ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką 31,50zł

Redakcja naukowa: Janina Ciechanowicz-McLean, Jan Olszewski

ISBN: 978-83-7996-517-5

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 314

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

CZĘŚĆ I

OCHRONA ŚRODOWISKA – ZAGADNIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I

Prawno-ekonomiczne aspekty zmian klimatu w XXI wieku

1. Powstanie prawa ochrony klimatu jako odpowiedź prawników na skutki zmian klimatycznych

2. Instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony klimatu

3. Rola Unii Europejskiej w walce z globalnym ociepleniem

4. Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu, sporządzone w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.

ROZDZIAŁ II

Przegląd źródeł i form opracowywania i udostępniania informacji
o środowisku

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia, tematy, cele, formy udostępniania informacji

o środowisku

3. Źródła prawa związane z obowiązkami informacyjnymi o środowisku – ogólna charakterystyka

3.1. Regulacje UE wprowadzające obowiązki informacyjne o środowisku

3.2. Polskie ważniejsze regulacje wprowadzające obowiązki informacyjne
o środowisku

3.3. Obowiązki informacyjne w Konstytucji

3.4. Obowiązki informacyjne w ustawie Prawo ochrony środowiska (POŚ)

3.5. Obowiązki informacyjne w ustawie o ochronie przyrody (OchPrzU)

3.6. Obowiązki informacyjne w ustawie o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (UdInfŚrU)

4. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku

5. Przegląd najważniejszych form organizacyjnych wskazanych w UdInfŚrU
w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych. Ogólna charakterystyka

5.1. Podstawowe obowiązki informacyjne poprzez opracowanie i udostępnianie różnorodnych danych (np. które wyliczają regulacje związane z prawem ochrony środowiska)

5.2. Obowiązki informacyjne w uspołecznionej i konsultowanej procedurze
w zakresie opracowania dokumentów

5.3. Informowanie poprzez aktywne i wieloetapowe włączanie społeczeństwa w proces tworzenia wspólnych dokumentów o środowisku przez organy publiczne

6. Przegląd najnowszych nowelizacji przepisów UdInfŚrU odnoszących się do procesów informacyjnych

6.1. Dostosowanie formy i rodzajów informacji do treści z wniosków osób zainteresowanych

6.2. Rozszerzanie przedmiotowego zakresu informacji dla społeczeństwa

7. Wpływ orzecznictwa na jakość procesów informowania

8. Podsumowanie i propozycje korekt

ROZDZIAŁ III

Ochrona środowiska naturalnego człowieka w ujęciu nauk
o bezpieczeństwie i kryminologii

1. Wprowadzenie

2. Społeczne aspekty analizy zagadnień dotyczących środowiska naturalnego człowieka

3. Zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego

4. Ekokryminologia

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV

Między liberalizmem a ekologizmem – doktryna zielonego liberalizmu

1. Wprowadzenie

2. Liberalizm

2.1. Liberalizm klasyczny

2.2. Liberalny socjalizm

2.3. Neoliberalizm

3. Ekologizm

4. Zielony liberalizm

4.1. Zielony liberalizm w praktyce

5. Podsumowanie

CZĘŚĆ II

OCHRONA ŚRODOWISKA A PODEJMOWANIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE

 

ROZDZIAŁ V

Unieszkodliwianie azbestu jako element ochrony środowiska

1. Wprowadzenie

2. Historia odkrycia i zastosowania azbestu

3. Azbest jako pojęcie prawne

4. Usunięcie azbestu z budynków i unieszkodliwienie odpadów azbestowych jako substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska

5. Program Rady Ministrów dotyczący usuwania azbestu

6. Programy lokalne i regionalne usuwania azbestu

7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VI

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

1. Wprowadzenie

2. Organy właściwe do wydania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów

3. Obligatoryjne elementy wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

4. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

5. Termiczne przetwarzanie odpadów

6. Kompletność wniosku

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VII

Wybrane aspekty finansowania ochrony środowiska w teorii
i orzecznictwie

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie ochrony środowiska

3. Zasady finansowania ochrony środowiska w świetle poprzednio obowiązujących regulacji prawnych

3.1. Finansowanie ochrony środowiska w latach 80. XX wieku

3.2. Nowe regulacje prawne w stosunku do ochrony środowiska w zakresie funduszy celowych

4. Obowiązujące przepisy prawa a ochrona środowiska

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VIII

Uwarunkowania formalnoprawne eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnych wytwarzających pola elektromagnetyczne

1. Wprowadzenie

2. Instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające pola elektromagnetyczne

3. Obowiązek zgłaszania zmian dotyczących instalacji

4. Obowiązek wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych

5. Sankcje za brak wykonania obowiązków związanych z eksploatacją instalacji radio- komunikacyjnych (PEM)

6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IX

Ekożywność – sukces czy niewykorzystana szansa rolnictwa ekologicznego?

1. Wprowadzenie

2. Historia regulacji sektora żywności ekologicznej

3. Żywność ekologiczna – definicja i informacje ogólne

4. Zakres i cel regulacji Rozporządzenia 834/2007

5. Używanie przez przedsiębiorców znaku rolnictwa ekologicznego

6. Pojęcie, treść i forma oznakowania środków spożywczych

7. Certyfikat rolnictwa ekologicznego

8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ X

Implementacja przepisów unijnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Wprowadzenie

2. Geneza zainteresowania Unii Europejskiej gospodarowaniem odpadami

3. Odpady – definicja

4. Wpływ przepisów unijnych na gospodarkę odpadami w Polsce

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XI

Ekologiczny wymiar prywatnego i publicznego transportu w mieście
(na przykładzie Rzeszowa)

1. Wprowadzenie

2. Zagadnienia ochrony powietrza i innych zasobów naturalnych w przepisach prawa

3. Transport prywatny i publiczny w Rzeszowie w ujęciu ekologicznym

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XII

Szkodnictwo leśne jako jedno z zagrożeń antropogenicznych w lasach. Przeciwdziałanie i zwalczanie przez służbę leśną

1. Wprowadzenie

2. Zasady zachowania się w lesie

3. Rodzaje szkodnictwa leśnego

4. Zapobieganie szkodnictwu leśnemu

5. Zwalczanie szkodnictwa leśnego

6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XIII

Przesłanki wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska w drodze decyzji administracyjnej

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie i znaczenie opłaty za korzystanie ze środowiska

3. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska

4. Organy uprawnione do poboru opłaty za korzystanie ze środowiska

5. Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska i obowiązek ewidencyjny

6. Przesłanki wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska w drodze decyzji administracyjnej

7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XIV

Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju a sytuacja przedsiębiorstw
z sektora MŚP na rynku zamówień publicznych

1. Wprowadzenie

2. „Prośrodowiskowe” środki prawne w ramach systemu zamówień publicznych

3. Warunki udziału w postępowaniu

4. Opis przedmiotu zamówienia

5. Kryteria oceny ofert

6. Podsumowanie

CZĘŚĆ III

OCHRONA ŚRODOWISKA A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA

 

ROZDZIAŁ XV

Poprawa efektywności energetycznej i rynek usług energetycznych

1. Wprowadzenie

2. Usługa energetyczna

3. Standaryzacja praktyk rynkowych

4. Wieloźródłowe finansowanie rynku usług energetycznych

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XVI

Pomoc publiczna na nieefektywne sieci ciepłownicze?

1. Wprowadzenie

2. Pomoc publiczna

3. Wsparcie efektywnych sieci ciepłowniczych (GBER)

4. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (USOIG)

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XVII

Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie ochrony środowiska i jej wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez profesjonalnych uczestników rynku energii. Wybrane elementy problematyki

1. Wprowadzenie

2. Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo energetyczne

3. Status prawny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako organ koncesyjny

5. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako organ zatwierdzający taryfy

6. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a zwolnienie ze świadczenia usług przedsiębiorstwa energetycznego

7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych

8. Rola Prezesa URE w procesie przetargowym na nowe moce wytwórcze lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a odnawialne źródła energii

9.1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a odnawialne źródła energii – obowiązek informacyjny

9.2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki a odnawialne źródła energii – organ rejestrowy

9.3. Prezes URE a odnawialne źródła energii – obowiązek sporządzenia zbiorczego

raportu rocznego

9.4. Prezes URE a odnawialne źródła energii – świadectwa pochodzenia

9.5. Prezes URE a odnawialne źródła energii – aukcje

10. Podsumowanie – konkluzja

ROZDZIAŁ XVIII

Rynek energii Unii Europejskiej a ochrona środowiska – wybrane zagadnienia

1. Wprowadzenie

2. Kilka uwag dotyczących rynku energii w Unii Europejskiej i w Polsce

3. Zapewnienie ochrony środowiska w energetyce w prawie unijnym

3.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

3.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009
i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE

3.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009
i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE

4. Pozostałe kwestie

5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ XIX

Recykling elektrośmieci, odzyskiwanie metali szlachetnych

1. Wprowadzenie

2. Definicja elektrośmieci

3. Statystyki

4. Szkodliwość elektrośmieci dla środowiska i człowieka

...

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli
Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl