ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy, A. Witkowska-Paleń 0,00zł

Autor: Anna Witkowska-Paleń

ISBN: 978-83-7996-652-3

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 426

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Specyfika zjawiska przemocy w rodzinie

1. Kontrowersje wokół pojmowania przemocy

2. Rozmiary zjawiska i rodzaje przemocy domowej

3. Formy przemocy domowej

4. Dynamika przemocy w rodzinie (cykle przemocy)

5. Psychospołeczne mechanizmy przemocy

ROZDZIAŁ II

Uwarunkowania przemocy w świetle wybranych nurtów teoretycznych

1. Nurt biologiczny

1.1. Wczesne teorie biologiczne

1.2. Badania nad czynnikami biologicznymi

2. Nurt psychologiczny

2.1. Koncepcje psychodynamiczne

2.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne

2.3. Agresja jako świadomy wybór jednostki 

2.4. Osobowościowy profil sprawców przemocy

3. Nurt społeczno-kulturowy

3.1. Teoria zróżnicowanych powiązań

3.2. Teorie feministyczne

3.3. Teorie subkulturowe

3.4. Teorie racjonalnego wyboru

3.5. Teorie strukturalne i wieloczynnikowe

4. Podsumowanie i próba osadzenia problematyki badań własnych 
    w określonej perspektywie teoretycznej

ROZDZIAŁ III

Założenia metodologiczne, specyfika badań i charakterystyka osób objętych badaniami

1. Problematyka badań i jej uzasadnienie

2. Zastosowane metody badań i analizy danych

2.1. Sondaż diagnostyczny w populacji skazanych jako główna metoda badań

2.2. Techniki pomocnicze w badaniach

3. Zakłady karne jako teren badań oraz specyfika badań w populacji osób uwięzionych

4. Typologia badanych sprawców przemocy

ROZDZIAŁ IV

Przemoc w rodzinie w kontekście wybranych czynników związanych z sytuacją rodzinno-bytową badanych

1. Przemoc stosowana przez badanych – jej formy, przejawy i ofiary

2. Sytuacja materialna w rodzinie i status społeczno-zawodowy sprawców

3. Atmosfera i więzi w rodzinie oraz relacje w związkach intymnych

4. Problem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy

ROZDZIAŁ V

Warunki socjalizacji w domu rodzinnym w okresie nieletniości badanych

1. Ogólna charakterystyka sytuacji rodzino-bytowej

2. Atmosfera domu rodzinnego i więzi z rodzicami

3. Przemoc w rodzinach pochodzenia

4. Alkohol i przestępczość w domu rodzinnym

ROZDZIAŁ VI

Funkcjonowanie badanych w środowisku szkolnym i rówieśniczym a zachowania dewiacyjne w okresie adolescencji

1. Stosunek do szkoły i nauki

2. Przynależność do grup rówieśniczych

3. Stosowanie używek i środków odurzających

4. Zachowania agresywne i przestępcze badanych

ROZDZIAŁ VII

Instytucjonalna interwencja w rodzinach z przemocą a stosunek badanych do własnych zachowań

1. Ujawnianie przypadków przemocy domowej i interwencje policji w rodzinach dotkniętych przemocą

2. Procedura „Niebieskiej Karty” i zakres współpracy sprawców przemocy z zespołem interdyscyplinarnym

3. Oddziaływania edukacyjno-korekcyjne i leczenie odwykowe sprawców przemocy

4. Postawy sprawców wobec własnych zachowań przemocowych w rodzinie

ROZDZIAŁ VIII

Sprawcy przemocy domowej w systemie prawnokarnym i penitencjarnym

1. Środki i sankcje karne za przestępstwo „znęcania się”

2. Pobyt w więzieniu i system odbywanej kary

3. Proces resocjalizacji penitencjarnej sprawców przemocy domowej

4. Programy edukacyjno-korekcyjne w systemie resocjalizacji penitencjarnej

ROZDZIAŁ IX

Perspektywa powrotu do społeczeństwa

1. Kontakty z rodziną w trakcie odbywania kary i możliwości powrotu do środowiska rodzinnego

2. Obawy związane z opuszczeniem zakładu karnego a plany i zamierzenia życiowe badanych

3. Poczucie strat życiowych a postawy wobec przyszłych zachowań

Zakończenie

Bibliografia

Summary

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu kwiecień 2019r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl