ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 37, Seria Prawnicza, Prawo 4, tom poświęcony prof. T. Opasowi 6,30zł

Redaktor: Józef Ciągwa

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3508
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 520
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 6,30 zł (z VAT)

 

Spis treści: WŁADYSŁAW ĆWIK – Droga życiowa Profesora Tomasza Opasa (1923-2001), WŁADYSŁAW ĆWIK, EWA LENIART, IZABELA OLEKSIEWICZ – Bibliografia prac prof. dr. hab. Tomasza Opasa, BLAŽENA ANTALOVÁ – Mortis causam praestare (praebere) v rímskom práve (Kauzy, výslovne uvádzajúce zvrat “Mortis causám praestare" v Lex Aquilia), MICHAŁ CHAJDAEwolucja form płatności od pieniądza gotówkowego do pieniądza elektronicznego, JÓZEF CIĄGWA – Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1936, JÁN ČIPKÁR – Filozofia N.O. Losského a jej vplyv na eticko-filozofickú mysel' na Slovensku, TOMASZ DUBOWSKI – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w Traktacie Konstytucyjnym, ELŻBIETA EJANKOWSKA – Regulacja prawna działalności gospodarczej filiae familias (actio institoria i actio exercitoria) w prawie rzymskim, ЯРИНА ГАЄЦЪКА-КОЛОТИЛО – До питання про земельні правовідносини, SABINA GRABOWSKA – Referendum – weto w wybranych państwach europejskich, RADOSŁAW GRABOWSKI – Prawna ochrona życia w okresie obowiązywania przepisów Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku, KRZYSZTOF HELINIAK – Pozycja prawna, zadania i kompetencje straży łowieckiej – zarys problematyki, CYRIL A. HROMNÍK – IGLO: banícke mesto slovenských kovál’ov z bronzovej doby, BRONISŁAW JAŚKIEWICZ – Działalność gospodarcza i społeczna Mariana Strigla na Podkarpaciu, KATARZYNA KACZMARCZYK – Zakres uprawnień władz lokalnych oraz znajomość prawa jako determinanty współpracy transgranicznej (Wybrane zagadnienia), ROBERT KERT, MAREK PRENGEL – Sankcjonowanie naruszeń rozporządzenia na przykładzie rozporządzenia FLEGT, MACIEJ KIJOWSKI – Politycznoprawny kontekst śmierci i pogrzebu prezydenta RP, KATARÍN A KIRSTOVÁ – Reforma záložného práva v Slovenskej republike, KATARZYNA KŁOSOWSKA – Partnerstwo publiczno-prywatne – rozważania w świetle projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ANETA KOWALCZYK – Zasada monizmu i pluralizmu związkowego wprawie polskim, EWA LENIARTZbrodnia “szeptanej propagandy" na przykładzie wybranego orzeczenia Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, JAN ŁUKASIEWICZ, MARCIN NIEMCZYK – O historyczno-doktrynalnym charakterze teorii “nowej klasy" Milovana Djilasa, ARITA MASŁOWSKA – Szybkość postępowania a “karanie" adwokatów – uwag kilka w związku z proponowanymi zmianami w k.p.k, JÓZEF MATÚŠ – Médiá a marketing, EUGENIUSZ MOCZUK – Możliwości prowadzenia badań społecznego poczucia bezpieczeństwa przez samorządy lokalne, WACŁAW MRÓZ – Podziały terytorialne ziem polskich w okresie rozbiorów, IZABELA OLEKSIEWICZ – Unia Europejska jako instytucja ochrony praw człowieka?, JAN OLSZEWSKI – Analiza historyczna i prawnoporównawcza w procesie korygowania prawa antymonopolowego, LESZEK PAWLIKOWICZ – “Biblia" radzieckich czekistów - Statut Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR z 9 stycznia 1959 roku, IGOR RAÁB – К pôsobnosti Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a výkonu funkcie kolízneho opatrovníka v otázkách ochrany detí s medzinárodným (cudzím) prvkom, JAROSLAV STRAKA – Falšovanie král’ovských privilégií v stredoveku (Na prípade Nového Mesta nad Váhom), MIROSLAV ŠTRKOLEC – Finančné zabezpečenie činnosti verejných vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky, JAN SZRENIAWSKI – Historia orderów jako odzwierciedlenie zmian zachodzących w państwie, PIOTR SZRENIAWSKI – Podstawowe zagadnienia geografii administracyjnej, RENATA ŚWIRGOŃ-SKOK – Zasada accessio cedit principali przy akcesjach rzecznych w prawie rzymskim, JANKA VYKROČOVÁ – O verejnom trhu s cennými papiermi v platnej slovenskej právnej úprave, ANDRZEJ WITKOWSKI – Opodatkowanie nieodpłatnego i odpłatnego nabycia praw majątkowych w Polsce w latach 1944-1949, KATARZYNA ZAGULAK – O normach pozaprawnych we współczesnej administracji publicznej.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji
Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Obszary kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi
Obszary kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl