ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego 4,20zł

Redaktorzy: Marek Zin, Agata Znamirowska

ISBN: 978-83-7338-234-3
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 276
Format: B5
Oprawa: mi
ękka
Cena: 4,20 zł (z VAT)
Spis treści:
Wstęp, Sylwester Makarski – Rola Profesora Eugeniusza Machowskiego w rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych Rzeszowie, Alina Walenia Dopłaty obszarowe jako wsparcie dochodów rolniczych (na przykładzie woj. podkarpackiego), Marek Smoleń Zmiany struktury budżetu samorzšdu w skali regionalnej na przykładzie Podkarpacia, Zdzisław Kryński – Czynniki warunkujšce rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Jan Cebulak Dostosowanie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego do norm Unii Europejskiej (na przykładzie woj. podkarpackiego), Zin Jacek, Słowik Wiesław, Rudy Mariusz – Tradycje w sztuce kulinarnej, Zin Jacek, Słowik Wiesław, Rudy Mariusz – Historyczne uwarunkowania smaków w kuchni polskiej, Marta Pisarek, Janina Błażej, Ewa Stompor-Chrzan Przeglšd badań nad niechemicznymi metodami ochrony roślin w południowo wschodniej Polsce, Wiesław Słowik, Jacek Zin, Agata Znamirowska Wpływ wieku na właściwości fizykochemiczne mięsa końskiego, Tomasz Cebulak – Substancje biologiczne czynne w żywności funkcjonalnej, Grażyna Gajdek Dokładność szacowania otłuszczenia tusz świń pogłowia zarodowego na podstawie masy tłuszczu w wyrębach podstawowych, Janusz Ryszard Mroczek Ocena liczebności i pozyskania zwierzyny grubej na terenie Nadleśnictwa Lubaczów, Anna Augustyńska-Prejsnar, Lechowska Jadwiga – Poziom wiedzy o rolnictwie ekologicznym w świetle opinii rolników, Anna Pasternakiewicz, Małgorzata Dżugar Wykorzystanie drożdży piekarskich jako bioindykatorów, Grażyna Mielech, Aurelia Mucha Porównanie dokładności szacowania umięśnienia świń ras duroc, hampshire i pietrain na podstawie pomiarów tuszy, Maria Surdel, Barbara Kogut Żywność funkcjonalna w opinii mieszkańców Podkarpacia, Barbara Kogut, Maria Surdel Badania zawartości witaminy C w jabłkach, Mariusz Rudy, Elżbieta Głodek, Marian GilWartość tuczna i rzeźna mieszańców świń w zależności od wieku, Mariusz Rudy Cechy jakościowe tusz i właściwości fizykochemiczne mięsa mieszańców świń w zależności od wieku, Marian Gil, Mariusz Rudy, Elżbieta Głodek Wartość rzeźna koni i właściwości fizyko-chemiczne mięsa z koni pogłowia krajowego i importowanych z Rumunii, Elżbieta Głodek, Mariusz Rudy Wpływ żywienia różnymi mieszankami pasz treściwych na wartość rzeźną trzody chlewnej, Elżbieta Głodek Wpływ żywienia trzody chlewnej różnymi mieszankami pasz treściwych na jakość mięsa, Wiesław Słowik, Mariusz Rudy, Marek Zin Kształtowanie Jakości sensorycznej mięsa i wędlin pakowanych w mieszankach gazów, Krzysztof Tereszkiewicz, Maria Ruda, Piotr Molęda, Kazimierz Pokrywka, Danuta Malczak – Charakterystyka tusz tuczników ubijanych w Zakładach Mięsnych Dębica S.A. w latach 2003–2004, Renata Stanisławczyk, Agata Znamirowska Charakterystyka mięsa końskiego, Anna Sobczyk – Wpływ nawożenia azotowego na ilość i jakość białka mąki otrzymanej z ziarna pszenżyta ozimego, Mariusz Rudy Wpływ przebiegu glikolizy na występowanie odchyleń jakościowych typu PSE i DFD oraz przydatność przetwórczą mięsa tuczników mieszańców PBZ X Duroc, PBZ X Hampsihre i PBZ X Pietrain, Barbara Kogut, Maria Surdel Ocena jakości piwa, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro Reakcja rzepaku jarego na dolistne dokarmianie nawozami wieloskładnikowymi, Małgorzata Dżugar, Anna Pasternakiewicz Aktywność enzymów hydrolitycznych w mleku UHT podczas przechowywania.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym (dodruk)
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl