ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie 29,40zł

Autor: Waldemar Furmanek

ISBN: 978-83-7996-604-2

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 294

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Część pierwsza

ANTROPOLOGIA OSOBY PODSTAWĄ PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Człowiek: cechy życia, czas życia – wokół istoty człowieka

1. Człowiek. Trudności definicyjne

2. Nauki biologiczne wobec człowieka

3. Człowiek wobec zwierząt

4. Życie człowieka. Współczesne definicje życia

5. Cechy życia człowieka

6. Człowiek jako system zorganizowany

7. Pojęcie zdrowie człowieka

8. Człowiek niepełnosprawny

8.1. Niepełnosprawność

9. Czas życia człowieka

9.1. Czas życia mieszkańców Europy

10. Demograficzne aspekty – ludność na świecie

 

ROZDZIAŁ II

Człowiek obiektem badań naukowych

1. Wielość punktów widzenia na człowieka w refleksji naukowej

1.1. Człowiek obiektem badań licznych dyscyplin naukowych

1.2. Obraz człowieka kreowany przez czasy nowożytne

1.3. Wielość koncepcji w ujmowaniu istoty człowieka

1.4. Idee w myśleniu filozoficznym o istocie człowieka

2. Paradygmat naturalistyczny

3. Paradygmat antynaturalistyczny

4. Humanistyczny model poznania

 

ROZDZIAŁ III

Problemy metodologiczne badań nad człowiekiem

1. Istota podejścia systemowego

1.1. Reguły metodologii badań systemowych

2. Paradygmat systemowości w badaniach człowieka

3. Systemowa koncepcja człowieka w pedagogice humanistycznej

4. Wielowymiarowość systemu cech człowieka

5. Wybrane trudności metodologiczne

6. Modele teoretyczne człowieka

6.1. Człowiek jednowymiarowy

6.2. Człowiek bytem wielowymiarowym

6.3. Konstytutywne właściwości człowieka

7. Konsekwencje metodologiczne badania systemu aksjologicznego człowieka

7.1. Model poznania rozumiejącego

7.2. Rozumienie w psychologii humanistycznej

7.3. Intuicjonizm

7.4. Model hermeneutyczno-historyczny

7.5. Model fenomenologiczny

7.6. Metody fenomenologii

 

ROZDZIAŁ IV

Człowiek obiektem badań

1. Językowy obraz pojęcia człowiek

2. Chrześcijańska optyka stworzenia człowieka – teologiczny punkt widzenia

2.1. Człowiek problemem Soboru Watykańskiego II

3. Człowiek obiektem badań filozoficznych

3.1. Człowiek w koncepcji Arystotelesa

3.2. Człowiek w historii filozofii

3.3. Człowiek a jego świadomość

3.4. Od filozoficznego ujęcia człowieka do filozofii edukacji

4. Człowiek obiektem badań antropologii

5. Człowiek obiektem badań historycznych i archeologicznych

6. Człowiek obiektem badań socjologii

7. Człowiek obiektem badań w psychologii

7.1. Cechy psychologii humanistycznej

7.2. Psychologia posiadania. Homo financiarus

 

ROZDZIAŁ V

Obrazy człowieka w badaniach naukowych

1. Modele człowieka ujmowane z różnych perspektyw teoretycznych

1.1. Człowiek jest swoim „ja” oraz tym, „co jest jego”

1.2. Człowiek jest bytem zarazem duchowym i materialnym

1.3. Człowiek jest wytworem lub etapem ewolucji

 

ROZDZIAŁ VI

Obrazy człowieka w psychologii

1. Obrazy człowieka w psychologii klasycznej

1.1. Behawiorystyczna koncepcja człowieka 7

1.2. Psychoanalityczna koncepcja człowieka

2. Obrazy człowieka w psychologii poznawczej

3. Obrazy człowieka w psychologii humanistycznej

3.1. Twierdzenia J.F.T. Bugentala

3.2. Portret człowieka w psychologii humanistycznej

3.3. Koncepcja siebie według C. Rogersa

3.4. Człowiek stanowi harmonijną całość

3.5. Człowiek jest bytem aksjologicznym

3.6. Struktura cech osobowych dojrzałego człowieka

4. Obrazy człowieka w psychologii egzystencjalnej

4.1. Świadomość

4.2. Koncepcja człowieka A.H. Maslowa

4.3. Podstawowe potrzeby człowieka w modelu A.H. Maslowa

4.4. Portret człowieka w koncepcji egzystencjalizmu

5. Obrazy człowieka w psychologii pozytywnej

5.1. Szczęście w ujęciu nauki Kościoła katolickiego

5.2. Dobre życie kategorią teoriotwórczą psychologii pozytywnej

5.3. Bogactwo przeżyć subiektywnych

5.4. Poziom świadomości. Dążenie do samorozwoju

5.5. Poziom aktywności

5.6. Twórczość szczególnym wymiarem jakości życia człowieka

5.7. Współuczestnictwo w życiu wspólnoty

 

ROZDZIAŁ VII

Człowiek w koncepcji personalistycznej

1. Personalizm

2. Rozwój idei personalizmu

3. Personalistyczna koncepcja człowieka

3.1. Człowiek w koncepcji Jana Pawła II

3.2. Atrybuty podmiotowości człowieka

4. Niektóre problemy antropologiczne pedagogiki personalistycznej

5. Integralny model człowieka jako osoby

6. Warstwicowa koncepcja osoby

7. Konsekwencje metodologiczne

 

Część druga

CHARAKTERYSTYKA OSOBY

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Człowiek jest sam w sobie osobą

1. Tajemnica osoby

1.1. Człowiek jest tajemnicą

1.2. Osoba w rozumieniu C.S. Bartnika

1.3. Od poczęcia do naturalnej śmierci

1.4. Człowiek to obywatel dwóch światów (homo rationale)

1.5. Osoba w ujęciu A. Stępnia

2. Osoba. Eksplikacja pojęcia

2.1. Człowiek i jego podmiotowość

2.2. Człowiek jest osobą – indywidualnością

2.3. Osoba ludzka to podmiot substancjalny

2.4. Człowiek mądry – homo sapiens

2.5. Człowiek poznający – homo cogitans

2.6. Człowiek, czyli ten, kto „zna samego siebie”

2.7. Samokontrola a wiara w siebie

2.8. Człowiek jest bytem obdarzonym duchowością

3. Człowiek jest osobą rozwijającą się transgresyjnie

4. Człowiek, homo amans – istota stworzona do miłości

5. Człowiek jest osobą ciągle stającą się

6. Człowiek jest istotą społeczną

 

ROZDZIAŁ II

Człowiek jest bytem aksjologicznym

1. Człowiek jest wartością

2. Człowiek jest istotą etyczną

2.1. Człowiek jest moralnym absolutem

2.2. Człowiek – osoba eksplikacja ontologiczna

3. Eksplikacja pojęcia człowieczeństwo

3.1. Człowieczeństwo jako wartość

3.2. Treść pojęcia człowieczeństwo

3.3. Rozwój człowieczeństwa. Człowieczeństwo jako zadanie

4. Wolność w życiu i w pracy człowieka

5. Odpowiedzialność w życiu i w pracy człowieka

6. Godność w życiu i w pracy człowieka

 

Część trzecia

PROBLEMATYKA STRUKTURY OSOBY LUDZKIEJ

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Cielesność człowieka

1. Antropologia ciała

1.1. Redukcjonizm w opisie człowieka

1.2. Tajemnice cielesności człowieka

2. Cielesność człowieka a jego praca

2.1. Ręce rozpoczynały historię człowieka

2.2. Człowiek–maszyna

2.3. Model P.M. Fittsa

3. Cielesność człowieka kategorią pedagogiczną

3.1. Rozwijanie świadomości somatycznej człowieka

3.2. Trudności w rozwijaniu dojrzałej postawy wobec cielesności człowieka

3.3. Osoby niepełnosprawne a zdrowie cielesne

4. Technologie odnowy biologicznej

4.1. Wybrane zabiegi odnowy biologicznej

 

ROZDZIAŁ II

Sfera życia psychicznego. Procesy poznawcze

1. Struktura sfery psychicznej

2. Rozumność człowieka

2.1. Świadomość człowieka

2.2. Samoświadomość

3. Zdolności i procesy poznawcze

3.1. Spostrzeganie

3.2. Spostrzegawczość

3.3. Koordynacja wzrokowo-słuchowa

4. Wyobraźnia

5. Myślenie

5.1. Etapy rozwoju myślenia

6. Rozumienie

7. Inteligencja człowieka

7.1. Definicje inteligencji

8. Język. Mowa

9. Pamięć

9.1. Cechy pamięci

9.2. Pamięć. Procesy pamięci

10. Uwaga. Cechy uwagi

 

ROZDZIAŁ III

Sfera afektywna życia psychicznego. Uczucia i emocje w aktywności człowieka

1. Emocje

2. Uczucia

3. Wybrane procesy emocjonalne

3.1. Zazdrość

3.2. Zawiść

3.3. Złość

3.4. Gniew

3.5. Smutek

3.6. Zaufanie, ufność

3.7. Melancholia

3.8. Depresja

4. Inteligencja emocjonalna

4.1. Struktura inteligencji emocjonalnej

4.2. Umiejętności inteligencji emocjonalnej

4.3. Inteligencja emocjonalna – analfabetyzm emocjonalny

5. Procesy motywacyjne

5.1. Motywacje do uczenia się

 

ROZDZIAŁ IV

Duchowość człowieka odniesieniem do badań w pedagogice

1. Duchowość człowieka. Eksplikacja pojęcia

2. Filozoficzne rozumienie duchowości człowieka

3. Teologiczne rozumienie duchowości człowieka

4. Duchowość a religijność człowieka

4.1. Różnice między religijnością a duchowością

5. Psychologiczna interpretacja duchowości

5.1. Związki pomiędzy duchowością a osobowością

5.2. Znaczenie duchowości w rozwoju człowieka

6. Duchowość w rozumieniu pedagogiki

7. Sumienie

7.1. Sumienie jako tożsamość moralna podmiotu

7.2. Sumienie a funkcjonowanie moralne – wychowanie człowieka sumienia

7.3. Kategorie sumienia

7.4. Klauzula sumienia

7.5. Z kodeksu etyki lekarskiej

 

ROZDZIAŁ V

Tajemnice życia człowieka

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
Wciałowzięty. Szkice o poezji Janusza Szubera
Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej
Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej
Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Podmiot w filozofii praktycznej.  Preludia
Podmiot w filozofii praktycznej. Preludia
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl