ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce 31,50zł

Autorzy: Waldemar Furmanek, Jolanta Lenart, Aleksander Piecuch

ISBN: 978-83-7996-702-5
Rok wydania: 2019

Liczba stron: 342

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

Waldemar Furmanek

Część pierwsza

EDUKACJA WOBEC PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH

Wprowadzenie

Rozdział 1

Istota współczesnych przemian cywilizacyjnych

1. Pojęcie przemiany

2. Paradygmaty przemian cywilizacyjnych

2.1. Prymat człowieka nad wszystkimi zjawiskami cywilizacji

2.2. Prymat osoby nad rzeczą

2.3. Paradygmat aksjologiczny

2.4. Prymat etyki nad techniką i technologią

2.5. Paradygmat o niezbędnie koniecznej analizie systemowej zjawisk cywilizacji

Rozdział 2

Od rzemiosła do czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0)

1. Idee kolejnych rewolucji przemysłowych

2. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy i ludzi twórczych

3. Wyróżnione znaczenie przemysłu włókienniczego i samochodowego

3.1. Paradygmaty produkcji wskaźnikami przemian cywilizacyjnych

3.2. Trzecia rewolucja przemysłowa

3.3. Idee czwartej rewolucji przemysłowej

4. Główne kierunki przemian w czwartej rewolucji przemysłowej

4.1. Wpływ technologii definiujących na wybrane sfery życia człowieka

4.2. Rozwój usług sieciowych

4.3. Zmiany w strukturze zatrudnienia

Rozdział 3

Wyzwania piątej rewolucji przemysłowej

1. Idea piątej rewolucji przemysłowej

1.1. Masowa kastomizacja produktów

1.2. Wielorakość wyników współczesnej pracy człowieka

1.3. Utwory i usługi cyfrowe

1.4. Nowa jakość wyników pracy

2. Zmiany w charakterze pracy

3. Reindustrializacja i dezindustrializacja

3.1. Reindutrializacja

3.2. Dezindustrializacja (odprzemysłowienie)

4. Rynek pracy początku XXI w.

Rozdział 4

Nowy model gospodarki. Wyzwania dla edukacji zawodowej

1. Eksplikacja pojęcia gospodarka oparta na wiedzy

2. Transfer wiedzy i technologii

3. Funkcje wiedzy w nowym modelu gospodarki

3.1. Informacje tworzywem wiedzy

3.2. Wiedza ukryta i wiedza jałowa

4. Od gospodarki replikacyjnej do innowacyjnej

5. Optymalizacja. Od wyników pracy energo- i materiałochłonnych do wyników wiedzochłonnych

Rozdział 5

Innowacje kategorią współczesności

1. Współczesność obiektem badań

2. Innowacja. Eksplikacja pojęcia

2.1. Typologia innowacji

2.2. Podział innowacji według innych wybranych kryteriów

3. Odkrycia naukowe – wynalazki – innowacje

4. Innowacyjność w pracy wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego

4.1. Innowacyjność – idea polityki gospodarczej krajów Unii Europejskiej

5. Modele działalności innowacyjnej

6. Działania innowacyjne w cywilizacji informacyjnej

6.1. Kluczowe innowacje techniczne

6.2. Giganci innowacji

7. Konsekwencje upowszechniania innowacji dla edukacji zawodowej

7.1. Innowacje pedagogiczne

7.2. Założenia innowacji pedagogicznych

7.3. Rodzaje innowacji pedagogicznych

7.4. Kompetencje kluczowe a metaumiejętności

7.5. Znaczenie rozwoju kompetencji edukacji zawodowej

Rozdział 6

Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej

1. Rewolucja w pracy człowieka

1.1. Zmiany w stratyfikacji społeczno-zawodowej

2. Nowa praca – zarys problematyki

3. Opis nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej

4. Koegzystencja zjawisk cywilizacyjnych a praca w cywilizacji informacyjnej

5. Konsekwencje wszechobecności technologii informacyjnych dla pracy człowieka

6. Charakterystyka nowej pracy zawodowej człowieka

6.1. Nowe tworzywa pracy. Dematerializacja pracy

6.2. Wiedzochłonność wytworów pracy ludzi

6.3. Nowe wyniki nowej pracy człowieka w cywilizacji informacyjnej

6.4. Nowe środowisko pracy człowieka

6.5. Nowe formy organizacji pracy. Dzielenie się pracą

6.6. Nowe formy świadczenia pracy w cywilizacji informacyjnej

7. Komparatystyczna analiza cech pracy człowieka w trzech modelach cywilizacji

Waldemar Furmanek

Część druga

PROPEDEUTYKA EDUKACJI ZAWODOWEJ W NOWYM SYSTEMIE OŚWIATY

Wprowadzenie

Rozdział 1

Nowy system edukacji zawodowej w Polsce

1. Przebudowa polskiej edukacji zawodowej

2. Reforma systemu oświaty realizowana w Polsce od 1 września 2017 r.

2.1. Założenia reformy

2.2. Akty prawne wprowadzające reformę

2.3. Obszary kluczowe edukacji zawodowej objęte reformą

Rozdział 2

Wybrane problemy reformy systemu edukacji zawodowej

1. Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

1.1. Nowa klasyfikacja zawodów (szkolnych?)

1.2. Kształcenie w nowych zawodach

1.3. Struktura nowego systemu kształcenia zawodowego

2. Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)

2.1. Definicje pojęć kluczowych ERK

2.2. Założenia ERK

2.3. Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

3. Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach

3.1. Katalog efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów

3.2. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

4. Uelastycznienie ścieżki zdobywania kwalifikacji

4.1. Szkolnictwo branżowe

4.2. Branżowa szkoła I stopnia

4.3. Branżowa szkoła II stopnia

4.4. Centra kształcenia praktycznego (CKP)

5. Pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej

6. Wspieranie kadry szkół

6.1. Zalecenia OECD w sprawie kształcenia nauczycieli

7. Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

8. Doskonalenie funkcjonowania sytemu egzaminowania

Waldemar Furmanek

Część trzecia

TEORIA EDUKACJI ZAWODOWEJ WOBEC PROCESÓW WSPÓŁCZESNOŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1

Paradygmaty współczesnej edukacji zawodowej

1. Poliparadygmatyczność teorii edukacji zawodowej

2. Paradygmat edukacji podmiotowej

3. Paradygmat aksjologiczny. Wychowanie czy edukacja zawodowa?

4. Prymat człowieka nad technologiami kluczowymi zawodu

5. Paradygmat metodologiczny

6. Paradygmat elastyczności organizacyjnej

Rozdział 2

Od behawiorystycznej do humanistycznej edukacji zawodowej ...

   *  *  *

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy
Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Jedność świata. Ulricha Becka Socjologia Kosmopolityzmu
Jedność świata. Ulricha Becka Socjologia Kosmopolityzmu
Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa
Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa
Dziedzictwo Tridentinum. Religia – kultura – sztuka
Dziedzictwo Tridentinum. Religia – kultura – sztuka
Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych
Świat (po)cyfrowej rewolucji. W kręgu analiz socjologicznych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl