ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego 29,40zł

Autor: Marek A. Motyka

ISBN: 978-83-7996- 580-9

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 284

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

Rozdział 1. Koncepcja pracy

Wprowadzenie

1.1. Temat podjętej pracy

1.2. Uzasadnienie wyboru tematu

1.3. Doniosłość poznawcza

1.4. Doniosłość praktyczna

1.5. Eksplikacja podstawowych pojęć

1.5.1. Narkomania

1.5.2. Środki psychoaktywne

1.5.3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania

1.5.4. Młodzież – charakterystyka socjologiczna

1.6. Przegląd literatury

1.6.1. Stan dotychczasowej wiedzy

1.6.2. Problematyka dotychczas nieeksplorowana w badaniach

1.6.3. Wykorzystane źródła

 

Rozdział 2. Interpretacja zjawiska narkomanii: wybrane koncepcje teoretyczne

Wprowadzenie

2.1. Koncepcje teoretyczne

2.1.1. Teoria anomii w ujęciu Emile’a Durkheima i Roberta K. Mertona

2.1.2. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego oraz integracyjny model zachowania przestępczego Marca LeBlanca

2.1.3. Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda Clowarda i Lloyda Ohlina

2.1.4. Teoria interakcji rodzinnych Judith S. Brook

2.1.5. Teoria „substancji torujących drogę” Denise B. Kandel

2.1.6. Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury

2.1.7. Perspektywa postmodernistyczna

2.2. Postawy i ich kreowanie

Podsumowanie

 

Rozdział 3. Eskalacja zjawiska narkomanii

Wprowadzenie

3.1. Nowe populacje zażywających narkotyki

3.1.1. Służby mundurowe

3.1.2. Kierowcy

3.1.3. Przedstawiciele świata biznesu

3.1.4. Celebryci

3.1.5. Sportowcy

3.1.6. Środowisko medyczne

3.1.7. Osadzeni w zakładach karnych

3.1.8. Terroryści

3.2. Nowe środki odurzające

3.2.1. Narkotyki projektowane – „dopalacze”

3.2.2. Egzotyczne rośliny odurzające

3.2.3. Leki o potencjale psychoaktywnym dostępne bez recepty

3.2.4. Narkotyki hybrydowe

3.2.5. Narkotyki nietypowe

3.3. Środki psychoaktywne w kulturze masowej

3.3.1. Treści pronarkotykowe w czasopismach

3.3.2. W literaturze

3.3.3. W kinematografii

3.3.4. Szkodliwe czasopisma o narkotykach

3.3.5. Scena muzyczna i Internet

3.4. Środki psychoaktywne w subkulturach

Podsumowanie

 

CZĘŚĆ METODOLOGICZNA

 

Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych

4.1. Cel i zakres badań

4.2. Operacjonalizacja pojęć występujących w problemach badawczych

4.3. Problemy i hipotezy badawcze

4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.4.1. Badania ilościowe

4.4.2. Badania jakościowe

4.4.3. Analiza danych zastanych

4.5. Dobór próby badawczej

4.5.1. Założona wielkość próby w badaniach ilościowych

4.5.2. Operat losowania i procedura losowania

4.5.3. Dobór próby do badań jakościowych

4.6. Organizacja i teren badań

4.6.1. Teren objęty badaniami

4.6.2. Organizacja badań ilościowych

4.6.3. Organizacja badań jakościowych

 

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

 

Rozdział 5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii: analiza danych zastanych

Wprowadzenie

5.1. Zażywanie narkotyków na świecie

5.2. Rozmiary i uwarunkowania zażywania narkotyków w Europie

5.3. Zażywanie narkotyków w Polsce

5.4. Zażywanie narkotyków w województwie podkarpackim

Podsumowanie

 

Rozdział 6. Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii: analiza danych jakościowych

Wprowadzenie

6.1. Charakterystyka osób badanych

6.2. Charakterystyka rodziny pierwotnej badanych (rodziny pochodzenia)

6.3. Inicjacja narkotykowa

6.4. Środowisko osób zażywających

6.5. Preferowany styl muzyczny i afiliacje z subkulturami

6.6. Stan wiedzy respondentów o pronarkotykowych treściach kultury popularnej

6.7. Zasoby edukacyjno-zawodowe badanych i plany na przyszłość

6.8. Omówienie wyników badań jakościowych

Podsumowanie rozdziału

 

Rozdział 7. Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii: analiza danych ilościowych

7.1. Charakterystyka badanej próby

7.2. Omówienie wyników badań empirycznych

7.2.1. Czynniki środowiskowe a stosunek do narkotyków oraz ich zażywanie

A. Zażywanie narkotyków w wyodrębnionych warstwach

B. Wpływy rówieśnicze

C. Sekwencyjność zażywania środków o potencjale psychoaktywnym

7.2.2. Środowisko szkolne a stosunek do narkotyków oraz ich zażywanie

A. Profil szkoły a zażywanie narkotyków

B. Relacje interpersonalne w klasie

C. Zaangażowanie w edukację: oceny

D. Zaangażowanie w edukację: udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

E. Zaangażowanie w edukację: planowanie dalszej nauki

F. Zaangażowanie w edukację: absencja w szkole

7.2.3. Środowisko rodzinne a zażywanie narkotyków

A. Miejsce zamieszkania respondentów w trakcie nauki

B. Dorastanie w rodzinie niepełnej

C. Rodzice pracujący poza granicami kraju

D. Samopoczucie w domu

E. Rozmowy z rodzicami

7.2.4. Cechy demograficzne a zażywanie narkotyków

A. Różnice w zażywaniu narkotyków ze względu na płeć

B. Wiek respondentów

C. Miejsce zamieszkania respondentów a zażywanie narkotyków

7.2.5. Czynniki ekonomiczne a zażywanie narkotyków

A. Wielkość kieszonkowego a zażywanie narkotyków

B. Wskazywany status ekonomiczny rodziny a zażywanie narkotyków

7.2.6. Czynniki kulturowe a zażywanie narkotyków

A. Zaangażowanie religijne a zażywanie narkotyków

B. Hierarchia wartości a zażywanie narkotyków

7.2.7. Styl życia a zażywanie narkotyków

A. Spędzanie czasu wolnego a zażywanie narkotyków

B. Zaangażowanie w działalność kulturalną

C. Przynależność do organizacji formalnych

D. Uczestnictwo w dyskotekach

7.2.8. Kultura popularna a zażywanie narkotyków

A. Preferowane gatunki muzyczne

B. Uczestnictwo w masowych imprezach muzycznych

C. Czas spędzany w Internecie

7.2.9. Wskazywane przez młodzież przyczyny zażywania narkotyków

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków, tabel i wykresów

Aneks

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych
Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych
Obszary polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze
Obszary polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl