ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zasada autonomii regulaminowej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego w polskim prawie parlamentarnym. Rozważania na tle uregulowań Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, G. Pastuszko 0,00zł

Autor: Grzegorz Pastuszko

ISBN: 978-83-7996-629-5

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 404

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: ... zł (z VAT)

 

Spis treści

Wstęp

 

I. Zasada autonomii parlamentu - uwagi wprowadzające

1.        Autonomia parlamentu - kwestie definicyjne

2.        Znaczenie zasady autonomii parlamentu w systemie ustrojowym państwa demokartycznego

3.        Ustrojowe przejawy zasady autonomii parlamentu w Polsce i ich normatywne ujęcie - rys problemu

3.1.      Treść oraz zakres regulacji dotyczącej autonomii organizacji
i przebiegu prac Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego

3.2.      Treść oraz zakres regulacji dotyczącej autonomii personalnej izb Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego

3.3.      Treść oraz zakres regulacji dotyczącej autonomii budżetowej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego

3.4.      Treść oraz zakres regulacji dotyczącej autonomii administracyjnej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego

3.5.      Treść oraz zakres regulacji dotyczącej autonomii terytorialnej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego

3.6.      Treść oraz zakres regulacji dotyczącej autonomii jurysdykcyjnej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego

 

II.          Zasada autonomii regulaminowej parlamentu - perspektywa historycz­na i teoretyczna

1.            Historyczne korzenie zasady autonomii regulaminowej parlamentu

2.            Autonomia regulaminowa parlamentu w świetle założeń teoretycznych

3.            Charakter prawny regulaminu parlamentarnego - perspektywa teoretyczno-prawna

 

III.       Konstytucyjna regulacja zasady autonomii regulaminowej parlamentu

1.            Podstawa prawna autonomii regulaminowej parlamentu w polskich konsty­tucjach

2.            Treść oraz ustrojowe znaczenie art. 112 oraz 114 Konstytucji
z 1997 r.

2.1.      Ogólna charakterystyka art. 112 i 114 Konstytucji

2.2.      Zakres materii stricte wewnętrznych przekazanych do uregulowania w regulaminie Sejmu i Senatu na gruncie art. 112 Konstytucji

2.3.      Zakres materii ąuasi-zewnętrznych przekazanych do unormowania w regu­laminach Sejmu i Senatu na gruncie art. 112 Konstytucji

2.4.      Problem rozgraniczenia materii ustawowych i regulaminowych na tle dyrektywy art. 112 nakazującej unormowanie sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwa wobec Sejmu i Senatu

2.5.      Znaczenie art. 112 in fine w kontekście odpowiedzialności konstytucyjnej ponoszonej przez określone podmioty z tytułu niewykonania konstytucyj­nego lub ustawowego obowiązku względem danej izby parlamentu

2.6.      Zakres materii wewnętrznych przekazanych do uregulowania
w drodze art. 114 regulaminu Zgromadzenia Narodowego

 

IV. Regulamin parlamentarny jako akt prawny

1.            Ogólna charakterystyka regulaminów parlamentarnych w Polsce

2.            Charakter prawny regulaminów parlamentarnych w Polsce

2.1.      Charakter normatywny regulaminów parlamentarnych w przeszłości

2.2.      Charakter prawny regulaminów parlamentarnych w świetle Konstytucji z 1997 r.

3.            Miejsce regulaminów Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego
w konsty­tucyjnym systemie źródeł prawa

3.1.      Regulaminy parlamentarne w hierarchii źródeł prawa w przeszłości

3.2.      Miejsce regulaminów parlamentarnych w systemie źródeł prawa
w obec­nym stanie prawnym

4.            Forma oraz konstrukcja prawna regulaminów parlamentarnych
w Polsce

4.1.      Forma oraz konstrukcja prawna regulaminów parlamentarnych
w prze­szłości

4.2.      Forma oraz konstrukcja prawna regulaminów parlamentarnych
w obec­nym stanie prawnym

5.            Tryb zmiany regulaminów parlamentarnych w Polsce

5.1.      Regulacja prawna dotycząca trybu zmiany regulaminów parlamentar­nych w przeszłości

5.2.      Tryb zmiany regulaminów parlamentarnych w obecnym stanie prawnym

6.            Ramy temporalne obowiązywania regulaminów parlamentarnych
w Polsce

6.1.      Ramy temporalne obowiązywania regulaminów parlamentarnych
w prze­szłości

6.2.      Ramy temporalne obowiązywania regulaminów parlamentarnych
w obec­nym stanie prawnym

7.            Wykładnia regulaminów parlamentarnych w Polsce

7.1.      Wykładnia regulaminów parlamentarnych w przeszłości

7.2.      Wykładnia regulaminów parlamentarnych w obecnym stanie prawnym

8.            Problem domniemania konstytucyjności regulaminów parlamentarnych w Polsce

 

V.  Problem ingerencji prawodawstwa zewnętrznego w sprawy wewnętrzne parlamentu

1.             Ingerencja prawodawstwa zewnętrznego w sprawy wewnętrzne parlamentu - uwagi wprowadzające

2.             Ingerencja konstytucji w materie regulaminowe

2.1.  Ingerencja bezpośrednia konstytucji

2.2.  Ingerencja pośrednia konstytucji

2.3.  Ingerencja konstytucji a problem „nadwyżek" i
        „deficytów"regulamino­wych

2.4.  Ingerencja norm regulaminowych w normy konstytucyjne

3.             Ingerencja ustawy w materie regulaminowe

3.1.  Ingerencja bezpośrednia ustawy

3.2.  Ingerencja pośrednia ustawy

4.             Ingerencja aktów prawa unijnego w materie wewnętrzne parlamentu

4.1.  Zjawisko oddziaływania aktów prawa unijnego na regulaminy Sejmu i Senatu - charakterystyka ogólna

4.2.  Przypadki regulacji regulaminowych ukształtowanych pod wpływem aktów prawa unijnego

5.             Ingerencja Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawo­wych Wolności w materie wewnętrzne parlamentu

5.1.  Specyfika ingerencji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowie­ka i Podstawowych Wolności w materie wewnętrzne parlamentu

5.2.  Przypadki orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mających wpływ na zakres swobody normowania materii wewnętrznych izb parla­mentu w państwach sygnatariuszach Konwencji

6.             Ingerencja regulaminu innego ciała parlamentarnego

7.             Artykuł 112 Konstytucji de lege constitutione ferenda

7.1.  Potrzeba zmiany art. 112 Konstytucji służąca uporządkowaniu istnieją­cego stanu prawnego

7.2.  Potrzeba zmiany art. 112 Konstytucji determinowana innymi czynnikami

 

VI.         Zasada autonomii regulaminowej parlamentu a kontrola regulaminów parlamentarnych przez Trybunał Konstytucyjny

1.            Doktrynalne uwarunkowania oraz historyczne korzenie kontroli konstytucyj­ności regulaminów parlamentarnych parlamentu w wybranych państwach europejskich

2.             Sądowa kontrola konstytucyjności regulaminów parlamentarnych
        w Polsce

2.1.      Problem sądowej kontroli konstytucyjności uchwał parlamentarnych (w tym regulaminów parlamentarnych)
w PRL

2.2.      Problem sądowej kontroli konstytucyjności uchwał parlamentarnych (w tym regulaminów parlamentarnych) w początkach III RP

2.3.      Sądowa kontrola konstytucyjności uchwał parlamentarnych (w tym regu­laminów parlamentarnych) na gruncie Konstytucji
z 1997 r.

3.     Regulaminy Sejmu i Senatu jako podstawa kontroli konstytucyjności aktów normatywnych

3.1.  Podstawa prawna kontroli dochowania wymogów regulaminowych przy stanowieniu aktów normatywnych

3.2.      Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego związane z kontrolowaniem prawidłowości procedury regulaminowej

Wnioski końcowe

Bibliografia

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu marzec 2019r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl