ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918–1939), A. Mirkiewicz 0,00zł

Autor: Agnieszka Mirkiewicz

ISBN: 978-83-7996-509-0

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 598

Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: ... zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

I. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NA ZIEMIACH POLSKICH PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ, W CZASIE JEJ TRWANIA I W POLSCE W PIERWSZYCH LATACH PO JEJ WYZWOLENIU (1918–1921)

 

1.1. Powstanie i rozwój ruchu sokolego na ziemiach polskich w latach 1867-1914

1.2. „Sokół” w czasie I wojny światowej

1.3. Udział sokolstwa w głównych wydarzeniach okresu kształtowania się polskich granic

 

II. POWSTANIE I ROZWÓJ ZWIĄZKU TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” W POLSCE (ZTG„S”) W LATACH 1920–1939

 

2.1. Proces zjednoczenia sokolstwa polskiego, utworzenie ZTG„S”, jego program i naczelne władze

2.2. Nowy podział terytorialny i rozwój organizacyjny ZTG„S”

2.3. Baza lokalowa i infrastruktura sportowo-rekreacyjna

 

III. SPOŁECZNO-POLITYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RUCHU SOKOLEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ

 

3.1. Struktura społeczna członków towarzystwa

3.2. Związki „Sokoła” z Kościołem katolickim

3.3. Kontakty stowarzyszeń sokolich z organizacjami społecznymi, społecznościami lokalnymi i mniejszościami narodowymi

3.4. Oblicze polityczne sokolstwa i relacje na linii Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”– państwo

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA

 

4.1. Sport sokoli i lustracje techniczne

4.2. Zloty sokole

4.3. Sport kwalifikowany, udział w Mistrzostwach Polski oraz zawodach organizowanych przez związki sportowe i inne kluby

4.4. Sokolstwo na międzynarodowej arenie sportowej

4.5. Wycieczki turystyczne i obozownictwo

4.6. Kształcenie kadr instruktorskich i kursy organizowane w „Sokole”

 

V. PRACA NA NIWIE KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I PATRIOTYCZNEJ

 

5.1. Działalność kulturalna, edukacyjno-wychowawcza i patriotyczna

5.2. Sokole przysposobienie wojskowe

 

VI. POZOSTAŁE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ SOKOLICH

 

6.1. Działania na niwie gospodarczo-finansowej

6.2. Aktywność wydawnicza sokolstwa II Rzeczypospolitej

6.3. Akcje społeczno-humanitarne

6.4. Kontakty z polonijnym środowiskiem sokolim, Związkiem Sokolstwa Słowiańskiego (ZSS) i Międzynarodową Federacją Gimnastyczną (FIG)

 

ZAKOŃCZENIE

 

ANEKS

 

WYKAZ WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH, DRUKOWANYCH,OPRACOWAŃ I ARTYKUŁÓW

 

WYKAZ TABEL

 

WYKAZ FOTOGRAFII

 

INDEKS NAZWISK

 

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

 

WYKAZ SKRÓTÓW

 

SUMMARY

 

ZUSAMMENFASSUNG

 

 

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu wrzesień 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl