ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny 157,50zł

Autorzy: Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Marta Połtowicz-Bobak, Agnieszka Wacnik

ISBN: 978-83-7996-601-1

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 706

Format: A4

Oprawa: twarda

Cena: 157,50 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

1. Zagadnienia wstępne

1.1. Wprowadzenie (Sylwester Czopek, Oleg Osaulczuk)

1.2. Historia odkryć i badań archeologicznych w dorzeczu Wiszni (Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz)

1.3. Charakterystyka bazy źródłowej (Sylwester Czopek, Natalia Wojceszczuk)

1.4. Stan badań nad przemianami kulturowo-osadniczymi w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni (Sylwester Czopek)

 

2. Warunki naturalne jako czynnik determinu­jący osadnictwo prahistoryczne i wczesnośre­dniowieczne

2.1. Charakterystyka geomorfologiczna i pokry­wa glebowa dorzecza Wiszni (Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn)

2.2. Młodoholoceńska transformacja roślinności dorzecza Wiszni i Sanu w świetle danych palinologicznych (Agnieszka Wacnik)

2.3.  Miejsce regionu dorzecza Wiszni w kra­jobrazie naturalnym Europy Środkowo- -Wschodniej (Piotr Gębica, Agnieszka Wac­nik, Andrij Jacyszyn)

 

3. Osadnictwo prahistoryczne w dorzeczu Wisz­ni w epoce kamienia

3.1.  Starsza i środkowa epoka kamienia w do­rzeczu rzeki Wiszni (Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak)

3.2. Młodsza epoka kamienia w dorzeczu Wisz­ni (Wojciech Pasterkiewicz)

 

4. Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki że­laza w dorzeczu Wiszni

4.1. Uwagi o chronologii i podziałach kulturo­wych (Sylwester Czopek)

4.2. Wczesna epoka brązu (Sylwester Czopek)

4.3. Starsza epoka brązu (Katarzyna Trybała-Zawiślak)

4.4. Środkowa, młodsza i późna epoka brązu (Sylwester Czopek)

4.5. Podsumowanie (Sylwester Czopek)

 

5. Zmienność kulturowa w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni na tle przemian kulturowych w Europie Środkowo- Wschodniej (Sylwester Czopek)

 

6. Osadnictwo w dorzeczu Wiszni u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu (Natalia Wojceszczuk)

6.1. Okres przedrzymski i rzymski

6.2. Wczesne i późne średniowiecze oraz okres nowożytny

 

7. Dorzecze Wiszni i jego znaczenie dla osadnic­twa prahistorycznego i kontaktów interkulturowych (Sylwester Czopek)

 

8.  Uwagi końcowe

 

9.  Katalog stanowisk (Sylwester Czopek, Katarzyna Trybala-Zawiślak, Dariusz Bobak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk)

9.1. Uwagi wstępne

9.2. Katalog stanowisk badanych wykopaliskowo

9.2.1.  Stanowiska badane wykopaliskowo przed 2014 rokiem

9.2.2.  Stanowiska badane w latach 2014-2016 w ramach grantu NCN

9.3. Tabelaryczne zestawienie stanowisk archeo­logicznych zewidencjonowanych w dorze­czu Wiszni

 

10. Wykaz cytowanej literatury

 

11. Cultural and settlement changes in the Wisznia river basin in the Bronze Age and the early Iron Age in the context of transformations of prehistorie and early medieval ecumene – Summary

 

12. Wykaz autorów

 

Płyta: Katalog materiałów ceramicznych ze stano­wisk wymienionych w rozdziale 9.2.2 (Kata­rzyna Trybala-Zawiślak)

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Literackie obrazy świata 3. Fikcje urealnione
Podmiot w filozofii praktycznej.  Preludia
Podmiot w filozofii praktycznej. Preludia
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Z dziejów i kultury Żydów w Galicji
Z dziejów i kultury Żydów w Galicji
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Średniowieczny mercator christianus. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 8
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl