ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych (na przykładzie województwa podkarpackiego) 31,50zł

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 20

Autor: Roman Chorób

ISBN: 978-83-7996-480-2

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 364

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Uzasadnienie tematu

Cel, przedmiot i zakres badań oraz hipotezy badawcze

Materiały źródłowe i główne metody badań

A. Metodyka badań dyspersji przestrzennej stopnia zaawansowania związków integracyjnych w województwie podkarpackim

B. Metodyka badań terytorialnego zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego

C. Metodyka badań producentów rolnych prowadzących produkcję towarową na obszarze województwa podkarpackiego

D. Metodyka badań podmiotów sfery przetwórstwa spożywczego prowadzących działalność na obszarze województwa podkarpackiego

E. Zakres i metodyka badań inicjatyw klastrowych oraz podmiotów-uczestników struktur klastrowych

 

Rozdział I

Procesy oraz formy integracji w gospodarce żywnościowej

1.1. Charakterystyczne cechy rynku rolnego i żywnościowego

1.2. Idea powiązań integracyjnych

1.3. Motywy rozwoju więzi integracyjnych w gospodarce rynkowej

1.4. Klasyfikacja związków integracyjnych

1.5. Zestawienie wybranych form integracji pionowej i poziomej

1.6. Przykłady wsparcia rozwoju relacji integracyjnych w wybranych krajach UE

 

Rozdział II

Studium koncepcji innowacyjnych powiązań integracyjnych

2.1. Innowacje w procesach integracyjnych

2.2. Zarys idei oraz genezy pojęcia struktur klastrowych

2.3. Klastry a inicjatywy klastrowe – aspekty porównawcze

2.4. Formy prawne kreowania inicjatyw i struktur klastrowych

2.5. Korzyści i zalety funkcjonowania struktur innowacyjnych

2.6. Ograniczenia i zagrożenia płynące z funkcjonowania klastrów

 

Rozdział III

Stan zaawansowania powiązań integracyjnych w województwie podkarpackim oraz ich uwarunkowania

3.1. Główne elementy struktury organizacyjnej produkcji rolniczej w województwie podkarpackim

3.2. Kwantyfikacja i analiza związków pomiędzy rolnictwem a przemysłem spożywczym

3.3. Charakterystyka potencjału produkcyjnego jednostek przemysłu spożywczego

3.4. Otoczenie instytucjonalne

 

Rozdział IV

Zróżnicowanie przestrzenne stopnia zaawansowania związków integracyjnych rolnictwa z przetwórstwem w województwie podkarpackim

4.1. Analiza przestrzennej dyspersji stopnia zaawansowania więzi integracyjnych

4.2. Determinanty terytorialnego zróżnicowania powiązań integracyjnych

4.3. Ewaluacja i kwantyfikacja wpływu wybranych czynników na dyspersję przestrzenną i poziom zaawansowania związków integracyjnych

4.4. Taksonomiczna analiza terytorialnego zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa woje-wództwa podkarpackiego na tle kraju

4.5. Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej, zasiewów i użytków rolnych w woje-wództwie podkarpackim na poziomie powiatów

 

Rozdział V

Możliwości rozwoju i zależności między ekspansją powiązań integracyjnych a wybranymi charakterystykami podmiotów

5.1. Strategiczne czynniki rozwoju powiązań integracyjnych w świetle badań producentów rolnych

5.2. Kluczowe determinanty ekspansji związków integracyjnych w świetle badań właścicieli firm przetwórczych

5.3. Zależności między stanem zaawansowania więzi integracyjnych a wybranymi charakterystykami producentów rolnych

5.4. Powiązania między stopniem zaawansowania więzi integracyjnych a wybranymi zmiennymi opisującymi podmioty przetwórcze

 

Rozdział VI

Główne czynniki rozwoju struktur klastrowych w ujęciu teoretycznym

6.1. Przesłanki i ekonomiczne uzasadnienie powstawania klastrów

6.2. Procesy rozwoju i fazy cyklu życia struktur klastrowych

6.3. Determinanty ekonomiczne ekspansji klastrów

6.3.1. Uwarunkowania podażowe

6.3.2. Czynniki popytowe

6.3.3. Uwarunkowania strukturalne

6.4. Czynniki instytucjonalne warunkujące rozwój struktur klastrowych

6.4.1. Instytucje towarzyszące rozwojowi klastrów

6.4.2. Polityka wsparcia struktur klastrowych

6.4.3. Możliwości rozwoju inicjatyw klastrowych w sektorze rolno-żywnościowym

 

Rozdział VII

Stan i determinanty rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim w opinii producentów rolnych i przedstawicieli firm przetwórczych

7.1. Przegląd funkcjonujących inicjatyw klastrowych

7.2. Czynniki kształtujące rozwój powiązań integracyjnych w opinii producentów rolnych

7.3. Determinanty i możliwości rozwoju struktur integracyjnych według opinii przedstawicieli firm przetwórczych

7.4. Korelacje między ekspansją struktur klastrowych a wybranymi charakterystykami producentów rolnych

7.5. Zależności między rozwojem klastrów a wybranymi zmiennymi opisującymi podmioty przetwórcze

 

Rozdział VIII

Diagnoza uwarunkowań, ograniczenia i perspektywy ekspansji struktur klastrowych w województwie podkarpackim

8.1. Ocena stanu i możliwości rozwoju inicjatyw klastrowych a specyfika branży rolno-spożywczej

8.2. Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju klastrów w opinii przedstawicieli instytucji zarządzających strukturami klastrowymi

8.3. Czynniki wpływające na rozwój oraz bariery ekspansji struktur klastrowych według opinii przedsiębiorców-uczestników inicjatywy klastrowej

8.4. Powiązania między rozwojem klastrów a wybranymi charakterystykami podmiotów-członków inicjatywy klastrowej

8.5. Rekomendacje, prognoza i kierunki rozwoju województwa podkarpackiego z uwzględnieniem klastrów

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl