ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 23, K. Szara 0,00zł

Autor: Katarzyna Szara

ISBN: 978-83-7996-531-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 338

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Założenia badawcze

1.1. Problematyka badawcza

1.2. Cel i hipotezy

1.3. Metodyka i przedmiot badań

ROZDZIAŁ 2. Kapitał kreatywny w teorii nauk ekonomicznych

2.1. Identyfikacja i istota kreatywności

2.2. Kreatywność jako podstawa działań przedsiębiorczych i tworzenia innowacji

2.3. Miejsce kreatywności w teorii „twórczej destrukcji” J.A. Schumpetera

2.4. Istota teorii klasy kreatywnej R. Floridy

2.5. Zakres przedmiotowy kapitału kreatywnego

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie rozwoju w lokalnej przestrzeni terytorialnej z uwzględnieniem

wymiaru gospodarczego i społecznego

3.1. Założenia rozwoju regionalnego i lokalnego

3.2. Lokalizacja jako wyznacznik rozwoju regionalnego

3.3. Teorie wzrostu i rozwoju

3.3.1. Przesłanki teorii wzrostu i rozwoju od góry

3.3.2. Znaczenie teorii wzrostu i rozwoju od dołu i mezoteorii

3.4. Uwarunkowania rozwoju lokalnego

ROZDZIAŁ 4. Identyfikacja działań lokalnych wpływających na rozwój kapitału

kreatywnego

4.1. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki rozwoju lokalnego

4.2. Specyfika polityki rozwoju gospodarczego

4.3. Glokalizacja jako wynik procesów lokalizacji i globalizacji

4.4. Gmina jako lokalny system kreatywności rozwoju społeczno-gospodarczego

4.5. Podział i charakterystyka wybranych czynników determinujących występowanie

kapitału kreatywnego

ROZDZIAŁ 5. Potencjał lokalny Podkarpacia w zakresie rozwoju kapitału kreatywnego

5.1. Podkarpacie jako terytorium ukierunkowane na rozwój  

5.2. Urzędy gmin jako miejsce do rozwoju kreatywności

5.2.1. Składowe kreatywności

5.2.2. Czynniki sprzyjające kreatywności na stanowisku pracy

5.2.3. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i barier w urzędach gmin

5.3. Przedsiębiorczość i innowacyjność w podkarpackich przedsiębiorstwach jako

środowisko dla kreatywności

5.4. Oddziaływanie infrastruktury kultury na rozwój lokalny

5.5. Determinanty i ograniczenia rozwoju lokalnego w opinii administracji i mieszkańców

ROZDZIAŁ 6. Ocena gmin województwa podkarpackiego według zmodyfikowanych

zmiennych opisujących kategorie „3T”

6.1. Dobór wskaźników do analizy i charakterystyki gmin Podkarpacia ze względu na

kategorię talentu, technologii, tolerancji i infrastruktury kultury

6.2. Zagregowana ocena gmin Podkarpacia w układzie przyjętych zmiennych

6.3. Potencjał gmin do aktywizacji kapitału kreatywnego

6.4. Znaczenie zmiennych opisujących kategorie „3T” w opinii respondentów

6.5. Typologia gmin na podstawie ocen zmiennych opisujących kategorie „3T” przez

respondentów

ROZDZIAŁ 7. Kierunki rozwoju kapitału kreatywnego w gminach i ich związek

z determinantami rozwoju

7.1. Wpływ uwarunkowań na rozwój kapitału kreatywnego

7.2. Nowe czynniki aktywizujące kapitał kreatywny

7.3. Związki ocen czynników z lokalizacją i oceną rozwoju lokalnego

7.4. Budowa koncepcyjnego modelu rozwoju kapitału kreatywnego na poziomie lokalnym

7.5. Komparatywna konfrontacja wyników badań własnych i obcych w aspekcie uwarunkowań

rozwoju kapitału kreatywnego

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Aneks

Summary

Wykaz tabel, rysunków, wykresów, map

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

Wykaz wykresów

Wykaz map

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu maj 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl