ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia 23,10zł

redakcja naukowa: Sabina Grabowska

ISBN: 978-83-7996-505-2

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 222

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Część pierwsza

PAŃSTWO

 

Rozdział 1.1. Doktryny i teorie pochodzenia państwa

1. Państwo w starożytności

2. Doktryny średniowieczne

3. Teorie nowożytne

Rozdział 1.2. Państwo – znaczenie terminu oraz cechy

1. Charakterystyka terminu państwo

2. Cechy państwa

3. Funkcje państwa

Rozdział 1.3. Typy i formy państwa w ujęciu historycznym

1. Formy państwa w okresie niewolnictwa

2. Formy państwa w epoce feudalnej

3. Państwo kapitalistyczne

4. Państwo socjalistyczne

Rozdział 1.4. Władza w państwie

1. Władza polityczna

2. Władza publiczna

3. Legitymizacja władzy

Rozdział 1.5. Formy państwa

1. Charakterystyka i typy państw

2. Państwo unitarne

3. Federacja

Rozdział 1.6. Rola narodu w państwie

1. Naród jako suweren

2. Rola jednostki w państwie

3. Rola państwa i narodu w procesie integracji europejskiej

Rozdział 1.7. Miejsce obywatela w państwie

1. Prawa, wolności i obowiązki obywatela

2. Społeczeństwo obywatelskie

3. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego

Rozdział 1.8. System sprawowania władzy w państwie

1. System prezydencki i półprezydencki

2. System kanclerski

3. System parlamentarno-gabinetowy

Rozdział 1.9. Podział władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Władza ustawodawcza

2. Władza wykonawcza

3. Władza sądownicza

Rozdział 1.10. Organizacje w państwie

1. Partie polityczne i systemy partyjne

2. Grupy interesów (grupy nacisku)

Rozdział 1.11. Typy reżimów politycznych

1. Demokracja

2. Autorytaryzm

3. Totalitaryzm

Rozdział 1.12. Demokratyczne państwo prawne

1. Republikański model demokratycznego państwa prawa

2. Liberalny model demokratycznego państwa prawa

3. Socjalny model demokratycznego państwa prawa

4. Gwarancje państwa prawnego

5. Zasady demokratycznego państwa prawa w polskiej konstytucji

 

Część druga

PRAWO

 

Rozdział 2.1. Prawoznawstwo

1. Ujęcie teoretyczne prawoznawstwa

2. Nauka prawa i jej dziedziny

3. Metody badawcze stosowane w prawoznawstwie

Rozdział 2.2. Koncepcje pojmowania prawa

1. Prawo naturalne

2. Szkoła historyczna

3. Pozytywizm prawniczy

4. Solidaryzm w prawie

5. Szkoła psychologiczna w prawie

6. Funkcjonalizm prawniczy

7. Współczesne teorie – przykłady

Rozdział 2.3. Normy prawne

1. Norma prawna

2. Przepis prawa

3. Język prawny

4. Język prawniczy

Rozdział 2.4. Wykładnia prawa

1. Koncepcje wykładni

2. Podziały wykładni

3. Dyrektywy interpretacyjne wykładni

4. Reguły kolizyjne

5. Reguły wnioskowania prawniczego

6. Luka prawna

Rozdział 2.5. Źródła prawa

1. Zasady stanowienia prawa

2. Umowy

3. Prawo precedensowe

4. Prawo zwyczajowe

Rozdział 2.6. System prawa

1. Pojęcie i gałęzie systemu prawa

2. Prawo przedmiotowe

3. Prawo podmiotowe

4. Prawo publiczne i prywatne

5. Prawa człowieka

Rozdział 2.7. System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej

1. Akty prawa wewnątrzpaństwowego

2. Akty prawa międzynarodowego

Rozdział 2.8. Samorząd terytorialny

1. Pojęcie samorządu terytorialnego

2. Zasady ustroju i działania samorządu terytorialnego

3. Cechy jednostki samorządu terytorialnego

4. Samorząd gminny

5. Samorząd powiatowy

6. Samorząd wojewódzki

7. Działalność obywatelska na szczeblu lokalnym

Rozdział 2.9. Stosunek prawny

1. Pojęcie stosunku prawnego

2. Podmioty stosunku prawnego

3. Przedmiot stosunku prawnego

4. Treść stosunku prawnego

5. Zdarzenia prawne

Rozdział 2.10. Stosowanie prawa

1. Tworzenie prawa

2. Przestrzeganie prawa

3. Teorie stosowania prawa

Rozdział 2.11. Odpowiedzialność prawna

1. Charakterystyka odpowiedzialności prawnej

2. Rodzaje odpowiedzialności prawnej

Rozdział 2.12. Jednostka w prawie

1. Jednostka w krajowym systemie ochrony prawnej

2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Practical linguistics
Practical linguistics
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln: Interdisziplinäre Perspektiven, Bd. 2
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln: Interdisziplinäre Perspektiven, Bd. 2
Language Typology. Preliminaries and Principles
Language Typology. Preliminaries and Principles
Średniowieczni władcy i ich otoczenie, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 5
Średniowieczni władcy i ich otoczenie, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 5
Procesy kierowania w administracji publicznej
Procesy kierowania w administracji publicznej
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. II
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku
Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku
POE-LAND. Studia i szkice
POE-LAND. Studia i szkice
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl