ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 97, Seria Prawnicza, Prawo 21 22,05zł

Redaktor naukowy: Renata Świrgoń-Skok, Grzegorz Moroń

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3508

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 208

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 (z VAT

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Contents

ARTYKUŁY

 

LIDIA BRODOWSKI, DAGMARA KUŹNIAR-KWIATEK

Ekstradycyjny charakter przestępstwa

TOMASZ CHŁOPECKI

Kształtowanie się notariatu na ziemiach polskich od X do XVIII wieku. Zarys problematyki historycznej i prawnej

ANETA KOWALCZYK

Bezrobocie a niepełnosprawność. Rehabilitacja zawodowa jako przejaw aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia

ANNA MARCINKOWSKA

Uwagi co do zgody pacjenta na zabieg medyczny jako formy ochrony autonomii jednostki oraz warunków legalności zabiegu leczniczego w rozumieniu art. 192 k.k. przy zastosowaniu telemedycyny

ANNA OPAR

Recydywa w ujęciu polskiego prawa karnego – ewolucja regulacji w polskich kodeksach karnych z 1932, 1969 i 1997 roku

PETER POLÁK, ONDREJ KUBÍK

Psychological aspects of the interrogation tactics of an accused (Psychologiczne aspekty taktyki przesłuchań oskarżonego)

PETER POLÁK

Opportunities regarding the utilisation of anonymous witness testimony as evidence according to Strasbourg Court case law (Możliwości wykorzystania anonimowych zeznań świadków jako dowodów zgodnie z orzecznictwem Trybunału w Strasburgu)

MAGDALENA PRZĄDKA-LESZCZYŃSKA

Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie programów telewizyjnych – problem relacji pomiędzy organami regulacyjnymi

 

MILAN SUDZINA

Rozhodujúce právo podľa prepracovaného znenia nariadenia o insolvenčnom konaní (Prawo właściwe w ramach rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego)

MILAN SUDZINA

Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (historické aspekty a právne účinky) (Wpisanie prawa do katastru nieruchomości Republiki Słowackiej (aspekty historyczne i skutki prawne)

SŁAWOMIR ZWOLAK

Używanie i ochrona symboli jednostek samorządu terytorialnego

 

GLOSY

 

ANNA GOLONKA

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 stycznia 2016 roku (II AKa 493/15)

GRZEGORZ MAROŃ

Glosa do wyroku federalnego Sądu Apelacyjnego dla 4. Okręgu z 25 maja 2017 roku w sprawie International Refugee Assistance Project v. Trump, 857 F. 3D 554 (4th CIR. 2017)

 

SPRAWOZDANIA

 

MAGDALENA KOMAR-ZABŁOCKA

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji „Rzymskie korzenie procesu karnego” Rzeszów 19–20 października 2017 roku, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski

KAROL PIĘKOŚ

System ochrony praw człowieka w Europie oraz Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne z okazji 60. rocznicy Trak-tatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka, Warszawa, 24–25 kwietnia 2017 roku.

Afiliacje

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl