „rynek” i „rynek pracy” w ekonomii

Pojęcie „rynek”

Pojęcie „rynek” w naukach ekonomicznych

Teorie rynku pracy

Podstawowe kategorie ekonomii

Pojęcie „rynek współczesny”

Rynek pracy

Praca jako usługa

Ogólne funkcje rynku

Specyficzne cechy rynku pracy

Kierunki przemian rynku XXI wieku

ROZDZIAŁ II

Przemiany cywilizacyjne pracy a rynek pracy

Czas transformacji cywilizacyjnej czasem przemian na rynku pracy

Kierunki przemian pracy człowieka

Rola edukacji i wychowania w sytuacji zmieniającego się rynku

Przemiany pracy w modelu cywilizacji informacyjnej

ROZDZIAŁ III

Nowa praca człowieka

Podstawowe założenia metodologiczne

Rewolucja w pracy człowieka. Praca jako towar

Nowa praca. Zarys problematyki

Wymiary nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej

Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych a praca w cywilizacji informacyjnej

Konsekwencje wszechobecności technologii informacyjnych dla pracy człowieka

Antynomia człowiek–maszyna/komputer

Charakterystyka pojęcia „nowa praca”

Wszechobecność technologii marketingu i reklamy

Personalizacja wytworów. Elastyczne linie produkcyjne

Nowe tworzywa pracy. Dematerializacja pracy

Technologie wyznaczają niezbędne kompetencje

Wiedzochłonność dóbr materialnych – wytworów pracy ludzi

Nowe wyniki nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej

Reindustrializacja i dezindustrializacja

Nowe środowisko pracy człowieka

Praca a nowe technologie

Analiza komparatystyczna pracy człowieka w nowej rzeczywistości

Podział pracy a nowe role człowieka

Podział pracy wymaganiem technologii

Niektóre skutki rozwoju cywilizacji informacyjnej dla rynku pracy

ROZDZIAŁ IV

Rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym

Cyfrowy wymiar przyszłości. Społeczeństwo cyfrowe

Nowe technologie a rynek pracy

Nowy rynek w cywilizacji informacyjnej – nowe społeczeństwo cyfrowe

Rynek pracy w społeczeństwie wiedzy

Społeczeństwo sieciowe i informacjonalizm

Rynek i rynek pracy w cywilizacji informacyjnej a wyzwania dla edukacji

Trudny rynek pracy – próba pedagogicznego oglądu

Rynek i rynek pracy a konieczne zmiany w edukacji

ROZDZIAŁ V

Zmienność form organizacji i świadczenia pracy w społeczeństwie informacyjnym

Nowe formy organizacji i świadczenia pracy

Zmiany w strukturze czasu pracy i czasu życia

ROZDZIAŁ VI

Elastyczne formy zatrudniania pracowników

Pojęcie elastyczności zatrudnienia

Dzielenie się pracą. Dzielenie pracy

Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia niepracowniczego

ROZDZIAŁ VII

Telepraca. Rozszerzanie się nowych form organizacji świadczenia pracy

Pojęcie i cechy telepracy

Praca lokalna a telepraca

Wartości z telepracy dla pracodawcy i dla pracownika

Część trzecia

KONSUMPCJONIZM – RYNEK – STYL ŻYCIA

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Eksplikacja pojęć opisujących przemiany współczesnego rynku

Pojęcie: „konsument”

Pojęcie: „konsumpcja”

Prosument, prosumcja

Dekonsumpcja

Konsumpcjonizm jako ważne zjawisko rynku okresu transformacji

Konsumpcjonizm jako system postaw

Konsumpcjonizm jako styl życia

Konsumpcjonizm jako przekonanie o konieczności wyboru

Świątynie konsumpcji

Pojęcie konsumeryzm

Podstawowe prawa konsumentów

Konsumpcjonizm a prymat człowieka

Prymat technologii nad człowiekiem

ROZDZIAŁ II

Rynek a model konsumpcji

Rynek a zniewolenie człowieka

Model konsumpcji a wolność człowieka

Kultura konsumpcji

Utowarowienie wartości i zjawisk życia

Konsumpcjonizm a wartości

Konsumpcyjny styl życia jako wybór etyczny

Konsumpcjonizm a utylitaryzm i hedonizm

Postmodernizm a konsumpcjonizm

ROZDZIAŁ III

Konsumpcjonizm a podstawowe kategorie aksjologii

Konsumpcjonizm a prawda i dobro

Konsumptariat jako społeczeństwo zewnątrzsterowne

Świadoma konsumpcja dziś

Konsumpcjonizm a godność człowieka

Konsumpcjonizm a odpowiedzialność

Odpowiedzialność w świecie konsumpcji

Konsumpcjonizm. Wyzwania dla pedagogiki pracy

Utylitaryzm a edukacja w kontekście konsumpcjonizmu

ROZDZIAŁ IV

Nowy rynek w cywilizacji informacyjnej – nowe społeczeństwo cyfrowe

Kierunki przemian rynku w dobie globalizacji

Wiek dostępu, rynek dostępu. Wyjaśnienie pojęć

Dostęp zamiast własności

Rynek dostępu. Opis zjawiska

Rynek sieciowy to rynek dostępu

Wykluczenie cyfrowe

Praca w sieci. Wielu-do-wielu

ROZDZIAŁ V

Wybrane zjawiska charakteryzujące wiek dostępu

Podstawowe kierunki zmian

Kontrolowanie idei

Zjawiska rynku dostępu w rolnictwie

Wszystko jest na sprzedaż

Czas życia produktu swoistym towarem

Komercjalizacja ludzkiego czasu, przeżyć i doznań

ROZDZIAŁ VI

Komercjalizacja nauki. Utowarowienie własności intelektualnej

Komercjalizacja kultury

Dematerializacja pieniądza. Karty bankomatowe

Dematerializacja pracy. Utwory i usługi cyfrowe

Recesja znaczenia pracy

ROZDZIAŁ VII

Niektóre konsekwencje rozwijającego się rynku dostępu

Gospodarka korporacyjna

Sterowanie klientem (LTV – life time value)

Przechodzenie od producenta i wytwarzania do agenta i dystrybucji

Tworzenie technologii relacyjnych

Tworzenie nowych wspólnot konsumenckich

Część czwarta

BEZROBOCIE JAKO ZJAWISKO I OBIEKT BADAŃ

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Bezrobocie jako zjawisko cywilizacyjne. Wybrane problemy z teorii bezrobocia

Eksplikacja pojęcia „bezrobocie”

Jan Paweł II o bezrobociu

Bezrobocie jako zjawisko cywilizacyjne

ROZDZIAŁ II

Rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia

Rodzaje bezrobocia

Przyczyny bezrobocia

Osobowe, społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia

ROZDZIAŁ III

Bezrobocie w Polsce

Cechy polskiego bezrobocia

Gwałtowny wzrost liczby osób bezrobotnych

ROZDZIAŁ IV

Bezrobocie jako obiekt badań nauk ekonomicznych

Ekonomiczna charakterystyka bezrobocia

Skutki ekonomiczne bezrobocia

Bezrobocie w ujęciu ilościowym

ROZDZIAŁ V

Bezrobocie problemem badań w socjologii

Bezrobocie chorobą społeczną

Bezrobocie a życie rodzinne

ROZDZIAŁ VI

Psychologiczna interpretacja bezrobocia

Podmiotowe ujmowanie bezrobocia

Koncepcje psychologiczne opisujące powstawanie zaburzeń wskutek bezrobocia

Koncepcje psychologii humanistycznej

Teoria samoaktualizacji A. Maslowa

Kryzys poczucia jakości życia

...

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Procesy kierowania w administracji publicznej
Procesy kierowania w administracji publicznej
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl