ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich 5,25zł

Redaktor: Franciszek Kozaczuk

ISBN: 978-83-7338-177-3
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 298
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 5,25 zł (z VAT)Spis treści: Wstęp, I. SYSTEMY PENITENCJARNE NIEKTÓRYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH: Andrzej Bałandynowicz – Profilaktyczno-resocjalizacyjna działalność służb społecznych w zintegrowanym systemie zapobiegania przestępczości – doświadczenia szwedzkie, Geoff Moor – Służba więzienna w Irlandii, Stanisław Leśniak – Wybrane elementy angielskiego systemu penitencjarnego na przykładzie Zakładu Karnego Lancaster-Castle. Historia i współczesność, Piret Kasemets – Zasady wykonania kary i tymczasowego aresztowania w Estonii, Walerian Sandu – Organizacja i metody pracy wychowawczej prowadzonej z osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności w Republice Mołdawii, Oto Lobodas – Optymalizacja readaptacji społecznej skazanych w warunkach systemu penitencjarnego Republiki Słowackiej, József Estók – Wykonywanie kary pozbawienia wolności w węgierskim systemie penitencjarnym, Mikołaj Iwanienko – Organizacja oddziaływania resocjalizacyjnego wobec skazanych uzależnionych od narkotyków w instytucjach penitencjarnych okręgu lwowskiego, Mikołaj Wojciechowski – Wykonywanie kary pozbawienia wolności na Ukrainie, II. POSZUKIWANIE OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ RESOCJALIZACYJNYCH W PENITENCJARYSTYCE POLSKIEJ: Henryk Machel – Perspektywy resocjalizacji penitencjarnej w świetle niektórych badań naukowych i obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, Jan Szatański – Zakład poprawczy w systemie resocjalizacji, Józef Rejman – Innowacje penitencjarne, Witold Kędzierski – Oddziaływania resocjalizacyjne i ich skuteczność w percepcji recydywistów odbywających karę w zakładzie karnym typu zamkniętego. Próba optymalizacji oddziaływań na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie, Marek Potępa – Oddziaływania penitencjarne wobec osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego na podstawie praktyki w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Franciszek Kozaczuk – Dylematy resocjalizacji więźniów niebezpiecznych, Jacek Kitliński – Funkcjonowanie oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, Katarzyna Gajewska – Możliwości oddziaływań profilaktycznych wśród skazanych uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, Stanisław Lipiński – Styl atrybucji zdarzeń a syndrom lęku i agresji u recydywistów, Dorota Pstrąg – Stosunek skazanych do norm prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, Paweł Maciaszczyk – Asertywność młodocianych sprawców przestępstw pospolitych i gwałtownych, Monika Badowska-Hodyr – Percepcja orzeczonej kary pozbawienia wolności w żeńskiej populacji więźniów, Joanna Grabias – Wolontariat – praca społeczna alternatywą dla kary pozbawienia wolności, Danuta Rode – Obraz własnej osoby kobiet i mężczyzn przebywających w izolacji więziennej, Joanna Różańska-Kowal, Bernadetta Izydorczyk – Prawne i psychologiczne uwarunkowania skutecznej resocjalizacji, Ryszard Musidłowski – Polskie Towarzystwo Penitencjarne – rola i zadania, III. ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE I RESOCJALIZACYJNE WOBEC MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I NIELETNICH: Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Warsztaty twórcze w pracy wychowawczo-terapeutycznej z nieletnimi, Magdalena Jasiak – Skuteczność programu uwrażliwiania empatycznego u nieletnich wychowanków ośrodka szkolno-wychowawczego, Maria Łukaszek – Postawy wychowanków OHP i uczniów szkół średnich wobec życia seksualnego i partnerów seksualnych, Barbara Niżankowska-Półtorak, Danuta Ochojska – Niektóre psychospołeczne aspekty funkcjonowania w szkole sprawców i ofiar agresji, Agnieszka Nowosiadły – Specyfika i dylematy profilaktyczno-resocjalizacyjnej pracy w środowiskowych świetlicach dla dzieci.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl